Розвиток творчої особистості молодшого школяра на уроках праці під час групової роботи

150 

Код работы: К 00120
Дисциплина: Педагогика начальной школы
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 33
Источников литературы: 35

Описание

У курсовій роботі представлена система роботи з розвитку творчої особистості молодших школярів на уроках праці, що заснована на методах групової взаємодії.

ВСТУП

Перехід України до ринкової економіки вимагає прискорення науково-технічного прогресу, пошуку та впровадження нових технологій, новаторських рішень з метою створення конкурентоспроможної продукції. Ускладнення сучасної науки і техніки, катастрофічне зменшення запасів земних надр, екологічні наслідки нашої життєдіяльності висувають перед людством такі глобальні і складні завдання, розв’язати які під силу лише високоінтелектуальній творчій особистості, і тільки їй.

У зв’язку з цим постають принципово нові вимоги і перед системою освіти. Перш за все – це формування творчої особистості, здатної не просто засвоїти найвищі наукові й технологічні досягнення, а й самоудосконалюватись, розвиваючи їх. Це дасть можливість здійснити кардинальний перехід від інформаційно-пояснювального підходу в навчанні до діяльнісного, спрямованого на формування в учнів уміння вчитися. Розвиток і вдосконалення творчого мислення, особливо в період серйозних соціальних змін у нашій країні, дозволить школяру виробити навички знаходити ефективні рішення для будь-яких проблем. Усвідомлене цілеспрямоване використання творчого мислення дасть можливість особистості досягти бажаного результату, самореалізуватися. Тому навчально-виховний процес необхідно підпорядковувати його високій меті – розвитку творчих здібностей особистості.

Проблема розвитку творчої особистості дітей – одна з ключових в педагогічній науці і початкова школа повинна займатися пошуками вирішення цієї проблеми.

Багато філософів, психологів, педагогів вивчали питання творчості та його місця в системі формування особистості, теоретичні аспекти проблеми розвитку художньо-творчих здібностей знайшли відображення в їх роботах. Ми спиралися на дослідження В. Бажанюк, Л. Виготського, В. Моляко, А. Мітлош, О. Савченко та ін.

Оскільки особистість найінтенсивніше формується у період шкільного віку, то саме школа покликана відіграти провідну роль у творчому розвитку школярів. Проте, в сучасній педагогіці загальної освіти існують певні прогалини щодо творчого розвитку учнів. Вони зумовлені репродуктивно-виконавчими видами робіт, практикою залучення до творчої діяльності здебільшого обдарованих дітей. Внаслідок цього переважна більшість школярів перебуває поза цією своєрідною і важливою сферою виховного впливу. Отже, виникає необхідність у глибшому вивченні сучасної вітчизняної і зарубіжної практики креативної педагогіки, теорії творчого розвитку школярів, педагогічного досвіду навчання, виховання і розвитку особистості школяра на уроках праці, зокрема під час групової роботи. З огляду на це ми визначили тему нашого дослідження: «Розвиток творчої особистості молодшого школяра на уроках праці під час групової роботи».

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати особливості розвитку творчої особистості молодшого школяра засобами групової роботи.

Завдання дослідження:

  1. Зробити аналіз психолого-педагогічних джерел з теми дослідження «творча особистість».
  2. Розкрити структуру творчої особистості.
  3. З’ясувати шляхи розвитку творчої особистості.
  4. Зробити аналіз програм і підручників.
  5. Встановити стан досліджуваної проблеми у практиці школи.
  6. Розробити систему завдань з розвитку творчої особистості молодшого школяра засобами групової роботи.

Об’єкт дослідження – процес розвитку творчої особистості молодшого школяра на уроках праці.

Предмет дослідження – система завдань направлених на розвиток творчих здібностей молодших школярів.

Методи дослідження:

— теоретичні: аналіз літератури, синтез, узагальнення та систематизація;
— емпіричні: анкетування, спостереження, бесіди з вчителями та учнями.

Практичне значення роботи полягає у тому, що матеріали курсового дослідження можуть використовуватися вчителями початкової школи у навчально-виховному процесі дітей молодшого шкільного віку.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.