Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини

150 

Код работы: К 00150
Дисциплина: Семейная психология
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 37
Источников литературы: 31

Описание

У курсовій описано феномен усвідомленого батьківства та організаційні аспекти впровадження знань з основ усвідомленого батьківства у молоді.

ВСТУП

Сім’я є джерелом і основною ланкою передачі дитині знань, досвіду, які необхідні їй для повноцінної соціалізації. Батьківство відноситься до тих явищ життя, які впливають на найрізноманітніші і широкі його сфери і зачіпають практично кожну людину. Усвідомлене батьківство – одна з провідних передумов повноцінного виховання дітей, що має значення не тільки для окремої сім’ї, а й для суспільства в цілому. Однак, в даний час є тенденція падіння престижу материнства і батьківства, згасання батьківської ініціативи, кардинальна зміна демографічної поведінки, що викликає серйозну стурбованість.

Слід зазначити, що поняття «батьківство» є предметом дослідження багатьох наук: філософії, соціології, психології, педагогіки, права, медицини, демографії, культурології, етики, релігієзнавства та ін. Це, безумовно, підкреслює значимість даного феномена в житті як кожної окремої людини, так і всього людства.

Батьківство може розглядатися як біологічний, психологічний, а також соціокультурний феномен; як соціальний інститут, що включає в себе два інших інститути – батьківство і материнство; як діяльність батьків по догляду, утриманню, вихованню та навчанню дитини; як етап в житті людини, який починається з моменту народження дитини, і не закінчується до її смерті; як відносини між батьками та дитиною; як суб’єктивне сприйняття людини себе батьком.

У вітчизняній науці дослідженнями в сфері усвідомленого батьківства займалися А. І. Антонов, А. Я. Варга, С. І. Голод, В. М. Дружинін, Р. Ж. Мухамедрахімов, Л. Ф. Обухова, Р. В. Овчарова, А. С. Співаковська, В. В. Столін, Г. Г. Філіпова, О. А. Шаграєва, Л. Б. Шнейдер і т. д. У зарубіжній психології проблема усвідомленого батьківства представлена в роботах Я. Корчака, Д. Спока, К. Росса, В. Сатира, Е. Г. Ейдеміллера, В. В. Юстицкіса.

На думку Р. В. Овчарова, М. О. Єрміхіна усвідомлене батьківство належить до однієї з базових категорій ефективного батьківства, й припускає високий ступінь усвідомлення батьком і матір’ю сімейних цінностей, установок, очікувань, позицій, почуттів, батьківського ставлення і відповідальності; розуміння себе, своїх реакцій, мотивів батьківської поведінки, цінностей; розуміння свого чоловіка (дружини), його реакцій і мотивів сімейної поведінки; усвідомлення своєї батьківської єдності.

На жаль, в сучасній вітчизняній культурі фактично відсутня така важлива складова як уявлення про усвідомлене батьківство. При цьому тільки батьки, сім’я можуть допомогти дитині сформувати адекватне ставлення до самого себе і навколишніх людей, освоїти перші соціальні ролі, закласти продуктивні життєві цінності. Таким чином, виховання батьків є суспільно значущим і необхідним для благополуччя дитини і сім’ї в цілому напрямком психолого-педагогічної та соціально-педагогічної діяльності.

Існує необхідність створення ефективної соціально-психологічної системи формування уявлень про усвідомлене батьківство. При цьому значущими позиціями є: вибір теоретичних концепцій і підходів, визначення позитивних конструктів змісту уявлень про ефективне батьківство, організація психологічної освіти і формування суспільної свідомості в даній сфері. Отже, протиріччя між необхідністю пропаганди розуміння усвідомленого батьківства та відсутністю основних теоретичних знань у сучасної людини з даного питання обумовили вибір теми дослідження – «Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини».

Метою дослідження є теоретичний аналіз основних аспектів усвідомленого батьківства.

Предмет дослідження – феномен усвідомленого батьківства як умова повноцінного розвитку дитини.

Об’єкт дослідження – організаційні аспекти впровадження теоретичних та практичних знань з основ усвідомленого батьківства.

Завдання дослідження:

  1. Розгляд трактування поняття усвідомленого батьківства в педагогічній теорії та практиці.
  2. Обґрунтувати компоненти усвідомленого батьківства.
  3. Аналіз соціально-психологічних чинників батьківства.
  4. Виявити особливості підготовки майбутніх батьків до усвідомленого батьківства.
  5. Проаналізувати методи виховання, які використовують сучасні батьки.
  6. Визначити особливості взаємодії батьків та педагогічних працівників.
  7. Обґрунтувати тренінгову діяльність як форму роботи з батьками.

Методологічну й теоретичну основу роботи складають наукові дослідження Б. Д. Паригіна про внутрішню позицію особистості, дослідження батьківства як соціокультурного феномена (Е. Р. Алексєєва, А. І. Антонов, В. М. Архангельський, А. Г. Вишневський, В. М. Мєдков, і т. д.), аналіз характеристик батьківства (Р. В. Овчарова), усвідомлене батьківство як одна з основних категорій психологічного підходу до розуміння феномена батьківства (М. О. Єрміхіна, Р. В. Овчарова).

Теоретичне значення дослідження полягає у систематизації та актуалізації питань з сутності батьківства та усвідомленого батьківства, особливостей формування усвідомленого батьківства, засобів просвітництва з питань формування в молоді якості усвідомленого батьківства.

Практичне значення дослідження полягає у можливості його використання в психолого-педагогічній діяльності з батьками, самостійного ознайомлення батьків та молоді з даним дослідженням з метою формування усвідомленого ставлення батьків до виховання дитини.

Структура курсової роботи складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.