Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
 • contact@moydiplom.com.ua
 • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Розвиток семантичної компетенції студентів мовних спеціальностей засобами англомовних драм. творів

900 

Код работы: М 00003
Дисциплина: Педагогика высшей школы
Тип работы: Магистерская
Количество страниц:
 78
Источников литературы: 61

Описание

Розглянуто теоретичні передумови та методика розвитку семантичної компетенції студентів мовних спеціальностей засобами англомовних драматичних творів.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Процес навчання іншомовного спілкування нерідко реалізується без належної уваги до проблематики смислового змісту різнорівневих одиниць іноземної мови та співвіднесення плану змісту і плану вираження. Дана проблема загострюється в результаті відсутності збігу семантичного обсягу мовних одиниць у рідній та досліджуваній іноземній мові.  Рішенням проблеми певною мірою сприяє впровадження компетентного підходу до навчання іноземної мови, який забезпечує розвиток у структурі комунікативних здібностей студента особливого компонента, актуалізує смислову сторону мовних явищ і детермінує можливість породження адекватних в смисловому плані висловлювань.

Таким компонентом є семантична компетенція як здатність адекватно використовувати в мові різнорівневі одиниці. Здатність різнорівневих одиниць виражати значення детермінує особливий статус семантичної компетенції, яка перебуває у відносинах додатковості з іншими елементами  іншомовної комунікативної компетенції. Це передбачає певний ступінь координації семантичної компетенції та інших компонентів іншомовної комунікативної компетенції. У вітчизняній і зарубіжній методиці навчання іноземним мовам проблеми формування і розвитку семантичної компетенції знаходяться в центрі уваги лінгводидактики.

Питання, пов’язані з освоєнням способів вираження певного значення і умінь його використовувати, досліджувалися в роботах таких авторів, як Е. Д. Божович [9], М. М. Большакова [10], Ш. Блум-Кулька [59], І. А. Рябова [47], Є. В. Сусіменко [52], V. Acosta [59], D. Davidson [60].

Разом з тим залишаються невирішеними проблеми визначення мовних засобів і способів навчання семантичної компетенції, так як оволодіння нею передбачає освоєння комплексу різнорівневих явищ мови, що репрезентують значення різних мовних одиниць, що представляють собою зовсім різні об’єкти. У нашому дослідженні зроблена чергова спроба довести доцільність застосування драматичних творів для розвитку англомовної семантичної компетенції у студентів мовних напрямів підготовки.

В умовах відсутності природного іншомовного середовища для розвитку семантичної компетенції драматичні твори, є цінними зразками автентичного мовлення, оскільки у структурі творів цього літературного роду знаходять відображення усі форми усного мовлення.

Таким чином, потреба у розробці науково обґрунтованої методики розвитку семантичної компетенції студентів мовних спеціальностей, з одного боку, та недолік відповідних методичних досліджень, з іншого, й зумовлюють актуальність нашої магістерської роботи. Актуальність порушеної проблематики зумовила вибір теми дослідження «Розвиток семантичної компетенції студентів мовних спеціальностей засобами англомовних драматичних творів».

Теоретичними засадами дослідження послужили фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі:

 • семантичної компетенції (О. В. Бондарко [11], Л. М. Васильєв [14], І. М. Кобозева [30], М. А. Кронгауз [33], Є. С. Кубрякова [35])
 • методики навчання читання іншомовних творів (Л. Л. Алексеєва [2], С. В. Гапонова [19], Н. І. Гез [20])
 • методики використання англомовних драматичних творів (Є. П. Карпиченкова [28], Л. В. Крилова [34], Б. І. Лихобабін [38], О. О. Сіваченко [49])

Об’єктом дослідження є англомовна семантична компетенція студентів мовних спеціальностей як фактор оволодіння іноземною мовою.

Предметом дослідження є методика формування семантичної компетенції у студентів мовних спеціальностей шляхом використання текстів англомовних драматичних творів.

Гіпотеза дослідження: в основу дослідження покладено припущення, що рівень володіння іноземною мовою, зокрема розвиток семантичної компетентності студентами мовних напрямів підготовки значно підвищиться за умов використання на аудиторних заняттях драматичних творів, що зумовлені особливостями сприйняття, мотивують, активізують та стимулюють студентів до вивчення англійської мови, є автентичними матеріалами, посильні для читання та роботи в аудиторії.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці методики використання драматичних творів для розвитку семантичної компетенції у студентів мовних спеціальностей, яка досягається шляхом розв’язання таких завдань:

 1. Розглянути поняття семантичної компетенції та її ролі в оволодінні іноземною мовою.
 2. Проаналізувати основні характеристики драматичного твору.
 3. Визначити засади та критерії відбору драматичних творів для розвитку семантичної  компетенції студентів мовних спеціальностей.
 4. Розробити комплекс вправ для формування семантичної компетенції у студентів мовних спеціальностей з використанням англомовних драматичних творів.
 5. Експериментально перевірити ефективність розроблених вправ із розвитку англомовної семантичної компетенції у студентів мовних спеціальностей з використанням драматичних творів.

Для вирішення поставлених  завдань використано такі основні методи дослідження: критичний аналіз наукової літератури з, психології, психолінгвістики та літературознавства з проблеми дослідження; узагальнення теорії та досвіду навчання читання у вищій школі; дослідне навчання, математичні методи та методи статистичної обробки даних.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому на основі попередніх досліджень уточнено методичні засади формування семантичної компетенції засобом драматичних творів у студентів мовних спеціальностей; уточнено зміст поняття «семантична компетенція» та її роль у вивченні та володінні іноземними мовами; проаналізовано навчальні функції драматичного твору та доведено ефективність  використання вправ із використанням драматичних творів як ефективного засобу формування семантичної компетенції студентів мовних спеціальностей.

Практичне значення результатів дослідження полягає у:

 • у відборі автентичних англомовних драматичних творів, прийнятних для використання у навчальному процесі у ВНЗ,
 • у розробці вправ із використанням англомовних драматичних творів для формування семантичної компетенції.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.