Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
 • contact@moydiplom.com.ua
 • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Психокорекційні технології формування довільної регуляції психічної діяльності у дітей із ЗПР

400 

Код работы: Д 00018
Дисциплина: Коррекционная психология
Тип работы: Дипломная (практическая)
Количество страниц:
 57
Источников литературы: 51

Описание

Дипломна присвячена формуванню довільної регуляції психічної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку. Описано програму з формування довільності.

ВСТУП

Актуальність дослідження. В даний час збільшується кількість дітей з дезадаптивними формами поведінки, зумовленими у тому числі і недостатньою сформованістю регуляторних функцій та найбільш яскраво проблеми з саморегуляцією проявляються у дітей із порушеннями психічного розвитку.

Недостатній розвиток довільності виявляється і у дітей за даними теоретичних джерел із затримкою психічного розвитку (надалі ЗПР), що значно ускладнює їх адаптаційні можливості в освітньому закладі та посилює труднощі в засвоєнні програмного матеріалу.

Ми можемо зазначити, що актуальність дослідження зумовлена зростаючими тенденціями модернізації системи освіти в Україні і пов’язана з підвищенням вимог до рівня не тільки інтелектуальних здібностей дітей, а й до можливостей довільної регуляції власної поведінки і діяльності. У зв’язку з цим особливу значимість набуває своєчасне виявлення відхилень у розвитку довільності у дітей із ЗПР, так як вивченню довільної регуляції цієї категорії практично не приділялося належної уваги, в той час як даний вид затримки є найбільш оптимістичним і сприятливим для корекційного впливу.

Незважаючи на те, що вивченню довільної регуляції присвячено безліч зарубіжних і вітчизняних публікацій, недостатньо вивченими залишаються питання, що стосуються її структурних елементів та механізмів реалізації у дітей із ЗПР.

Аналіз літературних джерел виявив недостатнє теоретичне висвітлення проблеми довільної регуляції психічної діяльності у молодших школярів з ЗПР в спеціальній психології. По даній проблемі в наукових публікаціях зустрічаються окремі посилання, що стосуються особливостей довільної регуляції у дітей з ЗПР, переважно в рамках клініко-нейропсихологічних досліджень (Т.В. Власова [11], В.В. Лебединський [29], М.С. Певзнер [40]). На основі даних літературного аналізу, ми можемо прийти до висновку, що сучасні досягнення не забезпеченню в повній мірі вивченню цієї проблеми.

Невивченими залишаються питання змісту, структури та механізмів довільної регуляції як самостійної функції у дітей з ЗПР, а також питання розробки ефективних психокорекційних програм по формуванню довільної регуляції психічної діяльності у досліджуваній категорії дітей.

Актуальність даної проблеми обумовлюється тим, що між вимогами школи та соціуму до розвитку регуляторних функцій у дітей із ЗПР і існуючою системою корекційних заходів є суттєве протиріччя.

Отже, існуючі психокорекційні програми направлені на розвиток довільності в структурі пізнавальної діяльності, або емоційної сфери і недостатньо розроблені психокорекційні програми по формуванню довільної регуляції як самостійної функції з урахуванням її структурних елементів і смислового змісту у дітей дошкільного віку з ЗПР.

На підставі зазначених невідповідностей була визначена тема дослідження «Психокорекційні технології формування довільної регуляції психічної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку».

Мета: теоретично обґрунтувати, розробити, апробувати і визначити ефективність психокорекційної програми, спрямованої на формування функцій довільної регуляції  у дітей дошкільного віку із ЗПР.

Об’єкт дослідження – діти дошкільного віку із ЗПР як носії функції довільної регуляції.

Предмет дослідження – особливості психокорекційної технології формування функцій довільної регуляції психічної діяльності у дітей дошкільного віку з ЗПР.

