Распродажа!

Виховання почуття гумору у дітей старшого дошкільного віку засобами мультиплікаційного кіно

500  400 

Код работы: М 00063
Дисциплина: Дошкольная педагогика
Тип работы: Магистерская
Количество страниц:
 92
Источников литературы: 104

Описание

У магістерській роботі викладено дослідження з формування почуття гумору у старших дошкільників. Обґрунтовані умови та критерії розвитку гумору.

ВСТУП

Актуальність проблеми. Демократизація та гуманізація сучасного суспільства зумовлюють необхідність залучення до арсеналу педагогічних засобів й гумору як природної основи позитивних емоцій. Актуальність формування почуття гумору у дошкільників зумовлена вимогами Базової програми ,,Я у Світі” та положеннями теорії особистісно-зорієнтованого виховання, спрямованими на своєчасний інтелектуально-моральний розвиток дітей. Почуття гумору є одним з моральних почуттів, дивовижним проявом людської природи, пов’язаним з душевним здоров’ям особистості, її здатністю протистояти труднощам i негараздам, а також з якостями та навичками поведінки, які визначають характер взаємин з іншими людьми.

У зарубіжній та вітчизняній філософській та психолого-педагогічній науці проблема почуття гумору досліджувалась у різних аспектах. Зокрема: щодо його природи і сутності, зв’язку з світоглядними уявленнями (Арістотель, Р. Декарт), природою сміху (М. Бахтін, А. Бергсон, В. Пропп), переживанням почуття радості (Д. Моррил, Л. Саккетті, З. Фрейд), відчуттям естетичного і естетичним ідеалом (Ш. Монтеск’є), з самовихованням почуттів (І. Кант), інтелектуальною діяльністю (К. Ізард, Л. Фейєрбах, П. Якобсон), здатністю помічати алогічність самої ситуації, що викликає негативні переживання (Н. Казинс, Г. Шварц), з соціальним аспектом (С. Меткалф, Ф. Ніцше), специфічною емоційною формою відображення дійсності (Ю. Борєв, О. Лук, Г. Шингаров), національними традиціями дотепності, кмітливості, оптимізму (О. Драгоманов, М. Стельмахович, К. Ушинський), з розвитком комічного у дітей (Д. Ніколенко), з необхідністю зміни позиції вчителів і учнів, дорослих і дітей (Ш. Амонашвілі, І. Бех, Я. Коменський, О. Кононко, В. Леві, А. Макаренко, І. Підласий, С. Русова, Ж. Руссо, О. Савченко, В. Сухомлинський), з використанням гумору у навчально-виховному процесі (А. Макаренко, С. Русова, Ж. Руссо, В. Сухомлинський).

Саме існуючі протиріччя між потребами вчасного гармонійного розвитку особистості дитини і недооцінкою можливостей старших дошкільників, великими потенційними можливостями гумору і недостатнім його використанням у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу, а також той факт, що у сучасних умовах медіа продукція (зокрема, мультфільми, які у великій кількості транслюються на телебаченні, у кінотеатрах та мережі Інтернет), все частіше замінює дитині книги, іграшки та живе спілкування, хаотично й некеровано впливаючи на формування її особистості, а могла б стати доцільним засобом виховання взагалі й почуття гумору зокрема, й зумовили вибір теми магістерського дослідження «Виховання почуття гумору у дітей старшого дошкільного віку засобами мультиплікаційного кіно».

Об’єктом дослідження є процес виховання почуття гумору старших дошкільників.

Предметом дослідження стали педагогічні умови виховання почуття гумору у старших дошкільників засобами мультиплікаційного кіно.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов виховання почуття гумору у старших дошкільників засобами мультиплікаційного кіно.

Гіпотеза: виховання почуття гумору у старших дошкільників засобами мультиплікаційного кіно буде успішним за таких педагогічних умов:

  1. Спеціальний відбір мультиплікаційних фільмів з гумористичним змістом.
  2. Діалогічне спілкування дорослого та дитини, спрямоване на розуміння дитиною гумористичного змісту мультфільмів.
  3. Застосування вихователем низки методичних прийомів, що ускладнюються від оцінного коментування до проблемних запитань за змістом мультиплікаційного кіно.

Завдання дослідження:

  1. Проаналізувати філософську та психолого-педагогічну літературу з досліджуваної проблеми.
  2. Визначити особливості виховання почуття гумору у старших дошкільників засобами мультиплікаційного кіно.
  3. Обґрунтувати педагогічні умови виховання почуття гумору у старших дошкільників засобами мультиплікаційного кіно.
  4. Розробити критерії, показники, схарактеризувати рівні вихованості почуття гумору у старших дошкільників.
  5. Представити програму реалізації визначених педагогічних умов виховання почуття гумору у старших дошкільників засобами мультиплікаційного кіно.

Для розв’язання комплексу визначених завдань, перевірки гіпотези використовувалися відповідні методи дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми; порівняльний аналіз – для зіставлення філософських і психолого-педагогічних підходів щодо визначення сутності ключових понять; системно-структурний аналіз – для визначення структури поняття ,,почуття гумору”; узагальнення передового педагогічного досвіду вихователів ДНЗ щодо виховання почуття гумору у старших дошкільників; емпіричні – педагогічний експеримент з метою перевірки рівні вихованості почуття гумору у старших дошкільників; методи математичної статистики – для обробки результатів експерименту.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.