Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Основні проблеми неповнолітніх громадян України в договірних правовідносинах

150  100 

Код работы: К 00137
Дисциплина: Социальная работа и педагогика
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 30
Источников литературы: 30

Описание

У курсовій описані поняття «правові відносини», «неповнолітні громадяни»; проблеми неповнолітніх громадян у правових відносинах та шляхи їх вирішення.

ВСТУП

Необхідність захисту інтересів неповнолітніх обумовлена віком дітей, який не дозволяє останнім в повну силу здійснювати належні їм права, приводити в дію правові засоби їх захисту. Громадянин України, згідно з законодавством, може самостійно здійснювати в повному обсязі свої права та обов’язки з повноліттям.

Людина до досягнення повноліття (у багатьох випадках до більш пізнього віку) знаходиться в стадії становлення, формування особистості, усвідомлення себе самостійною правомочним суб’єктом різноманітних правових відносин. Так, Загальна декларація прав людини проголосила, що діти мають право на особливу турботу і захист. В Декларації прав дитини зазначено: «дитина, через її фізичну й розумову незрілість потребує спеціальної охорони та піклування, включаючи належний правовий захист, як до, так і після народження».

Особливе місце серед документів, що забезпечують захист прав дітей, посідає Конвенція «Про права дитини». Її називають «Великою хартією вільностей для дітей», Світовою конституцією прав дитини». У статті 3 Конвенції записано: «В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини».

Діти – передусім. У всій діяльності, що стосується дітей, першочергову увагу слід приділяти якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. Батьки, сім’ї, законні опікуни та інші люди, які беруть на себе турботу про дітей, грають головну роль та несуть відповідальність за благополуччя дітей. В цьому і полягає особливість участі неповнолітніх у громадських відносинах, яка повинна забезпечуватися відповідним механізмом, закріпленим у Конституції, міжнародних актах та галузевому законодавстві. Цей механізм виражається у вигляді особливого захисту з боку сім’ї, суспільства і держави, сприяння неповнолітнім у реалізації їх прав.

Актуальність теми дослідження. Участь неповнолітніх у договірних відносинах регулюється загальними нормами цивільного законодавства про конкретні види договірних зобов’язань та спеціальним законодавством про опіку та піклування, що встановлює умови й критерії можливої участі неповнолітніх у зобов’язаннях, що виникають з таких договорів, як рента, оренда, безоплатне користування, договори кредиту та позики, банківського вкладу та ін.

Неповнолітні громадяни діють у майнових відносинах за допомогою своїх законних представників, в якості яких виступають батьки, усиновителі, опікуни (піклувальники), прийомні батьки та патронатні вихователі, а при влаштуванні дітей в організації для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, законними представниками дітей виступають зазначені організації.

Незважаючи на те, що проблеми дітей привертають велику увагу громадськості, в тому числі й правової громадськості, правові механізми реалізації та захисту прав дітей удосконалюються, а навіть регресують, і далекі від тих, які проголошені в якості еталону в міжнародних правових актах. Це підтверджується сучасними українськими реформами, які отримують пряме відображення в законодавстві й практиці його застосування.

Ступінь опрацьованості теми. При підготовці дослідження нами було опрацьовано широке коло джерел і наукової літератури з даної тематики, завдяки чому вдалося сформувати уявлення про чинники, які сприяли проблемам неповнолітніх громадян України в договірних правовідносинах.

Проблематика категоріального визначення охоронюваних законом інтересів знайшла своє відбиття у працях сучасних вчених-правників О.В. Малько, В.В. Субочева, Г.В. Мальцева, З.В. Ромовської, Р.О. Стефанчука, О.М. Вінник, С.В. Міхайлова та інших. Проте розгляду охоронюваних законом інтересів в окремих інститутах цивільного права і способам їх захисту серед неповнолітніх громадян України увага не приділялася.

Мета та завдання дослідження. Результати вивчення джерельної бази дослідження та наявність реальних проблем неповнолітніх громадян України в договірних правовідносинах зумовили можливість визначення головної мети дослідження – розроблення теоретичних і методологічних проблем неповнолітніх громадян України в договірних правовідносинах.

Визначена мета зумовила постановку та розв’язання таких дослідницьких завдань: визначити поняття та особливості договірних правовідносин; розглянути права неповнолітніх громадян України; охарактеризувати неповнолітніх громадян як учасників договірних відносин; дослідити особливості захисту майнових прав неповнолітніх осіб при укладанні договорів; визначити основні проблеми неповнолітніх громадян України в договірних правовідносинах на шляхи вирішення проблем неповнолітніх громадян України в договірних правовідносинах.

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження – проблеми неповнолітніх громадян України.

Предмет дослідження – проблеми неповнолітніх громадян України в договірних правовідносинах.

Теоретико-методологічні засади дослідження. Автор виходив із необхідності застосування широкого спектру як філософських, історичних, так і правових, соціологічних та політологічних методів, принципів і підходів щодо предмета дослідження. Провідне місце серед них посідають принципи розвитку, системний підхід, структурно-функціональний і порівняльний аналіз. Крім цього, автор послуговувався методами емпіричного узагальнення, зіставлення, аналогії та екстраполяції.

Серед загальнонаукових методологічних засад особливу увагу автор приділяє принципам науково-світоглядного та ідейного плюралізму, поєднанню ретроспективного та прогностичного підходів. Комплексне використання зазначених методів дало можливість усебічно розглянути проблеми неповнолітніх громадян України в договірних правовідносинах.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.