Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Проблемне навчання на уроках основ здоров’я

150 

Код работы: К 00126
Дисциплина: Общая педагогика
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 31
Источников литературы: 30

Описание

У курсовій роботі описані теоретичні основи проблеми та практичні засади використання проблемного навчання на уроках основ здоров’я.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Природне середовище – це місце життєдіяльності людини і джерело її існування. Будучи частиною біосфери, людина має колосальний вплив на навколишнє середовище, в тому числі і негативний, що неминуче веде до погіршення екологічної обстановки та якості життя самої людини, провокуючи загрози екологічної небезпеки.

Щоб уникнути виникнення негативних наслідків діяльності людини на навколишнє середовище, дуже важливо починати формувати знання з екологічної безпеки у дітей та підлітків в курсі «Основи здоров’я». Це може бути реалізовано за допомогою технологій проблемного навчання. Проблемне навчання не є новим педагогічним напрямком. Воно виникло внаслідок тих принципових змін, які відбулися в ході розвитку педагогічної науки, в процесі пошуку педагогами шляхів активізації навчання.

Основи проблемного навчання заклав американський педагог Д. Дьюї. Він вивчав проблему розвитку мислення в навчальному процесі і вважав, що учень повинен самостійно розбиратися в проблемі, висувати гіпотези і пізнавати нове. Елементи проблемного навчання можна побачити в евристичних бесідах Сократа, роботах Ж.-Ж. Руссо, працях К. Ушинського.

Розробка способів активізації розумової діяльності учнів призвела в другій половині XIX – початку XX ст. до впровадження в навчальний процес нових методів навчання: евристичного, дослідно-евристичного, лабораторно-евристичного, методу лабораторних уроків, дослідницького, природничо-наукового навчання та ін.

Велике значення для становлення теорії проблемного навчання мали роботи психологів, які зробили висновок про те, що розумовий розвиток характеризується не тільки обсягом і якістю засвоєних знань, а й структурою розумових процесів, системою логічних операцій і розумових дій, якими володіє учень (О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Н. Менчинська, Т. Кудрявцев). Також вони зазначають, що процес мислення здійснюється, перш за все, як процес вирішення проблем; закономірності мислення і закономірності процесу засвоєння знань значною мірою збігаються; однією з головних умов управління навчанням, що забезпечує розвиток мислення, є навмисне створення проблемних ситуацій і вирішення проблем.

Дидактичні аспекти проблемного навчання представлені в роботах І. Лернера, М. Скаткіна та ін. Ідея постановки проблеми в навчанні розроблялася Ю. Бабанським, Д. Богоявленським, Д. Вількеєвим, З. Калмиковою, Т. Кудряшовою, М. Махмутовим, Н. Менчинською, С. Рубінштейном та ін.

Технологія проблемного навчання забезпечує формування логіко-теоретичного та інтуїтивного мислення завдяки організації інтелектуальної діяльності учнів по самостійному засвоєнню нових понять шляхом вирішення навчальних проблем; сприяє формуванню наукового світогляду, оскільки в процесі проблемного навчання складаються риси критичного, творчого, діалектичного мислення, що пов’язано з вирішенням спеціальних ситуацій інтелектуального утруднення; спрямована на систематичне виконання учнями різноманітних типів і видів самостійних робіт; орієнтована на високу емоційну активність учнів; побудована на дидактичних принципах науковості та зв’язку теорії з практикою, індивідуального підходу до учнів, свідомості і активності учнів у навчанні; забезпечує нове співвідношення індукції і дедукції в пізнанні, а також репродуктивного та продуктивного засвоєння знань.

Все вище сказане надає особливої значущості вивченню використання проблемних ситуацій у навчальному процесі в цілому, і на уроках основ здоров’я зокрема. З огляду на це ми обрали тему нашого дослідження: «Проблемне навчання на уроках основ здоров’я».

Об’єктом дослідження є процес викладання курсу «Основи здоров’я» у загальноосвітній школі.

Предметом дослідження є використання проблемного навчання на уроках основ здоров’я.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та розробити методику використання проблемного навчання на уроках основ здоров’я.

Завдання дослідження:

  1. Дослідити поняття «проблемне навчання» у психолого-педагогічній літературі.
  2. Розкрити методи і види проблемного навчання.
  3. Проаналізувати особливості викладання курсу «Основи здоров’я» у загальноосвітній школі
  4. Охарактеризувати зміст проблемних ситуацій на уроках основ здоров’я.
  5. Розробити методику проведення уроків основ здоров’я в контексті проблемного навчання.

Для досягнення поставленої мети та розв’язання завдань нашого дослідження був використаний комплекс методів: теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація даних на основі вивчення педагогічної, психологічної та навчально-методичної літератури), емпіричні (спостереження, бесіда).

Структура роботи: складається з вступу, двох розділів, висновків та списку літератури.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.