Распродажа!

Форми прояву девіантної поведінки у підлітковому віці

200  150 

Код работы: К 00138
Дисциплина: Социальная работа и педагогика
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 37
Источников литературы: 38

Описание

У курсовій роботі описано кореляційне дослідження форм девіантної поведінки в підлітковому віці, їх особливості та шляхи корекції.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Складна ситуація в нашій країні, сучасні кризові процеси, що відбуваються у всіх сферах життєдіяльності, негативно впливають на світосприймання молоді, їх орієнтацію у культурному та освітньому просторі. Все це носить системний характер і може викликати глибокі порушення у психічному розвитку особистості протягом онтогенезу.

Зниження моральних та етичних норм спричиняють виникнення окремих форм соціальних відхилень, що призводять до зменшення самооцінки і якості життя, критичного ставлення до своєї поведінки та навіть до соціальної дезадаптації особистості, і, в деяких випадках, до повної ізоляції. Отже, наслідком негативних соціальних перетворень стають прояви девіантної поведінки, основою яких є порушення соціальної адаптації та десоціалізація особистості.

На сучасному етапі збільшується число неповнолітніх з девіантною поведінкою, що є однією з найактуальніших психолого-педагогічних проблем.

Як стверджують дослідники, особливо важливим є рішення цього питання стосовно підліткового віку. Підлітковий вік є одним з найдинамічніших етапів функціонування психіки, який характеризується важливим процесом формування характеру. І, відповідно, поведінка підлітка – зовнішній прояв формування його характеру.

В постмодерному суспільстві у підлітка більше можливостей до проявлення агресії через багатодозволеність демократії і культури, проте в деяких випадках складна поведінка підлітка, що характеризується порушеннями, є проявом ускладнення процесу формування його характеру, що детермінується багатьма аспектами. Подолання кризи підліткового віку є складним етапом і характеризується зменшенням рівня агресії і більшим усвідомленням, проте при неуспішному подоланні кризи складна поведінка підлітка стає основою для формування його характеру, що спричиняє девіації.

Навіть дітям з досить благополучних сімей часто доводиться переживати відчуженість, нерозуміння, елементарну неувагу і незацікавленість з боку батьків. Найбільш високий ризик дезадаптації проявляється у дітей, чиї батьки страждають алкоголізмом, мають проблеми з законом та психічні порушення.

Комплексне теоретичне дослідження особистості девіантного підлітка та форм прояву девіантної поведінки у цьому віці є важливою базою для кращого розуміння і потенційної розробки системи профілактичних заходів, а також покращення системи педагогічних заходів до дітей попереджуючи складність подолання кризи підліткового віку.

Аналіз досліджень показав, що вагомим є внесок у дослідження психолого-педагогічних основ проблеми таких учених, як Л. Виготський, О. Змановська, І. Кон, В. Менделєвич та ін.

На нинішньому етапі вченими з’ясовані такі аспекти проблеми: мотиви виникнення девіантної поведінки дітей і підлітків (О. Бондарчук; Н. Квітковська; І. Підласий), психологічні особливості правопорушень неповнолітніх і специфіка коригування їх поведінкових відхилень (Л. Антоненко; В. Бугова; Ю. Клейберг; М. Кузубова; Н. Максимова; В. Степанов).

Незважаючи на велику кількість досліджень з вищеокресленої проблеми, деякі її аспекти, зокрема форми прояву девіантної поведінки підлітків є недостатньо розробленими. З огляду на це ми визначили тему нашого дослідження як «Форми прояву девіантної поведінки у підлітковому віці».

Мета дослідженнятеоретично обґрунтувати та емпірично дослідити форми прояву девіантної поведінки у підлітковому віці.

Об’єкт дослідженняпідлітки з вираженою девіантною поведінкою.

Предмет дослідженняформи прояву девіантної поведінки у підлітковому віці.

Концептуальна гіпотеза дослідження: девіантна поведінка у підлітковому віці має різні форми прояву.

Емпіричні гіпотези:

  • Існує зв’язок між застрягаючим або збуджуваним типом акцентуації особистості та такими копінг-стратегіми, як конфронтація, уникання.
  • Існує зв’язок між застрягаючим або збуджуваним типом акцентуації особистості та проявами непрямої і вербальної агресії, негативізму, образи, підозрілості, дратівливості.
  • Існує зв’язок між такими копінг-стратегіми, як конфронтація, уникання та проявами непрямої і вербальної агресії, негативізму, образи, підозрілості, дратівливості.

Завдання дослідження:

  1. Провести теоретичний аналіз літератури стосовно поставленої проблеми.
  2. Розкрити загальні характеристики особистості девіантного підлітка.
  3. Проаналізувати фактори, форми та явища девіантної поведінки підлітків.
  4. Провести емпіричне дослідження з метою з’ясування форм прояву девіантної поведінки у підлітковому віці.
  5. Встановити подальші перспективи дослідження.

Методи дослідження. З метою з’ясування особливостей девіантної поведінки у підлітковому віці, використано методи теоретичного аналізу багатодетермінованості і взаємовпливу психічних явищ.

Для з’ясування форм прояву девіантної поведінки у підлітків використано психодіагностичні засоби: копінг-тест Лазаруса [1] – для вивчення варіантів копінг-поведінки; методика діагностики показників і форм агресії А. Баса та А. Даркі – для оцінки вираженості форм агресії, девіантних і делінквентних форм поведінки у підлітків [27]; опитувальник Шмішека – для діагностики типу акцентуації особистості підлітка [28].

Обробка результатів дослідження проведена за допомогою математико-статистичних методів (кореляційний аналіз). Узагальнення результатів здійснено з використанням інтерпретаційних методів (класифікація й узагальнення емпіричних даних).

Методологічну й теоретичну основу роботи склали дослідження девіантної поведінки, що представлені у теоріях: девіантології B. Афанасьєва, Я. Гилинського, Б. Лєвіна, М. Позднякової; сучасній соціології права В. Казимирчука, В. Кудрявцева, Ю. Кудрявцева, а також в працях В. Левичевої, В. Лисовського, І. Невского, О. Харчєва.

Проблемі прояву девіантних форм поведінки у підлітків,викликаних несприятливим положенням дитини в системі сімейних стосунків, присвячені роботи В. Бочарової, Ю. Вишнєвського, І. Горькової, Г. Гурко.

Теоретична значущість роботи полягає у розширенні теоретичних відомостей про проблему формування девіантної поведінки у підлітків.

Практична значущість роботи визначається в тому, що результати дослідження можуть бути використані у практиці шкільного психолога або дитячої психологічної консультації, а також можуть бути корисні в практиці психокорекції.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що доповнено уявлення про форми прояву девіантної поведінки у підлітковому віці.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.