Мовна специфіка міжособистісних конфліктів героїв на основі роману С.Кінга 22.11.63

400 

Код работы: М 00018
Дисциплина: Английская филология
Тип работы: Магистерская
Количество страниц:
 70
Источников литературы: 63

Описание

У магістерскій дисертації дана характеристика роману С.Кінга «22.22.63». Докладно описано лінгвістичні характеристики міжособистісного конфлікту.

ВСТУП

Протягом останніх років ми маємо можливість спостерігати за зміною перспектив і інтересів наукових досліджень у галузі лінгвістики. Одна з ключових тенденцій реалізується у більш детальному вивченні проблем міжособистісного спілкування, у тому числі – при визначенні мовної поведінки у контексті різноманітних мовних ситуацій. Особливу увагу при цьому заслуговують конфліктні ситуації спілкування, що характеризуються порушенням принципу комунікативного співробітництва та втратою мети досягнення консенсусу.

Поняття конфлікту функціонує одразу у декількох наукових сферах, у тому числі як психологічне, соціальне, педагогічне та юридичне явище. У лінгвістиці конфлікт спілкування визначається за рахунок формування лінгвістичної моделі конфліктної взаємодії, що обумовлює безпосередній аналіз конфліктного дискурсу. Варто зазначити, що у рамках нашого дослідження ми маємо можливість оперувати у міждисциплінарній площині, оперуючи інструментами лінгвістичного аналізу стосовно літературного матеріалу. Аналіз мовної специфіки міжособистісних конфліктів героїв того чи іншого твору визначеного автору дає можливість відповісти одразу на декілька питань, а саме: у чому полягає специфіка вербальної взаємодії героїв у конфліктних ситуаціях, яким чином вона характеризує самих героїв, і як сукупність зазначених мовних засобів характеризує стиль автора, його ставлення до героїв, і в цілому – як зазначені конфліктні ситуації відтворюють мовну картину та ментальність її носіїв.

Дослідженню конфліктних ситуацій як комунікативного явища присвячені роботи Н.О. Білоус [8], Т.Г. Ватоліної [12], О.С. Волкової [15], О.В. Дерпак [22], О.П. Єрмакова [23]. Тема евфемізмів була досліджена у роботах В.Б. Великороди [13], О.М. Кацева [30], К.А. Лут [34], Л.С. Ярової [58], D.J. Enright [60], Ch.E. Kany [61]. Перекладацький аспект аналізується у дослідженнях О.О. Борзих [9], О.Б. Бушева [11], В.С. Виноградова [14], К.О. Гудій [18], Л.В. Кушніної [32]. Таким чином, сукупність зазначених нами факторів визначає актуальність даної роботи.

У якості об’єкта дослідження постає мовленнєвий конфлікт героїв художнього твору.

Предмет роботи представлений мовними особливостями міжособистісних конфліктів.

Мета дослідження полягає у комплексному аналізі мовної специфіки міжособистісних конфліктів героїв на основі роману С. Кінга «22.11.63».

Визначена мета передбачає реалізацію наступних завдань:

 1. Розглянути міжособистісний конфлікт як лінгвістичний феномен.
 2. Дослідити конфліктну комунікацію та проблеми перекладу.
 3. Проаналізувати особливості евфемізації мовлення при перекладі конфліктного дискурсу.
 4. Визначити фонетичні, лексичні й граматичні характеристики конфліктного тексту оригіналу та перекладу роману.
 5. Простежити за відтворенням лінгвокультурних особливостей міжособистісного конфлікту персонажів.
 6. Відокремити комунікативно-прагматичний аспект конфліктного дискурсу роману в оригіналі та перекладі.

У ході дослідження були залучені наступні методи:

 • метод контекстуального (текстового) аналізу (дослідження особливостей реалізації конфліктів лексичними засобами в контексті історико-літературної епохи, життя і творчості автора).
 • психологічний аналіз (дослідження особистості, почуттів персонажів і автору за допомогою розгляду конфліктних ситуацій).
 • метод компонентного аналізу та інтерпретації (при дослідженні змісту значущих одиниць мови, які використовуються в конфліктній ситуації, виявлення закономірностей і мотивів їх використання).
 • змістовний та ситуативний аналіз (лексичні компоненти як інструмент інтерпретації конфліктних ситуацій; лексичні засоби як продукт конфліктної ситуації та як засіб її реалізації та розгорнення).
 • метод суцільного та вибіркового аналізу (при виборі конкретних лексичних одиниць у складі конфліктних ситуацій, тобто розглядаються або окремі фрагменти міжособистісних конфліктів, або до розгляду береться конкретна ситуація в цілому).
 • порівняльний аналіз (при зіставленні відображення конфліктів в оригіналі твору і в перекладі).

Матеріал роботи: роман Стівена Кінга «22.11.63» та його переклад українською мовою, виконаний Красюком Олександром Івановичем.

Наукова новизна магістерської роботи полягає у визначенні мовної специфіки міжособистісних конфліктів героїв роману С. Кінга «22.11.63», а також зіставленні тексту оригіналу з існуючими перекладами роману українською мовою з урахуванням зазначеного аспекту.

Теоретичне значення дослідження зосереджено на визначенні фонетичних, лексичних й граматичних особливостей конфліктних ситуацій у літературі, а також відокремленні лінгвокультурних особливостей міжособистісного конфлікту персонажів як носіїв мови та ментальності.

Практичне значення цієї роботи обумовлене можливістю використання набутих результатів при написанні статей, присвячених дослідженню конфліктних ситуацій у літературі, особливостей художнього перекладу, аналізу творчості С. Кінга, а також англомовної картини світу в цілому. Розроблений матеріал також може бути залученим при розробці спецкурсів, написанні підручників і навчальних посібників із сучасної зарубіжної літератури та англомовної лінгвістики у вищих навчальних закладах.

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.