Специфіка взаємовідносин з матір’ю як умова розвитку агресивності у підлітковому віці

700 

Код работы: М 00020
Дисциплина: Возрастная психология
Тип работы: Магистерская
Количество страниц:
 83
Источников литературы: 57

Описание

Магістерська розкриває сутність агресивності підлітка та описує дослідження впливу взаємовідносин з матір’ю на розвиток агресивності у підлітковому віці.

ВСТУП

Обґрунтування актуальність теми. Підлітки, в зв’язку з соціально-економічними перетвореннями, котрі висувають значні вимоги до індивідуальної адаптації та активізації особистості в нових соціальних умовах, виявилися сьогодні в найбільш скрутному становищі, тому що потреба в залученні, причетності до суспільства, прагнення до самоствердження, самовдосконалення, з одного боку, стимулюються процесами, відбуваються зараз; з іншого – жорстко стикаються, по-перше, з відсутністю розуміння, поваги з боку батьків, що ускладнюється негативними установками батьків на батьківські і подружні стосунки і неоптимальними батьківсько-дитячими відносинами; по-друге, з відсутністю умов для реального виходу підлітка на серйозні справи суспільства. Дане протиріччя призводить до внутрішнього конфлікту і штучної деформації індивідуально-психологічних особливостей особистості підлітка.

Агресія, жорстокість і насильство в умовах сучасного суспільства набувають загрозливого характеру. Психологи, педагоги і батьки відзначають істотне зростання кількості дітей і підлітків, схильних до агресії, що є фактором ризику девіантного і деліквентного розвитку особистості в майбутньому. Вивчення факторів агресивної поведінки в підлітковому віці є нагальною проблемою сучасної психологічної науки і практики.

Феномену підліткової агресії присвячено значну кількість досліджень, які розроблялися в рамках різних зарубіжних і вітчизняних шкіл і напрямків (Бандура О., Берон Р., Даркі А., Річардсон Д., Семенюк Л., Фельдштейн Д., Фурманов І. та ін.). Причини формування агресивної поведінки у дітей та підлітків були предметом дослідження Бандури О., Берон Р., Левітова H. та ін.

Найважливішим фактором, необхідною умовою становлення і розвитку особистості підлітка є його спільність з іншими, яка дозволяє проявити себе, а також актуалізує здатність бачити, розуміти і розвивати себе через особистість іншого і в співробітництві з ним. У підлітковому віці відносини з дорослими, в тому числі з батьками, зазнають змін. Однолітки стають більш значимими, дорослі відходять на другий план. Разом з тим для сучасного підлітка дуже важливе спілкування з близьким дорослим, оскільки вироблення власних критеріїв і ціннісних установок відбувається саме через співвіднесення з критеріями, цінностями та світоглядними установками значущих дорослих.

Більшість сучасних дослідників підкреслюють нерозривний зв’язок типів виховання і розвитку особистості дитини і підлітка (Адлер А., Гарбузов В., Галігузова П., Гіппенрейтер Ю., Дружинін В., Лісіна М., Ісаєв Д., Ковальов С., Мухіна В., Столін В., Фромм Е., Хорні К., Ейдміллер Е., Юстицький В. та ін.).

Зарубіжні дослідження констатують статистично значимий зв’язок між надійними, безпечними, позитивними емоційними відносинами підлітка з батьками і позитивними характером його відносин з однолітками (Belsky J., Youngblade L.). Суворе поводження з дитиною, прагнення силовими методами домогтися від неї слухняності корелюють з низькою емпатійністю у цих дітей (Fesback Н., Salztein Х., Xoffman М.). Діти з сімей з ліберальним, автократичним і непослідовним стилями виховання частіше проявляють агресивність в поведінці і використовують більш широкий репертуар агресивних поведінкових реакцій, ніж діти з родин з демократичний стилем виховання (Borecka-Biernat D.).

У той же час в сучасних дослідженнях агресивність підлітка розглядається часто як наслідок вираженого неблагополуччя в сім’ї, в сімейних відносинах, або констатується зниження впливу батьківського ставлення, батьківської ролі на етапі підлітковості, перш за все в психогенетичних дослідженнях (Марютина Т., Равич-Щербо І.).

Особливе місце в моделях становлення агресивної поведінки має материнське відкидання. Васильєва Є. і Суворова О. аналізують вплив всього континууму материнського прийняття (від відкидання і умовного прийняття до безумовного прийняття) на агресивні прояви дітей. Можна припустити, що характер материнського відносини, і, перш за все, материнського прийняття впливатиме на особливості агресивних проявів підлітків.

