Психологічної особливості соціалізації юнаків та дівчат в Інтернет-просторі

250 

Код работы: К 00057
Дисциплина: Возрастная психология
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 31
Источников литературы: 30

Описание

Курсова робота розкриває поняття, основні характеристики та тенденції процесу соціалізації юнаків та дівчат в контексті Інтернет простору.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Дослідження психології Інтернету – відносно нова галузь знання, дослідженням якої в даний час зайнято порівняно мало науковців. Однією з найменш вивчених проблем психологічної науки і практики у віртуальному просторі є проблема становлення соціалізації, оскільки вона відноситься до числа базових характеристик людини, що значною мірою детермінує її самосвідомість і задає вектор її соціалізації.

Приналежність людини до певної статі визначає становлення особистості, її інтересів, формування особливої системи уявлень про себе як людину певної статі, яка включає специфічні для чоловіків і жінок потреби, мотиви, ціннісні орієнтації і відповідні цим утворенням форми поведінки. Актуальність вивчення механізмів соціалізації та особливостей сприйняття гендерних образів «Я» у юнаків та дівчат пов’язана з розширенням сфери комп’ютеризації, посиленням ролі Інтернет-комунікацій як інформаційного простору віртуальної реальності. Комп’ютер та Інтернет при цьому розуміються як складні семіотичні системи, як високорозвинені універсальні психологічні знаряддя.

Слід визнати, що дослідження в даній області спираються на міцний теоретичний фундамент. Перші дослідження, присвячені психології Інтернету, базувалися на запропонованій Л.С. Виготським теорії розвитку вищих психічних функцій. У той же час емпірична робота в області психології Інтернету, як і в області психології комп’ютеризації, запропонованої раніше О.К. Тихомировим, сприяє формулюванню деяких теоретичних узагальнень про якісний розвиток психічних процесів, перетворення діяльності й особистості людини в умовах застосування ним сучасних інформаційних технологій, конкретних психологічних механізмах розвитку та трансформації особистості.

Аналіз літературних джерел показав, що попри велику кількість психологічних досліджень з проблеми соціалізації, недостатньо вивченою є роль психологічної соціалізації в Інтернет-просторі. Цей факт й зумовив вибір теми дослідження «Психологічної особливості соціалізації юнаків та дівчат в Інтернет-просторі».

Мета дослідження: теоретично проаналізувати та емпірично дослідити психологічні особливості соціалізації юнаків та дівчат в Інтернет-просторі.

Об’єкт дослідження:процес соціалізації в Інтернет-просторі.

Предмет дослідження:психологічні особливості соціалізації юнаків та дівчат в Інтернет-просторі.

Концептуальна гіпотеза:існують відмінності у соціалізації юнаків та дівчат в Інтернет-просторі.

Емпіричні гіпотези:

  1. Дівчатам більше ніж юнакам притаманне задоволення соціальних потреб у Інтернет-просторі.
  2. Юнакам більше ніж дівчатам притаманне задоволення престижних потреб у Інтернет-просторі.

Завдання дослідження:

  1. Розглянути поняття та основні характеристики процесу соціалізації.
  2. Охарактеризувати Інтернет-простір як соціальне явище.
  3. Виокремити тенденції соціалізації юнаків та дівчат в контексті інформаційних переваг.
  4. Провести емпіричне дослідження психологічної особливості соціалізації юнаків та дівчат в Інтернет-просторі.
  5. Визначити подальші перспективи дослідження.

Методи дослідження:аналіз літературних джерел, методи порівняння, узагальнення, систематизації, аналіз і синтез та ін.

В емпіричному дослідженні використовувалися наступні методики: анкета «Інформаційна соціалізація» розроблена автором із метою виявлення юнаків та дівчат, що соціалізовані в Інтерент-просторі (авторська); тест-опитувальник С. Плешакова «Діагностика потреб, що задовольняються в Інтернет-середовищі» [11], Тест на Інтернет залежність Кімберлі Янг [11].

Узагальнення результатів здійснено з використанням інтерпретаційних методів (класифікація й узагальнення емпіричних даних).

Методологічну й теоретичну основу роботи склали дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників, таких, як О. В. Аверін [2], Л. В. Баєва [3], Т. Д. Байярд [4], О. Бандура [5], Є.Р. Боринштейн [7], І. О. Власова[10], І. О. Зотов [14], І. С. Кон [17], О.Д. Леонтьев [20], О.І. Лучінкіна [23; 24]та ін.. У цих працях зачіпаються проблеми спілкування і взаємодії користувачів у Мережі; принципи самопрезентації особистості в мережевому спілкуванні, вироблення ідентичності у віртуальному просторі, особливості формування віртуальних спільнот, проблема Інтернет-адикцій.

Теоретична значущість роботи полягає у розширенні теоретичних відомостей про проблемупсихологічної соціалізації в Інтернет-просторі. Дані отримані у ході дослідження можуть використовуватись у лекціях, розробках семінарських та практичних занять даної тематики.

Практична значущість роботи визначається в тому, що результати дослідження можуть бути використані у роботі психологів-консультантів, що працюють з проблемами соціалізації юнаків та дівчат.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.