Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Вплив особистісних достоїнств старшокласників на успішність навчальної діяльності та спілкування

400  300 

Код работы: М 00001
Дисциплина: Возрастная психология
Тип работы: Магистерская
Количество страниц:
 75
Источников литературы: 26

Описание

Магістерська містить теоретичні основи вивчення проблеми впливу особистісних достоїнств старшокласників на успішність навчальної діяльності та спілкування.

ВСТУП

Актуальність теми. Особистісні достоїнства складають невід’ємну частину внутрішнього життя кожної людини. Говорячи про достойну людину, ми завжди маємо на увазі такі якості особистості, як доброта, благородство, чесність, товариськість, щедрість, працелюбство, оптимістичність. Вже від народження дитина має вроджені характеристики, які використовує протягом усього життя.

Загалом у науці достоїнство визнається як моральна свідомість, уявлення про цінність людини як особистості. Ця категорія входить до психології, яка займається дослідженням позитивних аспектів психіки людини. Вона з’явилася в кінці ХХ століття у світі наукової психології і тому вважається новим напрямком. Її засновником є Мартін Селігман, а ідейним попередником напрямку був Абрахам Маслоу. Оптимістична психологія − затребуваний напрямок у сучасному суспільстві, бо розвиває сильні сторони особистості, вчить добиватися успіху, навчає по-іншому дивитися на світ, сприймати навколишню дійсність оптимістично та знаходити правильні рішення в будь-яких ситуаціях.

Багато науковців як вітчизняні, так і зарубіжні вивчали проблему даного дослідження: Арістотель, Аквинський Ф., Бандура А., Бонівелл І., Вайан Дж., Гільберт Д., Дінер Эд, Маслоу А., Мартін Э. П. Селігман, Снайдер Ч., Фредеріксон Б., Хайдт Д.,  Чиксентмихайї  М. У роботах Лук’яненка В. була виділена проблема взаємозв’язків самоефективності з особистісними утвореннями студентів юнацького віку. Л. Овдійчук вивчала формування естетичних почуттів старшокласників у процесі навчання літературі в школі. Честь і достоїнство особистості як предмет професійної діяльності практичного психолога досліджував В. Рибалка. М. Солодушкіна в наукових статтях розглядала проблеми позитивної психології, успіхи, перспективи. Як використовувати ідеї позитивної психології в організації діяльності практичного психолога вивчала Э. Безродняя. Г. Ботвінкін досліджував виховання національного достоїнства старшокласників в умовах клубу та, разом із М. Морозовою, модель виховання національного достоїнства. З. Водяха діагностично дослідив достоїнства особистості.

Таким чином, результати теоретичного аналізу за означеною проблемою засвідчують відсутність спеціальних системних досліджень виявлення особистісних достоїнств старшокласників та їх вплив на успішність навчальної діяльності і спілкування.

Отже, актуальність цієї тематики та необхідність доповнення даних щодо впливу особистісних достоїнств старшокласників на успішність навчальної діяльності і спілкування й стало причиною вибору теми магістерського дослідження.

Об’єктом дослідження є особистісна сфера старшокласника.

Предметом дослідження – вплив особистісних достоїнств старшокласників на успішність у спілкуванні і навчанні.

Метою дослідження є практично дослідити і теоретично обґрунтувати вплив особистісних достоїнств старшокласників на успішність навчальної діяльності та спілкування; розробити корекційної-розвивальну програму з метою розвитку позитивних якостей.

Відповідно до цієї мети були визначені наступні завдання:

  1. Обґрунтувати теоретико-методологічні підходи до вивчення проблеми впливу особистісних достоїнств старшокласників на успішність навчальної діяльності та спілкування.
  2. Розкрити зміст психологічного взаємозв’язку особистісних достоїнств та успішність навчальної діяльності, спілкування у старшокласників.
  3. Емпірично дослідити особистісні достоїнства старшокласників та виявити значущі кореляти їх впливу на успішність навчальної діяльності та спілкування.
  4. Розробити корекційно-розвивальну програму з метою розвитку позитивних якостей особистості старшокласників, які б впливали на ефективність спілкування та навчання.
  5. Здійснити апробацію корекційно-розвивальної програми розвитку позитивних якостей особистості.

Гіпотезу нашого дослідження складає припущення − особистісні достоїнства старшокласників впливають на ефективність у спілкуванні та є основою для успішної навчальної діяльності.

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення визначених завдань і перевірки гіпотези нами була розроблена програма дослідження, реалізація якої передбачає розвиток позитивних якостей особистості старшокласника; комплекс загальнонаукових теоретичних та емпіричних методів та методик (аналіз, порівняння, систематизація, узагальнення теоретичних та експериментальних даних з проблеми дослідження); спостереження, що сприяло вивченню особистісних достоїнств у старшокласників та створенню умов підвищення рівня позитивних якостей; бесіда, яка дозволяє виявити міру усвідомлення особистісних достоїнств; стандартизовані опитувальники, що дозволяють діагностувати особистісні достоїнства; статистичні методи обробки отриманих даних; метод експертних оцінок.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в доповненні даних стосовно впливу особистісних достоїнств на успішність навчальної діяльності та спілкування у старшокласників.

Практична значущість отриманих результатів міститься в тому, що результати роботи, а саме корекційно-розвиваюча програма з розвитку позитивних якостей особистості старшокласників, які впливають на ефективність успішної навчальної діяльності та спілкування може бути використана в навчально-виховному процесі школи, а одержані результати можуть бути використані у лекційних курсах загальної та соціальної психології.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.