Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
 • contact@moydiplom.com.ua
 • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Професійна орієнтація старших школярів

200 

Код работы: К 00070
Дисциплина: Возрастная психология
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 36
Источников литературы: 25

Описание

Курсову роботу присвячено аналізу особливостей професійної орієнтації старших школярів. Наводяться результати емпіричного дослідження з теми.

ВСТУП

Актуальність теми складається у тому, що вимоги сучасного виробництва до рівня професійної підготовленості кадрів значно зросли, це актуалізує проблеми професійної орієнтації молоді, оскільки професійні наміри значної частини учнів часто не відповідають потребам народного господарства в кадрах певної професії.

Сутність профорієнтації як суспільної проблеми проявляється в необхідності подолання протиріччя між об’єктивно існуючими потребами суспільства в збалансованій структурі кадрів і неадекватними спрямуваннями молоді, тобто, за своїм призначенням, система профорієнтації повинна зробити істотний вплив на раціональний розподіл трудових ресурсів, вибір життєвого шляху молоддю, адаптацію її до професії.

Підготовка до вибору професії важлива ще й тому, що вона є невід’ємною частиною всебічного і гармонійного розвитку особистості, і її слід розглядати в єдності і взаємодії з моральним, трудовим, інтелектуальним, політичним, естетичним та фізичним вдосконаленням особистості, тобто з усією системою навчально-виховного процесу. Таким чином, профорієнтація є важливим моментом як у розвитку кожної людини, так і у функціонуванні суспільства в цілому, тож вищезазначена тема є актуальною на всі часи. Отже, на основі вищезазначеного, можемо обрати темою дослідження «Професійна орієнтація старших школярів».

Мета дослідженнятеоретично обґрунтувати та емпірично дослідити особливості профорієнтації старших школярів.

Об’єкт дослідження – професійна орієнтація старших школярів.

Предмет дослідження – зв’язок професійної орієнтації старших школярів із типологічними особливостями.

Концептуальна гіпотеза дослідження: існує різниця у професійній спрямованості старших школярів відносно їх типологічних особливостей особистості.

Концептуальна гіпотеза була конкретизована у наступних емпіричних гіпотезах:

 1. У екстравертів спостерігатиметься схильність до професій типу «людина-людина».
 2. У інтровертів спостерігатиметься схильність до професій типу «людина-знак», «людина-природа».
 3. У амбівертів спостерігатиметься схильність до професій типу «людина-художній образ», «людина-техніка».

Завдання дослідження:

 1. Провести теоретичний аналіз літератури стосовно поставленої проблеми.
 2. Розкрити сутність і структуру професійної орієнтації.
 3. Виявити психологічні особливості старшокласників та вибір професії.
 4. Визначити систему профорієнтаційної роботи вчителів в умовах профільного навчання.
 5. Провести емпіричне дослідження з метою з’ясування впливу типологічних особливостей особистості на її професійну спрямованість.
 6. Встановити подальші перспективи дослідження.

Методи дослідження. З метою з’ясування особливостей профорієнтації старших школярів використано методи теоретичного аналізу багатодетермінованості і взаємовпливу психічних явищ.

Для з’ясування впливу типологічних особливостей особистості на її професійну спрямованість використано психодіагностичні засоби: опитувальник К. Юнга [8] та методику самооцінки схильностей до різних типів професійної діяльності, диференціально-діагностичний опитувальник Є.О. Клімова [8].

Обробка результатів дослідження проведена за допомогою математико-статистичних методів. Узагальнення результатів здійснено з використанням інтерпретаційних методів (класифікація й узагальнення емпіричних даних).

Теоретико-методологічною основою дослідження стали роботи вітчизняних вчених – К.М. Гуревич, О.Є. Голомшток, Є.О. Клімов, Т.В. Кудрявцев, Б.Ф. Ломов, О.К. Маркова, К.К. Платонов, Н.С. Пряжніков, М.В. Завзятих, В.Д. Симоненко, С.Н. Частковий.

Зарубіжна наука, пов’язана з проблемами професійної орієнтації підростаючого покоління, має в своєму розпорядженні дослідженнями Ф. Парсонса, З. Фрейда, А. Маслоу, К. Роджерса, У. Джейда, Д. Сюпера, Г. Анастазі, Л. Тайлора, Д. Голланда та ін.

Теоретична значущість роботи полягає у розширенні теоретичних відомостей про проблему профорієнтації старших школярів.

Практична значущість роботи визначається можливістю використання отриманих результатів для розуміння проблем та особливості професійної орієнтації старших школярів у практиці шкільного психолога, класних керівників.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.