Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Організація ДЗУ у державній установі

400  300 

Код работы: Д 00001
Дисциплина: Деловодство
Тип работы: Дипломная (теоретическая)
Количество страниц:
 63
Источников литературы: 40

Описание

У дипломній роботі висвітлені теоретичні основи ДЗУ державної установи, надано аналіз стану та перспектив розвитку ДЗУ в державній установі.

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Однією із найважливіших тенденцій розвитку сучасного суспільства є інформатизація, яка в умовах українського суспільства є одним із основних чинників становлення України як Європейської держави, важливою передумовою її входження до світового інформаційного простору. На сучасному етапі документаційне забезпечення є однією з важливих елементів зміцнення апарату управління й істотним показником його стабільності, важливим інструментом у взаємовідносинах державних, недержавних та самоврядних органів, а також з населенням країни. В зв’язку з цим корисним буде розглянути та дослідити сучасний стан організації діяльності документаційного забезпечення в Україні і знайти шляхи удосконалення документаційного забезпечення управління.

У науковій літературі досліджені поняття документаційного забезпечення управління, серед найбільш значущих розробок варто назвати праці Т. В. Кузнєцової та В. І. Лосєва, В. А  Кудряєва, О. М. Загорецької, Т. В. Іванової та Л. П. Піддубної, Ю. І. Палехи, В. Т. Савицького тощо.

Разом з тим неприпустимо применшення ролі документування, оскільки від роботи з документами в значній мірі залежать оперативність і надійність управління, культура роботи управлінського апарату, організація праці на підприємстві. Найважливішими завданнями діловодства є відображення виробничої діяльності, раціональне використання документів з метою підвищення ефективності управлінської діяльності.

Обробка і систематизація великих масивів документів − невід’ємні елементи діяльності будь-якої організації. Чітко налагоджене діловодство, організоване відповідно до чинного законодавства та відповідає вимогам стандартів та інструкцій, які регламентують роботу з документами, багаторазово підвищує ефективність управління і забезпечує захист комерційних інтересів.

У сучасній соціально-економічній обстановці в умовах пошуку оптимальних шляхів інформатизації суспільства та входження України у світовий інформаційний простір першорядне значення набуває вирішення багатоаспектної проблеми документаційного забезпечення управління (ДОП), за допомогою якого процеси документування, організації документів і документообігу набувають нормативний або впорядкований характер. Пріоритетними слід сьогодні визнати документознавчі, правові, економічні, організаційні, кадрові та інші аспекти. Недостатня науково-теоретична розробленість і відсутність належної уваги зі сторони держави до створення концептуальної бази і вироблення єдиних підходів до організації ДОП тягнуть за собою різні негативні наслідки, зокрема, відрив від міжнародних правил та технологій, неефективність і недостатню цінність зберігаються інформаційних ресурсів. Багатоаспектний, міжвідомчий характер проблеми вимагає відповідної організації фундаментальних та прикладних наукових досліджень та розробок, їх координації та фіксування.

Робота з документами вимагає спеціальних знань і навичок. Документи різноманітні. Кожен вид документа − наказ, протокол, статут, лист, довідка і т. д. − має особливості оформлення, і робота з ними повинна бути організована по певними правилами.

Інформація, що створюється в системі сучасного державного управління, переважно оформлена документально. За допомогою документа інформація зберігається і передається у часі та просторі, а тому значна частина дій здійснюється у процесі управління шляхом створення і використання різноманітних документів. Документування та організація роботи з документами як складова процесу управління є важливими чинниками забезпечення результативності роботи державної установи.

Предмет дослідження – організація ДЗУ у державній установі.

Мета дослідження – дослідити та проаналізувати організацію ДЗУ Департаменту забезпечення життєдіяльності міста Луганської міської ради та виявити шляхи його удосконалення.

Відповідно до об’єкту, предмету і мети було сформульовано наступні завдання:

  • зробити аналіз термінів системи дослідження.
  • розглянути основні поняття теми дослідження.
  • розглянути сутність та складові управління.
  • висвітлити різні аспекти та особливості ДЗУ у державній установі.
  • проаналізувати стан ДЗУ державної установи  на сучасному етапі.

При проведенні даного дослідження були використані такі методи: історичний, термінологічний методи, системний підхід.

У першому розділі розглянуто теоретичні основи ДЗУ державної установи. А саме: теоретичний аналіз термінів дослідження, розвиток ДЗУ у державній установі у вітчизняній діловодній практиці, сучасні вимоги до організації ДЗУ у державній установі.

У другому розділі проведено аналіз стану та перспектив розвитку ДЗУ у державній установі в сучасній Україні. А саме виявимо: недоліки та перешкоди ефективної організації ДЗУ Департамента забезпечення життєдіяльності міста Луганської міської ради та розглянуто методи вдосконалення систем ДЗУ в державній установі.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.