Психологічні особливості подолання конфліктів у дітей старшого шкільного віку та студентської молоді

700 

Код работы: М 00021
Дисциплина: Возрастная психология
Тип работы: Магистерская
Количество страниц:
 80
Источников литературы: 51

Описание

У магістерській розкривається зміст й організація експериментального дослідження подолання конфліктів у дітей старшого шкільного віку й студентської молоді.

ВСТУП

Обґрунтування актуальності теми. Сучасний етап суспільного розвитку характеризується глобальними змінами, сполученими з виникненням і розвитком серйозних протиріч у всіх сферах соціального життя суспільства. Відзначається зростання взаємної нетерпимості і неприязні. Багато людей відчувають стан непевності і невизначеності в завтрашньому дні.

Суспільство, що знаходиться на стадії свого становлення в нових соціально-економічних умовах, занурюється в політичні, економічні, соціальні, національні, релігійні та ін. конфлікти. Ці конфлікти негативно позначаються на процесі виховання підростаючого покоління.

У сучасному суспільстві практично кожен батько підлітка стикається з такою проблемою, як конфліктна поведінка дитини. Дана проблема є актуальною і на сьогоднішній день.

Конфліктна поведінка – поширене явище в підлітковому віці. Вона виступає засобом ствердження своєї позиції, як у відносинах з дорослими, так і в стосунках з однолітками. Адже саме цей період життя є найскладнішим – настає криза підліткового віку. Дитина ще знаходиться на кордоні між дитинством і дорослим життям, саме в цей момент, вона по-справжньому заглядає всередину себе і вже здатна багато усвідомлювати. Криза може протікати по одному з шляхів: «криза незалежності» – негативізм, бунтарство, нахабство, впертість, ревнощі; «криза залежності» – послух, несамостійність, прагнення бути як усі, інфантильність. Тому у підлітка з’являються зміни, які допомагають йому переступити межу і почати доросле життя. Дані зміни відбуваються в суперечливості спілкування. Підліток вже готовий взаємодіяти з дорослими на рівних, але поки не має такої можливості. А відносини з однолітками стають напруженими, тому що інтереси стають різними, коло спілкування розбавляється підлітками старшого віку.

Причини підліткових конфліктів можуть бути найрізноманітнішими і для їх вирішення підлітки нерідко потребують допомоги і порад дорослої людини. До конфліктів підліткового віку можна віднести: непослух, суперечка, нав’язування своєї точки зору оточуючих, нерозуміння, зверхнє ставлення до людей, не виконання обов’язків, низька успішність, лінь.

Сучасна психологія має в своєму розпорядженні багатий арсенал знань в області конфліктології. У наукових працях педагогів, психологів, соціологів розкриваються механізми виникнення, розвитку і завершення конфліктних ситуацій між людьми. Вивчено фактори, що обумовлюють вибір того чи іншого способу поведінки в конфлікті. Однак, незважаючи на активізацію досліджень у багатьох областях наукового знання, психолого-педагогічна наука і практика сьогодні не приділяє належної уваги вивченню конфліктної поведінки в контексті нових умов соціального розвитку.

Особливо цінними є праці таких вчених, як Андреєв В., Анцупов О., Бандура А., Ложкін Г., Матяш-Заяц Л., Скотт Д. та ін.

Незважаючи на велику увагу до проблеми подолання та розв’язання конфліктів підлітків, в її вивченні залишаються слабкі місця. Зокрема не враховується, що подолання конфліктів у дітей старшого шкільного віку має свої особливості в порівнянні із студентською молоддю.

Вищезазначене зумовило вибір теми нашого дослідження: «Психологічні особливості подолання конфліктів у дітей старшого шкільного віку та студентської молоді».

Мета роботитеоретично обґрунтувати та емпірично дослідити психологічні особливості подолання конфліктів у дітей старшого шкільного віку та студентської молоді.

Об’єкт дослідження – діти старшого шкільного віку та студентської молоді як носії підвищеного рівня конфліктності.

Предмет дослідження – психологічні особливості подолання конфліктів у дітей старшого шкільного віку та студентської молоді.

