Організація самостійної роботи з підручником на уроках читання у 3 класі

150 

Код работы: К 00098
Дисциплина: Педагогика начальной школы
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 37
Источников литературы: 30

Описание

Курсова висвітлює такі питання як: поняття «самостійна робота», організація самостійної роботи з підручником на уроках літературного читання у 3 класі.

ВСТУП

Розвиток активності і самостійності учнів становить одне з принципових завдань, що постає перед вчителем та потребує відповідальності, а також комплексного підходу. Формування читацької самостійності молодших школярів на уроках літературного читання сприяє вихованню вдумливого читача. Саме з книг найчастіше здобувають знання про культурні традиції, а також моральні орієнтири, що допомагають розібратися в питаннях добра і зла сучасного світу. Цілеспрямовано працювати з книгами дитина починає в початковій школі. Саме на цьому етапі важливо залучити дитину до читання, а також допомогти їй у опануванні навичок самостійної роботи з текстом, що стане їй у нагоді протягом подальшого навчання. Варто зазначити, що суттєвий вклад у розвиток теорії самостійності учнів був внесений за рахунок робіт Л. Виготського, М. Данилова, Д. Ельконіна, П. Гальперіна, Б. Єсипова, О. Леонтьєва та багатьох інших.

Літературне читання – один з основних предметів у системі підготовки молодшого школяра. Поряд із вивченням рідної мови воно формує функціональну грамотність, сприяє загальному розвитку і вихованню дитини. Успішність засвоєння курсу літературного читання забезпечує результативність навчання з інших предметів початкової школи. Ця дисципліна покликана продовжити навчання дітей читання, ввести в світ художньої літератури і допомогти осмислювати образність словесного мистецтва, за допомогою якої художній твір розкривається в усій своїй повноті і багатогранності, що разом з тим пробуджує у дітей інтерес до словесної творчості і до читання художніх творів.

Літературне читання – це один з важливих і відповідальних етапів великого шляху дитини в літературу. Від якості навчання в цей період багато в чому залежить повноцінне залучення дитини до книги, розвиток у неї вміння інтуїтивно відчувати красу поетичного слова, властиву дошкільнятам, формування в подальшому потреби в систематичному читанні творів справді художньої літератури. Художній літературний твір своїм духовним, морально-естетичним змістом здатен активно впливати на особистість читача, його почуття, свідомість, волю. Він за своєю природою має великий виховний вплив на школяра, формує його особистість.

Вивчення літературного читання в початковій школі спрямоване на досягнення наступних цілей:

  • оволодіння навичкою усвідомленого, правильного, швидкого і виразного читання як базовим в системі освіти молодших школярів, формування читацького кругозору і придбання досвіду самостійної читацької діяльності; вдосконалення всіх видів мовленнєвої діяльності; вміння працювати з різними видами інформації
  • розвиток художньо-творчих і пізнавальних здібностей, емоційної чуйності при читанні художніх творів, формування естетичного ставлення до мистецтва слова; оволодіння початковими навичками роботи з навчальними та науково-пізнавальними текстами
  • виховання інтересу до читання і книзі; збагачення морального досвіду молодших школярів, формування уявлень про добро і зло; розвиток моральних почуттів, поваги до культури України та інших країн

Таким чином, значна роль самостійної роботи, що не втрачає своїх позицій у контексті сучасного навчання у початковій школі, а також масштабне дослідження цього педагогічного поняття у науковому середовищі обумовлюють актуальність даної роботи.

Метою роботи є дослідження особливостей організації самостійної роботи учнів з підручником на уроках літературного читання у 3 класі.

У ході дослідження були визначені наступні завдання:

  1. Розглянути поняття самостійної роботи учнів у контексті педагогіки.
  2. Проаналізувати підручник «Літературне читання» для третього класу, щодо можливості організації самостійної роботи учнів.
  3. Вивчити досвід роботи вчителів початкових класів з організації і проведення самостійної роботи учнів на уроках літературного читання.
  4. Розробити систему завдань для самостійної роботи учнів третього класу під час опрацювання художніх творів на уроках літературного читання.

Об’єкт дослідження – процес організації самостійної роботи учнів.

Предмет дослідження – самостійна робота учнів 3 класу з підручником «Літературне читання».

У ході проведеного дослідження були використані наступні методи: аналіз наукової літератури, присвяченої зазначеній проблемі; теоретичний аналіз та узагальнення отриманих даних, їх синтез та порівняння.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку літератури.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.