Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Психологічний портрет умовно засуджених

600 

Код работы: М 00028
Дисциплина: Юридическая психология
Тип работы: Магистерская
Количество страниц:
 122
Источников литературы: 81

Описание

У магістерській надано ґрунтовний аналіз теоретичних відомостей про особистість умовно засудженого, наведені результати емпіричного дослідження.

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Криміногенна обстановка в сучасному суспільстві, невтішна статистика вчинення як тяжких злочинів, так і різних правопорушень підкреслюють необхідність всебічного дослідження причин і способів вирішення цієї соціальної проблеми. Безпосередні знання про природу злочинної діяльності, її мотиви, особистості осіб, які вчинили злочин, отримують і перетворять фахівці в галузі криміналістики, юриспруденції, психології. Слід відзначити той значний внесок, який вносить юридична і, зокрема, кримінальна психологія у розробку питань, пов’язаних з розкриттям і запобіганням повторних злочинів. На сьогодні однією з ключових завдань психологів, які працюють в правоохоронних органах і пенітенціарних службах, є проблема розробки ефективних заходів поширення злочинності та запобігання рецидивів у одного разу засуджених громадян. Методом вирішення цієї проблеми може стати отримання якомога більш повної картини особистості злочинця, комплексне соціально-психологічне дослідження їх ціннісно-мотиваційної, емоційно-вольової, когнітивної сфери з метою виявлення тих особистісних особливостей, які, в сукупності з іншими соціально-психологічними факторами, можуть служити передумовами злочинної поведінки особистості.

У контексті даного дослідження нашу увагу спрямовано на осіб, які відбувають умовне покарання. Такий захід впливу застосовується до осіб, які вчинили нетяжкі злочини, і є свого роду «попередженням» перед застосуванням до особистості більш суворих заходів правового впливу у вигляді тюремного ув’язнення. З одного боку, така міра є досить гуманною правовою санкцією (свобода особистості обмежується лише частково, вона залишається в звичних соціально-психологічних умовах), з іншого − статистика свідчить, що умовна міра покарання не завжди є ефективним засобом корекції протиправної поведінки.

Дослідження особистісних особливостей осіб, засуджених до умовного покарання, можливо, допомогло б заздалегідь вжити заходів соціально-психологічного та правового порядку для запобігання повторного порушення закону. Крім того, звертає на себе увагу збільшення числа злочинів, за які настає відповідальність у вигляді умовного засудження. Тобто правопорушення і проступки у вигляді хуліганства, бійок, поширення наркотиків та ін. набувають все більшого розповсюдження в сучасному суспільстві. Що служить причиною цієї негативної тенденції? Виключно зовнішні соціальні умови або особливості особистості, психічного складу злочинців? Це один з найбільш актуальних питань сучасної юридичної психології.

Отже, актуальність теми нашого дослідження − «Психологічний портрет умовно засуджених» − випливає з наступних положень:

  1. Значний відсоток повторних проблем із законом у осіб, які відбувають умовне покарання, викликає сумніви в ефективності застосування даного заходу впливу до кожного окремого правопорушника з причини відсутності урахування його індивідуально-психологічних властивостей.
  2. Відсутність комплексних систематизованих даних про особливості особистості даної категорії злочинців (більшу увагу дослідники зазвичай приділяють особистісному портрету злочинців, які скоїли тяжкі злочини, на основі особливої суспільної небезпеки таких діянь).
  3. Гостра потреба у виробленні заходів превентивного впливу для запобігання повторних протиправних дій з боку одного разу засуджених громадян. Слід зазначити, що більшість досліджень у руслі кримінології та юридичної психології, присвячених проблемі особистості злочинця, концентрують увагу на ціннісно-мотиваційній сфері (Абрамова Н.Г., Гель А.О., Герцензон А.О., Клименко М.М., Зелінський А.Ф., Карпець І.І., Цільммак О.М., Щемідова О.В.). Саме через дослідження мотивів та інших внутрішніх спонукальних сил особистісної активності вчені сподіваються отримати відомості про умови зародження злочинного наміру. На ряду з цим практично відсутні спроби дати цілісну оцінку розвитку особистості правопорушників.

Отже, об’єктом нашого дослідження виступає особистість правопорушника як цілісна система, що проявляє себе в певних рисах і стилях поведінки. Предмет дослідження − окремі характеристики особистості і патерни поведінки в їх зв’язку з злочинною поведінкою людини. Мета даної роботи − теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити особистісні особливості умовно засуджених у контексті розгляду особистості як цілісної саморегулюючої системи з їй окремими рисами і властивостями. У даному випадку методологічною основою дослідження слугують кончини про особистості розроблені Г.Олпорт, Г.Айзенк, Р.Кеттелом.

У такому випадку ми зможемо простежити не тільки вираженість і особливості прояву окремої риси особистості, а й формування на основі цих рис певних стилів поведінки (у конфлікті, в стресовій ситуації, в ситуації фрустрації основних потреб та ін.) Можна припустити, що особистості мають складнощі із законом, мають деякими подібними характеристиками щодо характерних для них реакцій в подібних ситуаціях життєдіяльності.

Виходячи з поставленої мети задачі дослідження зводяться до наступних:

  1. Дати порівняльну характеристику розуміння феномену особистості в різних психологічних школах і напрямках; виділити основні положення факторної теорії, теорії рис розробленої Р.Кеттелом.
  2. Дати оцінку актуального стану сформованої системи знань про особу злочинця; проаналізувати ключові напрямки досліджень і отримані в них дані.
  3. Підібрати батарею психодіагностичних засобів, які з найбільшою ефективністю дозволять отримати необхідні нам дані.
  4. Провести комплексне психологічне дослідження особистості умовно засуджених; отримані дані піддати кількісному і якісному аналізу з подальшим включення результатів у систему сучасних знань юридичної психології.
  5. На основі отриманих даних розробити психологічні рекомендації, позначивши можливості психологічної корекції неконструктивних патернів поведінки умовно засуджених осіб.

Уточнюючи методологічне підґрунтя нашого дослідження слід вказати на першорядне значення принципу системності щодо розгляду ключового поняття роботи − особистості та її характеристик. Завдяки використанню цього принципу можливий логічний перехід від цілого до його частин (розгляд структури особистості, виділення окремих її підсистем), і від частин до єдиної системи, властивості якої проте вже не можуть бути зведені до властивостей частин.

Наукова новизна даної дослідницької роботи полягає в доповненні відомостей про особливості особистості злочинців та осіб, схильних до зкоєння правопорушень, а також у виявленні зв’язку між окремими рисами особистості, притаманними їй стилями поведінки і ймовірністю вчинення злочинів.

Практична значимість: результати дослідження можуть бути затребувані фахівцями по роботі з умовно засудженими для розробки системи заходів, що знижують ймовірність повторного вчинення протиправних дій вказаних осіб.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.