Нетрадиційні форми роботи на уроці музичного мистецтва

100 

Код работы: К 00090
Дисциплина: Педагогика начальной школы
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 33
Источников литературы: 30

Описание

Курсова описує сутність нетрадиційних форм роботи у початковій школі на уроці музики. Розроблено методичні рекомендації та добрані практичні матеріали.

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку українського суспільства значно зріс інтерес до музичного виховання дітей. І це зрозуміло, адже дитині для пізнання та всебічного розвитку замало людської мови – їй необхідна музика у всіх її проявах, причому, як стверджують психологи, з самого раннього віку. Згідно з сучасними дослідженнями, музика позитивно впливає на роботу мозку, змінює емоційний стан, облагороджує почуття, розвиває музичний потенціал та активізує енергетичні процеси організму, направляє їх на загальний розвиток і духовне становлення особистості. Музикою можна навіть змінювати ріст клітин мозку, прискорюючи, або уповільнюючи його, що не може не впливати на розумовий розвиток особистості, формування здібностей, інтелекту.

Музичний розвиток учнів на початкових стадіях навчання вивчали:, О. Коваль [10], О. Лобова [14; 15; 16], Т. Науменко [20], О. Ростовський [24] та ін.

З позицій сучасних надбань мистецтвознавчої, психологічної та педагогічної наук музично-естетичне виховання й навчання дітей молодшого шкільного віку потребує розв’язання багатьох художньо-педагогічних проблем, нагальними серед яких є створення нових теоретичних розробок, ефективних методик музичного навчання й виховання, зокрема й введення нетрадиційних форм роботи.

Традиційні форми роботи на уроках у початковій школі не сприяють повною мірою повноцінній взаємодії учня з учителем та іншими учнями на уроці, а також повністю не розкривають і не розвивають індивідуальних якостей учнів. Таким чином, творчо підходячи до побудови методичної та логіко-психологічної структур уроку, вчитель багато в чому забезпечує його нетрадиційність, новизну, привабливість, максимальну продуктивність при досягненні будь-яких цілей навчання, розвитку та виховання.

Нетрадиційні форми роботи засновані на творчості, імпровізації, на взаємодії учня і вчителя при їх захопленості спільною творчою діяльністю. Їх методику проведення не можна скопіювати, у кожному конкретному педагогічному випадку вона буде специфічна. Всі педагоги різні, мають різний рівень педагогічної майстерності. Інтереси, потреби, здібності, потенціал, пізнавальні можливості учнів теж різні і їх треба враховувати конкретно.

Нестандартні форми організації навчання у своїх дослідженнях розглядали О. Антипова [2], М. Бегей [3], І. Досяк [8], В. Паламарчук [2], Д. Рум’янцева [2] та інші.

Дослідження свідчать, що традиційні форми роботи на уроці музичного мистецтва на сучасному етапі розвитку початкової освіти, не повністю забезпечують високий рівень знань, умінь і навичок школярів. Тому творчі вчителі шукають такі форми і методи навчання, які збуджували б процес сприйняття, кардинально змінювали б відношення учнів до навчання. Незважаючи на актуальність даної проблеми, аналіз наявної літератури показав, що вивчені не всі аспекти варіативності уроку музичного мистецтва. З огляду на дане протиріччя ми обрали тему нашого дослідження: «Нетрадиційні форми роботи на уроці музичного мистецтва».

Об’єкт дослідження – процес викладання музичного мистецтва у початковій школі.

Предмет дослідження – нетрадиційні форми роботи на уроці музичного мистецтва.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та дати методичні рекомендації щодо доцільності впровадження нетрадиційних форм роботи в процес викладання музичного мистецтва у початковій школі.

Завдання дослідження:

  1. Проаналізувати особливості навчання музичному мистецтву молодших школярів.
  2. Охарактеризувати сутність та види нетрадиційних форм роботи у початковій школі.
  3. Розкрити нетрадиційні форми роботи на уроці музичного мистецтва
  4. Дати методичні рекомендації щодо впровадження нетрадиційних форм роботи на уроці музичного мистецтва.
  5. Дібрати практичні матеріали.

Методи дослідження: для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети використані загальнонаукові методи теоретичного рівня (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення науково-теоретичних та емпіричних даних).

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.