Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Використання проблемних ситуацій на уроках математики для розвитку творчого мислення молодших школярів

160 

Код работы: К 00017
Дисциплина: Педагогика начальной школы
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 28
Источников литературы: 30

Описание

Курсова присвячена вивченню теоретичних основ використання проблемних ситуацій для розвитку творчого мислення молодших школярів на уроках математики.

ВСТУП

Актуальність теми. В даний час у зв’язку з переходом на стандарти нового покоління, особливо актуальним стає розвиток особистості школяра на основі освоєння універсальних навчальних дій пізнання і освоєння світу. Формування таких якостей, як готовність і здатність учнів до саморозвитку, мотивації до навчання і пізнання, виховання вміння вчитися, здатності до самоорганізації з метою вирішення навчальних завдань. Все вищевикладене вимагає нетрадиційних підходів у навчанні, використання сучасних педагогічних технологій, зокрема технології проблемного навчання. Таким чином, сьогодні ми є свідками процесу переходу від «школи пояснення» до «школи розвитку», переходу від педагогіки пам’яті до педагогіки мислення, від педагогіки старанності до педагогіки ініціативності. Проблемне навчання надає для цього широкі можливості.

Теорія проблемного навчання розробляється у вітчизняній та світовій педагогіці з середини 50-х років XX століття і пов’язана з дослідженнями вітчизняних учених − Б. Г. Ананьєва, А. Я. Пономарьова, А. Н. Леонтьєва, Д. Н. Узнадзе і, особливо, С. Л. Рубінштейна, який відкрив феномен проблемної ситуації як джерела розумової діяльності.

Сьогодні теорія проблемного навчання − досить глибоко розроблена і струнка галузь педагогічної науки. Продуктивність, ефективність проблемного навчання незаперечно доведена. Випускається велика кількість теоретичної та методичної літератури з даного питання, виходять статті в журналах «Початкова школа». Накопичений значний досвід використання його елементів у педагогічній діяльності кращих вчителів. Створюється враження, що проблемне навчання прийнято вчительством, широко і грамотно використовується на практиці.

Формування творчого мислення молодших школярів − важлива складова частина педагогічного процесу. Допомогти учням в повній мірі проявити свої здібності, розвинути ініціативу, самостійність, творчий потенціал − одне з основних завдань сучасної школи.

Проблему розвитку творчого мислення досліджували видатні вітчизняні та зарубіжні психологи і педагоги, зокрема П. П. Блонський, Л. С. Виготський, Л. В. Занков, В. В. Давидов, Г. С. Костюк, Г. О. Люблінська, Н. О. Менчинська, М. М. Шардаков, та ін. На сучасному етапі розвитку української педагогіки проблема розвитку творчих здібностей залишається актуальною і певною мірою дослідженою.

Мислення дитини в тій чи іншій мірі розвиває кожен загальноосвітній предмет, що викладається в початковій школі. Однак математика серед інших предметів займає особливе місце. Саме протиріччя у високому попиті освітніх технологій із використання проблемних ситуацій на уроках математики і не достатня практична та теоретична розробленість цього питання зумовило актуальність нашого дослідження.

Мета дослідження: теоретично вивчити та емпірично обґрунтувати, ефективність використання проблемних ситуацій на уроках математики як засобу розвитку творчого мислення молодших школярів.

Об’єкт дослідження − розвиток творчого мислення школярів на уроках математики.

Предмет дослідження − використання проблемних ситуацій на уроках математики як засобу розвитку творчого мислення молодших школярів.

Завдання:

  • проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження
  • розкрити сутність проблемного навчання і його роль у розвитку творчого мислення молодших школярів
  • проаналізувати реалізацію проблемного навчання на уроках математики в початковій школі
  • виявити, чи сприяє проблемне навчання математики розвитку творчого мислення школярів

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.