Распродажа!

Використання активних форм і методів навчання в початковій школі

150  100 

Код работы: К 00141
Дисциплина: Педагогика начальной школы
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 31
Источников литературы: 17

Описание

У курсовій роботі розкриті основні активні форми і методи навчання та описані особливості їх використання у початковій школі.

ВСТУП

Актуальність дослідження. У сучасному суспільстві важливою ланкою розвитку є система освіти в цілому, і початкова освіта як етап навчання школярів. Саме в початковій школі формуються основні вміння і навички, необхідні для продовження освіти.

В останні роки у школі проглядається небезпечна тенденція зниження пізнавальної діяльності учнів і падіння мотивації школярів до занять. З огляду на це, вчителю необхідно постійно вносити зміни та доповнення в програми, модернізувати навчальний процес, вдосконалювати свою діяльність і діяльність школярів. Багато вчителів знаходять вихід в пошуку нових форм навчання, все ширше починають використовувати нестандартні форми уроків, які характеризуються поєднанням різноманітних методичних прийомів. Пріоритетна роль належить активним методам і формам.

Проблема активності особистості в навчанні – одна з актуальних як в психологічній, педагогічній науці, так і в освітній практиці. Інтерес до активних методів навчання викликаний гострою потребою поліпшити сучасну дидактичну систему і зробити це з найменшим ризиком, тобто за рахунок майстерності педагога, а не перевантаження школярів.

У сучасній школі активні методи навчання, різними способами відображаючи в собі основні форми організації навчання, безпосередньо забезпечують процеси підвищення ефективності уроку. Активні методи навчання, що створюють умови інтенсифікації навчального процесу з метою стимулювання діяльності учнів на уроці, підвищення їх інтересу і спрямування їх уваги, вимагають від вчителя застосування ряду цікавих стратегій.

Активне навчання ґрунтується на діалозі, творчій діяльності в процесі взаємного співробітництва. Сутність традиційного навчання полягала в тому, що діяльність вчителя носила пояснювально-ілюстративний характер, на першому місці стояло освоєння знань, умінь і навичок предметного характеру, обмеженого тільки навчальними завданнями. У традиційному методі навчання відносини «вчитель-учень» багато в чому носили односторонній характер, коли учні, наслідуючи вчителям, тільки виконували їх доручення. На уроках учні підтримували ділове спілкування тільки з учителем. У процесі традиційного навчання вчитель ставив перед учнями досить обґрунтовані цілі, хоча вони по-різному сприймалися ними. Такий процес не можна вважати орієнтованим на учнів навчанням, тому що вимога швидкого, легкого, точного освоєння навчального матеріалу всіма учнями тоді не особливо хвилювало вчителів. Вони часом забували про те, що знання, отримане легкими способами, без докладання власної напруженої праці, не розвиває процес мислення учнів. Ось чому процес навчання в початковій школі потребує використання активних форм і методів навчання.

Проблему впровадження активних форм і методів навчання у педагогічний процес розглядали М.М. Анцибор [1], Є.В. Зарукіна [7], Т.Н. Парамонова [13], І.П. Підласий [14] та ін.

Протиріччя. Незважаючи на необхідність використання активних форм і методів навчання у початковій школі, ця проблема є недостатньо розробленою. Не вистачає сучасних досліджень, які б стали теоретичною основою для впровадження активних форм і методів навчання у систему початкового навчання, недостатнім є методичне забезпечення даної проблеми.

З огляду на визначене протиріччя ми визначили тему нашого дослідження: «Використання активних форм і методів навчання в початковій школі».

Об’єкт дослідження – процес навчання молодших школярів.

Предмет дослідження – використання активних форм і методів навчання в початковій школі

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати доцільність використання активних форм і методів навчання в початковій школі та запропонувати методичні рекомендації щодо їх впровадження в педагогічний процес.

Завдання:

  1. Розкрити проблему методу активного навчання у психолого-педагогічній літературі.
  2. Охарактеризувати активні форми і методи навчання.
  3. Проаналізувати шляхи, методи, форми підвищення активності молодшого школяра.
  4. Вивчити практику використання активних форм і методів навчання в початковій школі.
  5. Проаналізувати методичні особливості використання активних форм і методів навчання в початковій школі.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз літератури з педагогіки та психології за темою дослідження, аналіз передового педагогічного досвіду; аналіз ключових понять.

Структура роботи: складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.