Завдання дослідження:

 1. Проаналізувати літературні джерела з проблеми дослідження.
 2. Визначити методи та методики вивчення та оцінки стану довільної регуляції діяльності у дітей дошкільного віку з ЗПР.
 3. Проаналізувати дані констатуючого етапу дослідження особливостей функцій довільної регуляції у дітей з ЗПР.
 4. Розробити зміст психокорекційної програми, спрямованої на формування функцій довільної регуляції у дітей дошкільного віку з ЗПР.
 5. Дослідно-експериментальним шляхом перевірити ефективність розробленої психокорекційної програми формування функцій довільної регуляції у дітей з ЗПР.
 6. Зробити висновки за даними дослідженнями по проведеній роботі.
 7. Окреслити подальші перспективи дослідження.

Концептуальна гіпотеза дослідження − формування складових довільної регуляції психічної діяльності у дітей дошкільного віку з ЗПР буде ефективним при цілеспрямованій регулярній психокорекційній роботі.

Емпіричні гіпотези:

 • порушення функцій довільної регуляції у дітей з ЗПР проявлятимуться в несформованості її окремих структурних елементів;
 • врахування всіх компонентів, що входять до структури довільної регуляції сприятиме ефективності застосування психокорекційної технології.

Методи дослідження. З метою визначення особливостей формування довільної регуляції психічної діяльності у дітей із ЗПР використані: методи теоретичного аналізу, емпіричні методи, що включали: констатуючий, формуючий та контрольний експерименти. Кількісний аналіз результатів дослідження здійснювався з використанням t-критерію Стюдента. Для обробки результатів використаний пакет програм прикладного забезпечення «Statistika 10.0».

Для з’ясування рівня сформованості довільної регуляції дітей дошкільного віку із ЗПР використовувалися багаторазово апробовані і добре зарекомендовані в діагностичних цілях методики:

 • «Будиночок» − направлена на виявлення сформованості довільної уваги;
 • «Графічний диктант» Д. Б. Ельконіна – направлена на визначення здатності слідувати вказівкам дорослого і працювати самостійно;
 • «Саморегуляція як компонент загальної здібності до навчання» У. В. Ульєнкової;
 • коректурна проба (концентрація, стійкість уваги) Б. Бурдон.

Методологічну основу дослідження склали: теорії загальної і спеціальної психології, нейропсихології:

 • культурно-історична теорія про єдність законів нормального і аномального розвитку дитини (Л. С. Виготський [13], Т. О. Власова [11], М. С. Певзнер [40])
 • концепція соціально-біологічної інтеграції в розвитку психічної діяльності дітей (Л. С. Виготський [13], О. М. Леонтьєв [30], О. Р. Лурія [32], Л.С. Цвєткова [51])
 • теорія формуючого навчання (Л. С. Виготський [13], П. Я. Гальперін [15], Л. С. Цвєткова [52])

Наукова новизна дослідження:

 • уточнені механізми порушення функцій довільної регуляції у дітей із ЗПР
 • визначено специфічні особливості та структурні елементи довільної регуляції у дітей дошкільного віку із ЗПР
 • розроблена психокорекційна програма по формуванню довільної регуляції у дітей дошкільного віку із ЗПР, інтегруюча початково-діагностичний, практико-формуючий і підсумково-діагностичний блоки

Теоретична значущість дослідження полягає в визначені теоретичної підстави для побудови та апробації психокорекційної програми формування довільної регуляції психічної діяльності у дітей дошкільного віку з ЗПР.

Практична значущість дослідження полягає в тому, що у рамках проведення дослідження нами виявлено особливості корекційної роботи із формування функцій довільної регуляції психічної діяльності у дітей дошкільного віку із ЗПР.

Матеріали дослідження можуть бути включені в зміст лекцій при підготовці корекційних педагогів, психологів в педагогічних вузах, на курсах підвищення кваліфікації фахівців із корекційної освіти, психології, психологів, вихователів, а також у процесі підготовки методичних посібників, адресованих фахівцям в області спеціальної педагогіки.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.