Распродажа!

Психодіагностика сімейних відносин

120  90 

Код работы: К 00099
Дисциплина: Семейная психология
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 31
Источников литературы: 30

Описание

У курсовій роботі описано проблему сімейних відносин у сучасній психології, надано аналіз та інтерпретацію результатів емпіричного дослідження з теми.

ВСТУП

Обґрунтування актуальності. Сім’я – це найважливіший соціальний чинник, що визначає життєстійкість суспільства, нації і держави. Криза, яка торкнулася все суспільство, безпосередньо вразила і сім’ю. За даними досліджень можна виділити загальні риси, що властиві сучасній українській сім’ї: падіння народжуваності, ускладнення міжособистісних відносин, зростання розлучень і, отже, зростання кількості неповних сімей і сімей з нерідними батьками, широке поширення позашлюбних народжень, зниження її матеріального рівня, погіршення фізичного і психічного стану здоров’я дітей та батьків, збільшення числа самотніх чоловіків і жінок.

Постановка проблеми сімейних відносин, визначення психологічних підстав їх розуміння і вивчення є актуальними завданнями не тільки по причині кризи сучасної сім’ї, яка відзначається дослідниками та назрілими в зв’язку з цим психотерапевтичними завданнями, психологічне розуміння сімейних відносин матиме теоретичне і практичне значення як в плані досягнення благополуччя і стабільності сімейних відносин, так і для реалізації евристичних цілей наукового пошуку в ситуації влади інформаційних технологій, кризи громадських систем. Особливі труднощі переживає молода сім’я, яка сьогодні найбільше потребує уваги та підтримки як зі сторони держави, так і зі сторони психологічної науки і практики.

Більшість психологів і соціологів, які досліджують сімейні відносини, підкреслюють важливість початкового періоду розвитку сім’ї. Саме в цей період відбувається подружня адаптація, формуються сімейні норми, здійснюється оволодіння рольовим поведінкою. Одночасно в цей період загострюються майже всі проблеми подружнього життя.

Методологічну й теоретичну основу роботи склали положення про сутність особистості, теоретичні підходи психологів, філософів, соціологів, до тенденцій розвитку і механізмам функціонування сім’ї (Е. Берн [2]; Є. Ейдеміллер [30]; Г. Кочарян [11]; Н. Оліфрович [16]; В. Сатір [20]; В. Столін [22]; Л. Хачатрян [26; 27]).

Історично склалося так, що у вітчизняній психологічній науці найбільш розробленими виявилися проблеми сім’ї «як осередку суспільства». У той же час власне сімейні відносини є в них маргінальними. Питання протікання криз в сім’ї, взаємозв’язок особливостей реагування подружжя на конфліктні ситуації з задоволеністю шлюбно-сімейними відносинами та їх діагностика не були предметом спеціального дослідження. Таким чином, актуальність цього питання зумовила вибір теми нашого дослідження.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та продіагностувати особливості сімейних відносин.

Об’єкт дослідження – сімейні відносини.

Предмет дослідження – особливості діагностики сімейних відносин.

Гіпотеза дослідження: існують певні психологічні особливості сімейних відносин, особливо у період сімейних криз.

Згідно поставленої мети та гіпотези дослідження нами були поставлені такі завдання:

  1. Проаналізувати проблему сімейних відносин у сучасній психології.
  2. Розкрити досвід діагностики сімейних відносин.
  3. Провести емпіричне дослідження.
  4. Проаналізувати отримані результати.

Методи дослідження. З метою з’ясування особливостей діагностики сімейних відносин, використано методи теоретичного аналізу багатодетермінованості і взаємовпливу психічних явищ; з використанням організаційних методів проведено порівняльний аналіз різних факторів, які зумовлюють появу феномена, що вивчається. Для перевірки гіпотез застосовано емпіричні методи: експеримент, спостереження. Використано психодіагностичні засоби: тест-опитувальник «Задоволеність шлюбом» (В. Столін, Т. Романова, Г. Бутенко) [22]; «Реакція подружжя на конфлікт» (А. Кочарян) [11]; методика вивчення батьківських установок «PARI» (Є. Шефер, Р. Белл) [15].

Обробка результатів дослідження проведена за допомогою математико-статистичних методів (кореляційний аналіз). Узагальнення результатів здійснено з використанням інтерпретаційних методів (класифікація й узагальнення емпіричних даних).

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.