Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Формування творчих здібностей молодших школярів у позаурочній роботі (трудове навчання)

150 

Код работы: К 00127
Дисциплина: Педагогика начальной школы
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 30
Источников литературы: 39

Описание

У курсовій роботі викладені основи формування творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку в позаурочний час (на прикладі уроків трудового навчання).

ВСТУП

Соціально-економічні зміни, що відбуваються в суспільстві, вимагають формування креативного, творчо активного покоління, здатного нестандартно і ефективно вирішувати нові проблеми. У педагогіці проблема творчості та креативного мислення завжди була однією з найбільш актуальних. Однак незважаючи на це, вона залишається недостатньо вивченою в теорії і мало представлена в практиці виховання дітей. Тому інтерес до теми творчості не слабшає з роками.

З психологічної точки зору початкова школа також як і дошкільний вік є сензитивним періодом для розвитку творчих здібностей, обумовлено це характерними особливостями віку. Діти молодшого шкільного віку надзвичайно допитливі, у них є величезне бажання пізнавати навколишній світ. Накопичення досвіду і знань – це необхідна передумова для майбутньої творчої діяльності.

Головне завдання початкової школи – забезпечити розвиток особистості дитини. Джерелами повноцінного розвитку дитини виступають два види діяльності – навчальна і творча. У процесі навчальної діяльності формується загальне вміння вчитися, в рамках творчої діяльності формується загальна здатність шукати і знаходити нові рішення, незвичні способи досягнення необхідного результату, нові підходи до розгляду запропонованої ситуації.

Психологічні аспекти розвитку творчих здібностей висвітлені в працях таких вчених, як: Л. Виготський, О. Леонтьєв, Д. Гілфорд, Е. Торренс та ін.

У педагогіці і педагогічній психології існує ряд наукових напрямів, які розробляють проблему формування творчих здібностей: це розвивальне навчання (В. Давидов, Л. Занков, Д. Ельконін), проблемне навчання (О. Матюшкін, М. Махмутов та інші), теорія виховання інтелектуальної творчої особистості учня (В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі).

Отже, формування творчо активної особистості школяра є однією з найважливіших задач сучасної педагогічної науки і практики. Успішне вирішення цього завдання має велике значення, як для самої особистості, так і для суспільства, яке в даний час потребує ініціативних людей, що мають активну соціальну позицію, володіють творчим мисленням, самостійним, гнучким і нестереотипним.

Вивчення наукової літератури з метою визначення ступеню розробленості теми і аналіз педагогічної практики показує, що розвитку творчих здібностей учнів початкових класів у позаурочній діяльності все ще не приділяється належної уваги, що обумовлено цілим рядом причин, в тому числі і складнощами у систематизуванні цієї роботи.

Отже, актуальність теми даної роботи обумовлена гострою потребою суспільства в творчо розвинених креативних людях і фактично слабким методичним забезпеченням сучасної початкової школи дидактичним матеріалом спрямованим на розвиток творчих здібностей молодших школярів у позаурочній діяльності.

З огляду на вищеозначене ми обрали тему нашого дослідження: «Формування творчих здібностей молодших школярів в позаурочний час».

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати особливості формування творчих здібностей молодших школярів в позаурочний час в контексті трудового навчання.

Завдання дослідження:

  1. Провести аналіз психолого-педагогічної літератури щодо поняття «творчі здібності».
  2. Розкрити особливості формування творчих здібностей молодших школярів.
  3. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми у сучасній початковій школі.
  4. Розглянути систему роботи з формування творчих здібностей молодших школярів в позаурочний час.

Об’єкт дослідження – процес формування творчих здібностей молодших школярів.

Предмет дослідження – система завдань, направлених на формування творчих здібностей молодших школярів у позаурочний час.

Для досягнення поставленої мети та розв’язання завдань нашого дослідження був використаний комплекс методів: теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація даних на основі вивчення педагогічної, психологічної та навчально-методичної літератури), емпіричні (спостереження, анкетування, бесіда).

Практичне значення полягає в можливості використовувати результати дослідження у навчально-виховному процесі початкової школи щодо формування творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку в позаурочний час.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.