Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Взаємозв’язок самооцінки і статусного положення в системі міжособистісного відношення у групі учнів молодшого підліткового віку

400 

Код работы: Д 00006
Дисциплина: Возрастная психология
Тип работы: Дипломная (практическая)
Количество страниц:
 70
Источников литературы: 51

Описание

Дипломна робота досліджує міжособистісні відношення у групі учнів молодшого підліткового віку та взаємозв’язок їх статусного положення і самооцінки.

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Одним з вікових періодів, в яких міжособистісні відносини мають найважливіше значення для особистості, є підлітковий вік.

В підлітковому віці провідна роль відводиться вмінню спілкуватися. Саме в цьому віці важливо розвиток організаторських і комунікативних якостей особистості. В даний період виникає висока потреба в спілкуванні, і, як правило, рівень комунікації у підлітків низький. Природа міжособистісних взаємин підлітків досить складна ієрархічна система. Підлітки реалізують потребу у спілкуванні віддаючи суспільству сприйняте у ньому. основою процесу міжособистісної комунікації є активність особистості. Саме активність особистості, її діяння є найважливішою ланкою у системі міжособистісних відносин.

Підлітковий період характеризується низкою особливостей, в тому числі і в сфері міжособистісних відносин. Так, підлітку властиве прагнення зайняти задовольняє становище в групі однолітків. Підліткова група при цьому виступає як психологічний простір виникнення основних новоутворень підлітків. Тобто, можна говорити про те, що міжособистісні відносини в підлітковому віці відіграють особливу роль, виступаючи в тому чи іншому відношенні провідною діяльністю даного періоду.

Міжособистісні відносини мають складну структуру, вони інтегрують в собі багато психологічних властивостей особистості і пронизують різні рівні її організації. Людина як особистість формується в групі, вона є безпосереднім і опосередкованим виразником внутрішньогрупових відносин. Група є  значущим фактором соціалізації особистості, тобто група сама виступає колективним суб’єктом певного виду діяльності, і через неї особистість включена у всю систему суспільних відносин. У зв’язку з цим група найбільш повно відображає основні особливості соціального ладу, в рамках якого вона утворена і функціонує. В старшому підлітковому віці у молодих людей активно формується самооцінка, і соціум в значній мірі впливає на її розвиток, і потрібно відзначити, що у більшості підлітків, вона формується неадекватно.

Цілісний підхід до проблеми активного формування адекватної самооцінки передбачає розгляд міжособистісних відносин підлітків як діяльність, спрямовану на задоволення центральної потреби цього віку − спілкування з однолітками на основі усвідомлення, пізнання та оцінки самого себе, своїх якостей.

У низці досліджень (Я. Коломінський, Т. Драгунова, В. Лозовцева, І. Фокіна) розкривається значення стосунків з іншими людьми, які відіграють важливу роль у формуванні особистості підлітка. Над дослідженням самооцінки, її складових, а також особливостями її розвитку у підлітковому віці працювали такі автори: Б. Ананьєв, Р. Бернс, Л. Божович, У. Джемс, Ф. Зімбардо, І. Кон, Л. Корнєєва, В. Столін, І. Чеснокова та інш.

Кожна людина оцінює себе, відчуваючи задоволення чи незадоволення від своїх особистісних якостей. Занадто висока і занадто низька самооцінка може стати джерелом внутрішніх конфліктів особистості. самооцінка − оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей. За допомогою самооцінки відбувається регуляція поведінки особистості. Таким чином, відносини з іншими людьми важливі і актуальні для людини будь-якого віку. Однак їх значущість посилюється саме в підлітковому віці. Актуальність дослідження обґрунтовується тим, що у молодшому підлітковому віці активного розвитку здобуває самооцінка, що розвивається на тлі провідної діяльності і взаємодіє із нею.

Особливої актуальності у наш час набувають розробки методів та методик оптимізації рівня самооцінки та статусного положення у групі дітей молодшого підліткового віку. Тому темою нашого дослідження ми можемо обрати «Взаємозв’язок самооцінки і статусного положення в системі міжособистісного відношення у групі учнів молодшого дошкільного віку».

Мета дослідження полягає у встановлені характеру зв’язку самооцінки і статусного положення в системі міжособистісного відношення у групі учнів молодшого підліткового віку.

Об’єктом дослідження є особистість підлітка молодшого віку як носій самооцінки та статусного положення.

Предметом дослідження є психологічні аспекти взаємозв’язку між самооцінкою і статусним положенням в системі міжособистісного відношення у групі учнів молодшого підліткового віку.

В якості гіпотези дослідження висувається припущення про те, що діти з низьким статусним становище у групі матимуть більш низьку самооцінку, ніж діти, що мають високий статус.

Завдання дослідження:

  1. Вивчити основні теоретичні підходи до характеристики та інтерпретації понять «самооцінка» і «статус у групі» та до проблеми їх дослідження.
  2. Визначити психодіагностичний інструментарій, що дозволяє адекватно вирішити проблему виявлення взаємозв’язку розвитку самооцінки та статусного положення в системі міжособистісних відносин у групі учнів молодшого підліткового віку.
  3. Визначити рівень розвитку самооцінки та статусного положення у системі міжособистісних відносин у групі учнів молодшого підліткового віку та визначити особливості їх зв’язку.
  4. Розробити методичні рекомендації щодо розвитку самооцінки та оптимізації статусного положення у групі учнів молодшого підліткового віку

Методи дослідження: для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети та перевірки гіпотези використані загальнонаукові методи теоретичного рівня (аналіз, синтез, порівняння,систематизація, узагальнення науково-теоретичних та емпіричних даних), методи емпіричного дослідження (опитування, тестування), психодіагностичні та математично-статистичні методи обробки емпіричних даних (якісні  та статистичні).

Теоретична і практична значущість роботи:

Теоретична значущість роботи полягає в уточненні характеру зв’язку між самооцінкою і статусним положенням в системі міжособистісного відношення у групі учнів молодшого підліткового віку.

Практична значущість роботи полягає у розробці рекомендацій із розвитку самооцінки та оптимізації статусного положення у групі учнів молодшого підліткового віку.

Наукова новизна дослідження. Наукова новизна дипломного дослідження, полягає у виявлення особливостей взаємозв’язку самооцінки і статусного положення в системі міжособистісного відношення у групі учнів молодшого підліткового віку, розробці ефективних методів корекції самооцінки та статусного положення молодших підлітків.

Вибірку дослідження склали 15 хлопців та 15 дівчат, середнім віком 11,5 років.

Етапи експериментальної роботи. Експериментальна робота здійснювалася за трьома етапами. На першому етапі (вересень-жовтень 2014 р.) вивчалася теоретична, методична література з проблеми дослідження На другому етапі (листопад 2014 – січень 2015 р.) проводився констатувальний експеримент. На третьому етапі (квітень – травень 2015 р.) формулювалися основні висновки, здійснювалося редагування і оформлення роботи.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.