Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Специфіка зв’язку агресивності та конфліктності у молодому віці

200 

Код работы: К 00071
Дисциплина: Возрастная психология
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 39
Источников литературы: 43

Описание

У курсовій розкриті теоретичні основи проблеми конфліктності у молодому віці та емпіричне дослідження зв’язку агресивності та конфліктності.

ВСТУП

Сучасні молоді люди відрізняються від однолітків попередніх поколінь рядом соціально-психологічних особливостей. Серед них дослідниками відзначається підвищена конфліктність. Однією зі складових конфліктної ситуації є її образ – те, як сприймають один одного і ситуацію учасники конфліктної взаємодії. Власне уявлення про конфлікт і способи його вирішення справляє визначальний вплив на спілкування молоді, оскільки людина реагує не на реальність, а на те, як вона її собі уявляє. На створення цього уявлення впливають механізми психологічного захисту. Можна сказати що ці механізми охороняють усвідомлення особистістю різного роду негативних емоційних переживань і перцепцій, сприяють збереженню психологічного гомеостазу, стабільності, вирішення внутрішньоособистісних конфліктів і протікають на несвідомому і підсвідомому психологічних рівнях. Крім того, вирішальний вплив на поведінку молодої людини в конфлікті мають її потреби, установки, звички, спосіб мислення, психологічні властивості, досвід вирішення проблем і моделі поведінки.

Конфліктність – це запальність, дратівливість, висока готовність вступити в конфлікт, агресивно-оборонний стиль поведінки, тому для молодої людини конфліктність є «захисним механізмом».

Проблема агресивної поведінки людей є однією з найскладніших і найцікавіших проблем психології і педагогіки. В однакових життєвих ситуаціях люди реагують по-різному, іноді з деякою часткою агресивності. Тому важливо виявити своєчасно причини агресивної поведінки і враховувати їх в практиці спілкування.

Агресивність як психологічний феномен включає в себе такі особистісні особливості, як мстивість, нетерпимість до чужої думки, підозрілість, запальність, образливість, непоступливість, наступальність, безкомпромісність і ін. Пануюча думка про те, що чоловіки агресивніші, зараз піддається жорсткій критиці. Виявляється, відмінність статей проявляються не на рівні агресивності, а в формах її прояву. Чоловікам більше властива пряма вербальна і фізична агресія (відразу висловлюють своє невдоволення словом і ділом), в той час як жінкам властива пряма і непряма вербальна агресія (скандалити, скаржитися, або лаяти «позаочі»). Крім того у хлопчиків і чоловіків більшою мірою виражена непоступливість і мстивість, а у дівчаток і жінок – образливість і запальність. Структура прояву різних форм агресивності обумовлена одночасно як віковими, так і статевими особливостями.

Психологічні особливості агресивності є предметом детального наукового вивчення, тому науково-психологічна вивченість пропонованої теми суттєва. У сучасній психологічній літературі достатньо вивчені питання визначення сутності агресії, становлення агресивної поведінки, причин виникнення агресії, гендерних відмінностей в прояві агресії.

Зважаючи на розповсюдженість проявів конфліктності і агресивності серед молоді, завданнями психологічної практики є пошук шляхів профілактики та корекції цих явищ. Це буде можливим лише за умови детального вивчення зв’язку агресивності та конфліктності.

Вищезазначені факти й зумовили вибір теми дослідження: «Характер зв’язку агресивності та конфліктності у молодому віці».

Мета дослідженнятеоретично обґрунтувати та емпірично дослідити специфіку зв’язку агресивності та конфліктності у молодому віці.

Об’єкт дослідженнямолода людина як носій високого рівня агресивності та конфліктності.

Предмет дослідженняособливості зв’язку агресивності та конфліктності у молодому віці.

Теоретична гіпотеза дослідження: агресивність та конфліктність у молодому віці мають певний зв’язок.

Завдання дослідження:

  1. Провести теоретичний аналіз літератури стосовно поставленої проблеми.
  2. Виявити особливості прояву конфліктності у молодому віці.
  3. Обґрунтувати зв’язок агресивності та конфліктності у молодому віці.
  4. Провести емпіричне дослідження з метою з’ясування специфіки зв’язку агресивності та конфліктності у молодому віці.
  5. Встановити подальші перспективи дослідження.

Методи дослідження. З метою з’ясування специфіки зв’язку агресивності та конфліктності у молодому віці використано методи теоретичного аналізу багатодетермінованості і взаємовпливу психічних явищ; психодіагностичні засоби: опитувальник рівня агресивності Басса-Даркі [31]; тест-опитувальник К. Томаса на поведінку у конфліктній ситуації [40]; методика «Особистісна агресивність і конфліктність» (Є. Ільін, П. Ковальов) [27]. Обробка результатів дослідження проведена за допомогою математико-статистичних методів (кореляційний аналіз). Узагальнення результатів здійснено з використанням інтерпретаційних методів (класифікація й узагальнення емпіричних даних).

Методологічну й теоретичну основу роботи склали положення про агресію як феномен у працях А. Бандури [4], Г. Бреслава [7], Г. Лорено [25], Н. Платонової [36] та ін.; дослідження вікового аспекту агресії Л. Божович [6], Л. Виготського [8], та ін.; положення про конфліктність Н. Грішиної [9], М. Дойч [11], С. Шикман [11].

Теоретична значущість роботи полягає у розширенні теоретичних відомостей про прояви конфліктності в молодому віці; уточнення даних про зв’язок між агресивністю та конфліктністю в молодому віці.

Практична значущість роботи визначається в тому, що результати дослідження можуть бути використані у практиці психолога або психологічної консультації.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.