Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Методика ознайомлення учнів з принципами роботи комп’ютера

120  90 

Код работы: К 00108
Дисциплина: Педагогика начальной школы
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 31
Источников литературы: 30

Описание

Курсова робота розкриває питання навчання молодших школярів принципам роботи комп’ютера та описує методику введення основних понять і термінів інформатики.

ВСТУП

Здійснення науково-технічного прогресу передбачає широке використання ЕОМ різних поколінь, які безперервно вдосконалюються. Розширення сфери використання комп’ютерів висуває нові вимоги також і до рівня підготовки фахівців з використання ЕОМ. Оцінка якості їх підготовки включає головний критерій – вміння правильно використовувати комп’ютер в своїй виробничій діяльності.

Аналіз досвіду щодо формування умінь вільно оперувати комп’ютером у своїй повсякденній діяльності підтверджує, що підготовкою фахівців для роботи з ЕОМ повинні займатися не тільки професійні навчальні заклади, а й школа.

В загальноосвітніх середніх школах викладається курс «Основи інформатики» з оглядом на те, що його вивчення допоможе досягти зазначений вище рівень комп’ютерної грамотності школярів.

Однак результати навчання виявили серйозні недоліки в реалізації програми здійснення загальної комп’ютерної грамотності та показали ряд невирішених питань. І перш за все пошук нових шляхів підвищення комп’ютерної грамотності з урахуванням вікових особливостей дітей.

Необхідні своя методика і свої програмні засоби для кожної вікової групи. Потрібна науково обґрунтована і експериментально перевірена методична система введення елементів комп’ютерної грамотності, починаючи з дошкільних установ і початкової школи.

Тому виникла необхідність виділення декількох етапів оволодіння основами інформатики та формування інформаційної культури.

На першому етапі (I-VI класи) відбувається поверхове знайомство молодших школярів з комп’ютером, формуються перші елементи інформаційної культури.

Наше дослідження передбачає розгляд методики ознайомлення з принципами роботи комп’ютера в початковій школі. Теоретичною основою є концепція розвиваючого навчання, розроблена П. Я. Гальперіним, Д. Б. Ельконіним, В. В. Давидовим, Н. Ф. Тализіною та ін., в якій психологи підкреслюють важливість молодшого шкільного віку для формування мислення і що ключ до розумовому розвитку молодших школярів лежить в засвоєнні певної системи наукових понять і способів їх отримання.

За останні десятиліття в педагогічній психології, дидактиці і методиці навчання математики були проведені також дослідження з різних проблем, пов’язаних з розвитком методичної системи вивчення основ інформатики та обчислювальної техніки в школі. Значний внесок у вирішення цих питань внесли: О. П. Єршов, В. М. Монахов, М. П. Лапчік, та ін.

Проблема навчання молодших школярів елементам інформатики відображена в роботах А. А.Дуванова, Ю.А.Первіна, С. Пейперт, Б. Хантера.

В даний час пропонуються численні варіанти для освітніх програм, розробляються програмно-методичні комплекси для різних типів обчислювальної техніки. Проте, єдності в розумінні предмета, цілей і місця інформатики як навчальної дисципліни в шкільній освіті не існує за винятком старших класів. Необхідна розробка нових підходів до розуміння цілей навчання інформатики, які пов’язані з виділенням потенційних можливостей в вирішенні загальних задач навчання і розвитку школярів на різних щаблях навчання. З огляду на це ми визначили тему нашого дослідження: «Методика ознайомлення учнів з принципами роботи комп’ютера».

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та запропонувати методику ознайомлення учнів початкової школи з принципами роботи комп’ютера.

Об’єкт дослідження – процес формування комп’ютерної грамотності учнів початкових класів.

Предмет дослідження – методика ознайомлення учнів з принципами роботи комп’ютера.

Завдання:

  1. Визначити психолого-педагогічні основи формування елементів комп’ютерної грамотності молодших школярів
  2. Розглянути проблему комп’ютерної грамотності в науково-методичній літературі й практиці навчання
  3. Розкрити роль комп’ютерних технологій у формуванні комунікативних навичок в розумово відсталих учнів початкових класів.
  4. Проаналізувати методичні особливості ведення основних понять і термінів інформатики та навчання молодших школярів принципам роботи комп’ютера.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз літератури з педагогіки та психології за темою дослідження, аналіз передового педагогічного досвіду; аналіз ключових понять.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.