Концептуальна гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що існують особливості подолання конфліктів у дітей старшого шкільного віку в порівнянні із студентською молоддю.

Зважаючи на концептуальну гіпотезу ми виділили наступні емпіричні гіпотези:

 1. Переважна кількість підлітків і юнаків мають схильність до конфліктної поведінки.
 2. Якщо переважає конкурентність у дітей старшого шкільного віку і студентської молоді, то тенденціями до конфліктної поведінки буде незалежність, прийняття «боротьби».
 3. Існують розбіжності між підлітками і юнаками за показниками стилю розв’язання конфліктів.
 4. Існують розбіжності між дітьми старшого шкільного віку і студентською молоддю за рівнем готовності до ведення переговорів та розв’язання конфліктів.

Згідно з метою та гіпотезою дослідження нами було поставлено такі завдання:

 • провести теоретичний аналіз літератури стосовно поставленої проблеми
 • розкрити поняття конфлікту у сучасній психологічній науці
 • обґрунтувати особливості конфліктної поведінки у дітей старшого шкільного віку та студентської молоді та шляхи вирішення конфліктів
 • провести емпіричне дослідження з метою з’ясування психологічних особливостей подолання конфліктів у дітей старшого шкільного віку та студентської молоді
 • встановити подальші перспективи дослідження

Методи дослідження. З метою визначення особливостей конфліктної поведінки у дітей старшого шкільного віку та студентської молоді використано методи теоретичного аналізу багатодетермінованості і взаємовпливу психічних явищ.

Для перевірки гіпотез дослідження застосовано емпіричні методи: квазіексперимент для нееквівалентних груп, спостереження. Для з’ясування особливостей подолання конфліктів у дітей старшого шкільного віку та студентської молоді використано психодіагностичні методики: методика незакінчених речень Сакса-Леві, Тематичний апперцептивний тест (адаптація Рожков Н.), діагностика стилю поведінки у конфлікті (Томас К. Адаптація Гришиної Н.) методика «Q-сортировка» Стефансона, діагностика готовності до переговорів і розв’язання конфліктів (Ложкін Г., Повякель М.).

Обробка результатів дослідження проведена за допомогою математико-статистичних методів (критерій рангової кореляції Спірмена та критерій Манна-Уітні). Узагальнення результатів здійснено з використанням інтерпретаційних методів (класифікація й узагальнення емпіричних даних).

Теоретико-методологічну основу роботи складають відомості про фундаментальні філософські, психологічні, соціологічні і педагогічні теорії, орієнтовані на цілісне вивчення особистості і процесу її формування в єдності всіх її об’єктивних начал, зокрема:

 • соціальна теорія конфлікту (Вебер М., Дарендорф Р., Дюркгейм Е., Козер Л., Парсонс Т. та ін.), методологія дослідження конфлікту у навчальному процесі (Журавльов В., Козирєв Г., Рибакова М. та ін.)
 • загальнометодологічні ідеї психологів про структуру та функції психіки, про взаємодію психічних процесів, про співвідношення діяльності і свідомості, вродженого і набутого, індивідуального та соціального (Ананьєв Б., Виготський Л., Крилов А., Леонтьєв О., Мясіщев В., Платонов К., Рубінштейн С. та ін.)
 • соціально-психологічні концепції, що описують процеси сприйняття, соціальної перцепції, інтерпретації та атрибуції в процесі суб’єкт-об’єктних і суб’єкт-суб’єктних взаємодій (Андрєєва Г., Артем’єва Є., Панов В., Петренко В., Трусов В. та ін.)

Наукова новизна роботи полягає у доповненні теоретичних відомостей про особливості конфліктної поведінки у дітей старшого шкільного віку та студентської молоді; розширенні наукових уявлень з проблем подолання конфліктів у дітей старшого шкільного віку та у студентської молоді.

Практична значущість дослідження полягає в тому, що отримані емпіричні результати можуть бути корисні в практиці психологічної допомоги з приводу подолання конфліктів у дітей старшого шкільного віку та студентської молоді.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.