Соціальна робота із розумово відсталими дітьми

700 

Код работы: М 00022
Дисциплина: Соц. работа и педагогика
Тип работы: Магистерская
Количество страниц:
 80
Источников литературы: 81

Описание

У магістерській роботі представлено дослідження організації та впровадженні проекту соціальної роботи із розумово відсталими дітьми.

ВСТУП

Суспільство ХХІ століття зазнає змін політичного, інтелектуального, культурного та іншого характеру. Демографічні зміни характеризуються зменшенням народжуваності та переважанням кількості населення за рахунок осіб літнього віку. При цьому стан здоров’я населення різко погіршується, що обумовлено нестабільністю клімату, забрудненістю оточуючого середовища, збільшенням кількості та складності хвороб, відсутністю кваліфікованої медичної допомоги, не додержанням правил здорового способу життя та іншими причинами. Наслідком погіршання стану здоров’я населення є збільшення кількості народжуваних дітей з вадами розвитку.

Однією з таких вад є розумова відсталість дітей. В межах педагогічної діяльності під розумовою відсталістю розуміють відсутність можливості засвоєння масової програми шкільного навчання. Корекційна психопедагогіка та спеціальна психологія під розумовою відсталістю розуміють виразне, незворотне системне порушення пізнавальної діяльності, яке виникає внаслідок дифузного органічного пошкодження кори головного мозку.

В Міжнародній класифікації психічних і поведінкових розладів (10-го перегляду, 1994 року) розумову відсталість визначають як стан, який характеризується затриманим або неповним розвитком психіки, що проявляється в порушеннях здібностей, які виникають в період розвитку і забезпечують загальний рівень інтелекту (тобто когнітивних, мовленнєвих, моторних та соціальних здібностей). Для визначення розумової відсталості використовують дві характеристики – низькі когнітивні можливості та низьке соціальне функціонування [79].

Д. Ісаєва та Л. Шипіцина під розумовою відсталістю розуміють сукупність етіологічно різних (спадкових, вроджених, набутих у перші роки життя), не прогресуючих патологічних станів, які виявляються в загальному психічному недорозвитку з переважанням інтелектуального дефекту і призводять до ускладнення соціальної адаптації [76].

Отже, з наведених визначень ми бачимо, що розумова відсталість як вада психічного розвитку особистості, проявляється в двох напрямках – рівень когнітивних здібностей та рівні соціального функціонування. Це дає змогу нам зробити висновок, що рішення проблеми розумово відсталих дітей є актуальним напрямком соціальної роботи.

В дослідженнях А. Маллера, Г. Цікоти та Є. Мастюкової розглядаються питання соціальної допомоги розумово відсталим дітям.

Джерелом знань спеціаліста соціальної роботи особливостей розумової відсталості дітей є наукові праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених: Л. Фортова, Е. Зіглер, О. Безрукова, М. Гельдер, Л. Шипіцина та ін.

Проблеми соціально-педагогічної роботи з розумово відсталими дітьми та їх родинами, сучасні концептуальні положення соціалізації дітей з розумовою відсталістю представлені у працях Н. Бастун, С. Харченка, В. Синьова.

Технології, моделі та проекти державного, регіонального, місцевого рівнів та в територіальній громаді з розумово відсталими дітьми є предметом досліджень О. Безпалько, І. Звєрєвої, А. Капської, І. Трубавіної.

Питання професійної підготовки соціального робітника та соціального педагога розглядають М. Галагузова, В. Бочарова, О. Безпалько, Л. Мардахаєв, А. Мудрик, В. Сластьонін та ін.

Таким чином, в практиці соціальної роботи склалося протиріччя між необхідністю соціальної роботи з розумово відсталими дітьми і відсутністю практичного інструментарію надання кваліфікованої соціальної допомоги розумово відсталим дітям, як б відповідала потребам сучасного суспільства. Дане протиріччя й обумовило вибір теми наукового дослідження – «Соціальна робота з розумово відсталими дітьми».

Об’єктом дослідження є процес соціальної роботи з розумово відсталими дітьми.

Предметом дослідження є соціальна програма розвиваючої роботи з розумово відсталими дітьми.

Мета дослідження – теоретична розробка та практичне впровадження соціальної програми розвиваючої роботи з розумово відсталими дітьми.

Гіпотеза дослідження. В основу нашого дослідження покладено припущення про те, що ефективність процесу соціальної роботи з розумово відсталими дітьми може бути забезпечена за умови комплексного охоплення розвиваючою діяльністю об’єкта та основних суб’єктів, що можливо в межах соціального проектування.

Поставлена мета і висунена гіпотеза зумовили необхідність рішення сукупності наступних дослідницьких завдань:

  1. Визначити психолого-педагогічну характеристику розумово відсталих дітей.
  2. Проаналізувати досвід соціальної роботи з розумово відсталими дітьми.
  3. Розкрити існуючі технології соціальної роботи з розумово відсталими дітьми.
  4. Обґрунтувати проект соціальної роботи з розумово відсталими дітьми.
  5. Впровадити проект соціальної роботи з розумово відсталими дітьми .
  6. Провести аналіз ефективності проекту соціальної роботи з розумово відсталими дітьми.

Для досягнення мети і реалізації завдань дослідження використовувався комплекс загальнонаукових методів:

  • теоретичних: аналіз і синтез, порівняння, моделювання, класифікація (для теоретичного узагальнення основних підходів щодо визначення поняття розумова відсталість, соціальний проект)
  • метод конкретизації та систематизації теоретичних знань (для розробки завдань дослідження)
  • діагностичні: опитування, тестування (для збору фактичного матеріалу протягом дослідження, контрольного діагностування отриманих даних)
  • експеримент (для вивчення стану досліджуваної проблеми, перевірки запропонованої технології)

Наукова новизна дослідження полягає в: обґрунтуванні проекту соціальної роботи з розумово відсталими дітьми; удосконаленні існуючої технологічної бази соціальної роботи з розумово відсталими дітьми.

Практична значимість роботи полягає у розробці та впровадженні проекту соціальної роботи з розумово відсталими дітьми. Результати дослідження можуть бути використані в процесі роботи з розумово відсталими дітьми соціальними робітниками, соціальними педагогами, класними керівниками, вчителями загальноосвітньої школи та батьками.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.