Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Шляхи створення іміджу вчителя

100  60 

Код работы: К 00097
Дисциплина: Педагогика высшей школы
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 32
Источников литературы: 32

Описание

У курсовій розглядається дослідження поняття «імідж вчителя», дано аналіз практичного досвіду формування та шляхи створення іміджу педагога.

ВСТУП

Початок ХХІ століття в Україні характеризується великими політичними, економічними та соціальними змінами, які зумовлюють перегляд підходів до всіх сфер життя, в тому числі і до розвитку освіти, висувають нові вимоги до професійної підготовки фахівців галузі освіти, зокрема вчителів. Виникає потреба цілеспрямованого і вдумливого створення позитивного і привабливого образу школи, педагогічного колективу як в цілому, так і кожного вчителя зокрема. Умови роботи в освітніх закладах вимагають від педагога систематичної роботи над собою, пошуку шляхів підвищення свого авторитету. Успішній презентації своїх професійних та особистісних якостей вихователя сприяє імідж, тобто те уявлення, яке людина несвідомо або навмисне створює про себе.

Досліджень, які присвячені вивченню проблеми іміджу стає дедалі більше, але більша кількість з них знаходиться у руслі іміджелогії. Вчені, які займаються вивченням іміджу не завжди є представниками педагогічної науки, тому положення та ствердження, що подаються у цих роботах, не можна автоматично переносити в педагогічну теорію іміджу.

Сучасні зміни в підходах до розвитку вищої освіти висувають нові вимоги до професійної підготовки педагогів, оскільки вимагають від них систематичної роботи над собою, здатності адаптуватися до соціальних змін, пошуку оптимальних і гнучких освітніх технологій, а також ефективних методів, прийомів і форм організації педагогічної взаємодії.

Успішній презентації своїх професійних та особистісних якостей сприяє імідж, тобто те уявлення, яке людина несвідомо або навмисне створює про себе.

У зарубіжних наукових джерелах поняття «імідж» співвідносять із такими поняттями, як «Я-концепція», «Я-образ», дослідженням яких займались Р. Бернс, А. Маслоу та інші. В основі даних понять знаходиться не що інше, як образ, уявлення. Зв’язок «Я-концепції» та особистісного іміджу розглядали О. Боровський, Б. Зейгарник, Ч. Кулі, Л. Мар’яненко, М. Мольц та інші науковці. На їхню думку, розвиток «Я-концепції» є значним етапом внутрішньої психічної роботи щодо створення технології особистості, персональної привабливості, прийняття себе, налаштування на позитивне ставлення до себе і оточуючих. Проблема формування іміджу також знайшла відображення в багатьох роботах сучасних науковців, зокрема Г. Почепцова, Г. Сагач, В. Сластьоніна, Л. Соколової та інших.

Формування професійного іміджу педагога досліджують такі вчені як, Н. Гузій [5], О. Калюжний [11], Т. Лайко [15], В. Шепель [29-31]. Окремі аспекти формування іміджу у соціологічному контексті розглядає П. Берда.

Все вище сказане надає особливої значущості вивченню ролі іміджу у професійному становленні сучасного вчителя. З огляду на це ми обрали тему нашого дослідження: «Шляхи створення іміджу вчителя».

Об’єктом дослідження є процес створення іміджу учителя.

Предметом дослідження – шляхи створення іміджу учителя.

Мета дослідження полягає у визначенні та обґрунтуванні шляхів створення іміджу вчителя.

Гіпотезу дослідження складають припущення про те, що процес створення іміджу учителя буде ефективним, якщо буде забезпечене поглиблене вивчення педагогами типології педагогічного іміджу, його структури і функцій та створено освітнє середовище на заняттях як простору для оволодіння майбутніми учителями прийомами побудови власного педагогічного іміджу і самопрезентації.

Завдання дослідження:

  1. На основі вивчення психолого-педагогічної літератури дослідити поняття «імідж учителя».
  2. Визначити сутність, функції, види іміджу учителя.
  3. Розглянути структуру іміджу педагога, його основні складові.
  4. Проаналізувати практичний досвід формування іміджу педагога.
  5. Визначити шляхи створення іміджу учителя.

Для розв’язання комплексу визначених завдань, перевірки гіпотези, були використані відповідні методи дослідження: теоретичніаналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми; порівняльний аналіз – для зіставлення філософських і психолого-педагогічних підходів щодо визначення сутності ключових понять; системно-структурний аналіз – для визначення структури поняття імідж; узагальнення передового педагогічного досвіду щодо формування іміджу учителя; емпіричні – педагогічне спостереження; бесіда, інтерв’ю; анкетування, аналіз документів і продуктів діяльності, узагальнення передового педагогічного досвіду.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.