Шляхи удосконалення управління запасами на підприємстві

600 

Код работы: М 00011
Дисциплина: Экономика
Тип работы: Магистерская
Количество страниц:
 115
Источников литературы: 100

Описание

Магістерська робота досліджує методи управління запасами на підприємстві та окреслює шляхи удосконалення управління ними (на прикладі ПрАТ «Ефект»).

ВСТУП

Актуальність дослідження. Виробничі запаси у сучасних умовах стають одним з найбільш важливих факторів, що визначають ефективність та прибутковість компаній. Оскільки від того, яким чином організоване управління запасами, багато у чому залежить не тільки хід виробництва, але й величина матеріальних коштів, які відволікаються із сфери обігу, а також рівень обслуговування виробництв-споживачів, що опосередковано визначає рівень задоволення кінцевого споживача.

Актуальність теми роботи обумовлена тим, що управління запасами відіграє значну роль у підвищенні ефективності функціонування підприємств, зростанні їх конкурентних позицій на ринку. При цьому, дана функція управління носить комплексний, системний характер, й від якості її реалізації багато у чому залежить ефективність виробничого процесу та діяльності компанії.

На сучасному етапі українські підприємства переглядають існуючі системи управління запасами, впроваджують нові інформаційні технології управління. Незважаючи на те, що спостерігається тенденція зниження розмірів матеріальних запасів, запаси, як і раніше, грають головну роль у забезпеченні виробничого процесу необхідними матеріальними ресурсами (сировиною, матеріалами, напівфабрикатами).

У зв’язку зі сформованою несприятливою економічною ситуацією у країні, викликаною економічною кризою, багато підприємств були змушені піти на зниження виробничих запасів. Це пов’язане, насамперед, зі зменшенням платоспроможності. Дана ситуація вплинула й на діяльність ПрАТ «Ефект».

В існуючій ситуації перед керівництвом підприємств постає завдання знайти збалансоване рішення між надмірно великими запасами, що дозволяють забезпечити безперервність ходу виробництва протягом певного циклу, й низьким рівнем витрат на підтримку запасів, що потенційно створює дефіцит матеріальних ресурсів.

Як показує практика, при можливій рівноцінності пропонованої продукції, в конкурентній боротьбі перевагу отримують фірми з більш низькими витратами, більш високим рівнем обслуговування та якістю продукції. Це змушує підприємства вишукувати резерви зниження витрат, значна частина яких зосереджена у системі управління запасами.

Мета дослідження: шляхи вдосконалення управління запасами підприємства ПрАТ «Ефект».

Завдання дослідження:

 1. Розглянути сутність, призначення та класифікацію запасів.
 2. Проаналізувати наукові підходи щодо управління запасами.
 3. Дослідити методи управління запасами на підприємстві.
 4. Провести аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду управління запасами підприємств.
 5. Провести аналіз основних техніко-економічних показників.
 6. Проаналізувати фінансовий стан підприємства.
 7. Провести характеристику обсягів та структури запасів на ПрАТ «Ефект».
 8. Зробити аналіз існуючого стану управління запасами підприємства.
 9. Впровадити удосконалену модель управління запасами в умовах ПрАТ «Ефект».
 10. Обґрунтувати доцільність впровадження нових інструментів управління запасами в умовах ПрАТ «Ефект».
 11. Змоделювати зміни фінансово-економічної діяльності ПрАТ «Ефект» в умовах впровадження нових підходів до управління запасами.

Об’єкт дослідження: управління запасами підприємства.

Предмет дослідження: особливості управління запасами підприємства ПрАТ «Ефект».

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, аналіз службової документації та фінансово-господарської звітності ПрАТ «Ефект», також було використано монографічний метод, методи порівняння, узагальнення, систематизації, аналіз і синтез, методи кількісного, абстрактно-логічного аналізу тощо.

Методологію і методи дослідження становлять загальні концептуальні здобутки і пізнавальні засоби науки економіка, сучасні теорії, напрацювання та дослідницький інструментарій інших наук, передовсім – менеджменту та маркетингу.

Теоретико-методологічну базу дослідження склали положення і роботи зарубіжних дослідників, дослідження вітчизняних фахівців з проблем управління запасами підприємства, а саме: О.В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Г.В. Кубасова, В.Н. Амітан [92], І.А. Бондарєва [15, 184], В.Ю. Желєзняк [60], С.В. Кошеленко [74], Є.В. Крикавський [52, 77–80], Є.А. Круглова [81], М.А. Окландер [109–111], В.Я. Омельченко [112], Ю.В. Пономарьова [134, 135], І.В. Федосова [179], В.І. Фролов [182], І.Б. Швець [190], Б.А. Анікін [5, 90, 91], І.І. Бажин [8, 9], Д.Д. Бауерсокс [10], С.А. Бєлих [12], А.М. Гаджинський [28, 29], М.П. Гордон [32], М. Джиллінгем [85], А.М. Зєваков [62], К. Лайсонс [85], Д.М. Ламберт [166], М. Ліндерс [88], В.В. Сисоєв [9], Д.В. Стаханов [12] та ін..

Практична значущість роботи полягає у тому, що застосування методів удосконалення управління запасами дозволить збільшити прибуток від результатів діяльності підприємства.

Наукова новизна дипломної роботи полягає у тому, що уперше було обґрунтовано та розроблено практичні пропозиції щодо удосконалення управління запасами підприємства ПрАТ «Ефект».

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.