Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Управління інвестиційною діяльністю організації

600 

Код работы: М 00010
Дисциплина: Экономика
Тип работы: Магистерская
Количество страниц:
 102
Источников литературы: 100

Описание

Магістерська розкриває поняття та сутність інвестицій підприємства, принципи та етапи управління інвестиційною діяльністю на прикладі одного з підприємств.

ВСТУП

Актуальність дослідження. В даний час загальна увага з боку вітчизняних підприємств різних фахів до інвестиційної стратегії стрімко зростає. Розробка інвестиційної стратегії повинна ґрунтуватися на глибокому розумінні ринку, оцінці позиції підприємства на ринку, усвідомленні своїх конкурентних переваг.

Проблема інвестиційного процесу є ключовою в українській економіці. Несприятливий інвестиційний клімат, який склався в країні протягом довгого часу, був пов’язаний з низькими темпами відтворення, нестачею обігових коштів, інфляцією, погіршенням фінансових результатів і фінансового становища, скороченням інвестиційних ресурсів підприємств і навіть цілих галузей економіки.

У зв’язку з цим, основні напрями розвитку економіки на даному етапі пов’язані зі структурним переродженням, яке включає прискорений розвиток передових та ефективних галузей, а також спрямоване на підвищення конкурентоспроможності, зростання інвестицій у виробництво. Управління інвестиційною діяльністю підприємства є однією з найважливіших частин менеджменту. Метою фінансового менеджменту підприємства є максимальне збільшення прибутку підприємства за допомогою покрокового зростання її ринкової вартості.

Інвестиційна діяльність в той чи іншій мірі властива будь-якому підприємству, оскільки вона являє собою один з найбільш важливих аспектів його розвитку і функціонування. Інвестиційна діяльність об’єднує в собі безліч питань, які формують його перспективну організаційну та інвестиційну культуру.

Управління інвестиційною діяльністю підприємства – це сукупність методів і способів розробки і реалізації управлінських рішень, що стосуються інвестицій. Управління інвестиційною діяльністю підприємства спрямовано на постійний розвиток і поліпшення операційної діяльності підприємства, а також на підтримання стабільного інвестиційного фінансування.

Актуальність теми загострюється в  контексті сучасної  конкуренції, що посилюється, розвиток підприємства залежить від трьох груп факторів: внутрішнього середовища, зовнішнього середовища, динамічних здібностей. Єдиної стратегії для всіх підприємств не існує. Кожне підприємство унікальне, тому індивідуальне й визначення його інвестиційної стратегії, яке залежить від його потенціалу, а також від багатьох зовнішніх факторів.

Мета дослідження: шляхи вдосконалення інвестиційної діяльності ПАТ «Лекхім-Харків».

Завдання дослідження:

  1. Розглянути поняття та сутність інвестицій підприємства.
  2. Проаналізувати управління інвестиціями підприємства.
  3. Розглянути принципи та етапи управління інвестиційною діяльністю підприємства.
  4. Провести організаційно-економічну характеристику підприємства.
  5. Проаналізувати динаміку економічних показників ПАТ «Лекхім-Харків».
  6. Дослідити інвестиційну діяльність на підприємстві.
  7. Виявити проблеми інвестиційної діяльності на ПАТ «Лекхім-Харків».
  8. Визначити перспективи розвитку інвестиційної діяльності підприємства.

Об’єкт дослідження: інвестиційна діяльність підприємства.

Предмет дослідження: особливості інвестиційної діяльності  ПАТ «Лекхім-Харків».

Теоретико-методологічну базу дослідження склали положення і роботи зарубіжних дослідників, дослідження вітчизняних фахівців з проблем інвестиційної діяльності підприємства, а саме: Г. Александер [7], Г. Бірман [4; 5], Д. Бейлі [7], Л. Гітман [13], М. Джонк [7], Д. Норткотт [24], У. Шарп [32], С. Шмідт [4], М. Яхяєв [34], І.О. Бланк [6; 7], В.П. Галушко [9; 10], О.І. Гуторов [16; 17], М.С. Герасимчук [11; 12], С.О. Гуткевич [15], Т.В. Майорова [20], А.С. Музиченко [23], А.А. Пересада [26], П.Т. Саблук [31], П.А. Стецюк [30], В.П. Савчук [28], А.В. Чупіс [19] та ін..

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, аналіз службової документації та фінансово-господарської звітності ПАТ «Лекхім-Харків», також було використано монографічний метод, методи порівняння, узагальнення, систематизації, аналіз і синтез, методи кількісного, абстрактно-логічного аналізу тощо.

Методологію і методи дослідження становлять загальні концептуальні здобутки і пізнавальні засоби науки менеджмент, сучасні теорії, напрацювання та дослідницький інструментарій інших наук, передовсім – економіки, менеджменту та маркетингу.

Наукова новизна дипломної роботи полягає у тому, що уперше було обґрунтовано та розроблено практичні пропозиції щодо удосконалення інвестиційної діяльності ПАТ «Лекхім-Харків».

Практичне значення роботи полягає в тому, що застосування кожного етапу удосконалення інвестиційної діяльності дозволить збільшити прибуток від результатів діяльності підприємства.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.