Все вищеозначене і визначило тему нашого дослідження в наступному формулюванні: «Специфіка взаємовідносин з матір’ю як умова розвитку агресивності у підлітковому віці».

Метою роботи є теоретичне обґрунтування та емпіричне дослідження зв’язку між взаємовідносинами з матір’ю та розвитком агресивності у підлітковому віці.

Об’єктом дослідження є підлітки як носії підвищеного рівня агресивності.

Предмет дослідження – зв’язок між взаємовідносинами з матір’ю та розвитком агресивності у підлітковому віці.

Концептуальна гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що існує зв’язок між взаємовідносинами з матір’ю та розвитком агресивності у підлітковому віці.

Емпіричні гіпотези, що:

  1. Існує певний зв’язок між розвитком у підлітків негативної агресивності, деструктивної і дефіцитарної агресії та такими виховними впливами матері, як емоційна дистанція чи навпаки надмірна емоційна концентрація на дитині.
  2. Існує певний зв’язок між розвитком у підлітків позитивної агресивності і конструктивної агресії та оптимальним емоційним контактом з матір’ю.
  3. Існує певний зв’язок між виховними впливами матері та показниками індивідуальної агресивності, роздратування, негативізму, образливості, підозрілості, вербальної агресії, конфліктності, запальності, почуття провини, дратівливості, непрямої агресії підлітків.

Згідно з метою та гіпотезою дослідження нами було поставлено такі завдання:

  1. Провести теоретичний аналіз літератури стосовно поставленої проблеми.
  2. Розкрити особливості прояву агресії у підлітковому віці.
  3. Обґрунтувати зв’язок між взаємовідносинами з матір’ю та розвитком агресивності у підлітковому віці.
  4. Провести емпіричне дослідження з метою з’ясування характеру зв’язку між взаємовідносинами з матір’ю та розвитком агресивності у підлітковому віці.
  5. Встановити подальші перспективи дослідження.

Методи дослідження. З метою визначення ролі взаємовідносин з матір’ю у процесі розвитку агресивності підлітків використано методи теоретичного аналізу багатодетермінованості і взаємовпливу психічних явищ, що дозволили розкрити роль взаємовідносин з матір’ю у проявах агресії підлітків. З використанням організаційних методів проведено порівняльний аналіз різних факторів, які зумовлюють появу феномена, що вивчається.

Для перевірки гіпотез дослідження застосовано емпіричні методи: квазіексперимент для нееквівалентних груп, спостереження. Для з’ясування характеру зв’язку між взаємовідносинами з матір’ю та розвитком агресивності у підлітковому віці використано психодіагностичні методики: Я-структурний тест Аммона (ISTA) (Ammon G.), опитувальник рівня агресивності Басса-Даркі, методика «Особистісна агресивність і конфліктність» (Ільїн Є., Ковальов П.), опитувальник «Підлітки про батьків» (Вассерман Л., Горкова І., Роміціна Є.), тест-опитувальник вивчення батьківських установок PARI (Шефер Є. и Белл Р.).

Обробка результатів дослідження проведена за допомогою математико-статистичних методів (критерій рангової кореляції Спірмена). Узагальнення результатів здійснено з використанням інтерпретаційних методів (класифікація й узагальнення емпіричних даних).

Теоретико-методологічну основу роботи складають положення про те, що у загальному процесі онтогенезу підлітковий вік відіграє особливу роль в розвитку особистості (Виготський Л., Божович Л., Кле М., Кон І., Мудрик О., Фельдштейн  Д. та ін.); про вагоме значення дитячо-батьківських відносин у становленні підлітка (Божович Л., Варга А., Вассерман Л., Ковальов С., Смирнова Є., Степанова О., Столін В., Шнейдер Л., Ейдміллер Е., Юстицькіс В.).

Наукова новизна роботи полягає у доповненні теоретичних відомостей про роль дитячо-батьківськіх відносин у розвитку агресії підлітків; розширенні наукових уявлень з проблем взаємозв’язку взаємовідносин з матір’ю та розвитком агресивності у підлітковому віці.

Практична значущість дослідження полягає в тому, що отримані емпіричні результати можуть бути корисні в практиці психологічної допомоги з приводу зниження рівня агресивності у підлітковому віці, налагодження оптимального зв’язку між матір’ю та дитиною-підлітком.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.