Лексико-стилістичний аналіз у структурі уроку читання

150 

Код работы: К 00160
Дисциплина: Педагогика начальной школы
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 30
Источников литературы: 25

Описание

Курсова робота з педагогіки розкриває теоретичні основи проведення лексико-стилістичного аналізу на уроці читання у початковій школі.

ВСТУП

Кожен новий урок літературного читання для учня – це зустріч з новим твором, новим світом, новим способом відкриття дійсності, новим автором. Для того щоб ця зустріч назавжди залишилася в пам’яті дитини, важливо створити на уроці такі умови, в яких дитина захоче досліджувати художній текст, стане співрозмовником, творцем, генератором нових ідей, відчує значущість зроблених нею відкриттів.

Шкільний урок сьогодні – це не готова схема, яка подається як даність і незаперечність. Сучасний учень вже в 1 класі може вільно висловлювати свої думки, робити спроби справжнього дослідження тексту. У початковій школі народжується прагнення зрозуміти все навколо, бажання посперечатися, задати безліч питань, дістатися до суті.

Освоєння молодшими школярами художнього твору на уроках літературного читання починається при первинному сприйнятті ними тексту. Це етап початкового самовизначення, самопізнання читача. Він супроводжується першими емоціями, переживаннями, питаннями дітей. Цінність таких питань полягає в тому, що вони є відправними точками діалогу між автором і читачем, орієнтирами на шляху усвідомлення авторської позиції твору, його основного сенсу.

Ознайомлення з твором отримує своє логічне продовження на етапі аналізу тексту. Аналіз передбачає вивчення компонентів твору і їх зв’язків, а також тих чи інших художніх прийомів і принципів.

Аналіз тексту в початковій школі не адекватний аналізу, який проводять учні старшої школи, і являє собою, скоріше, його розбір, спеціально організований вчителем. Це шлях спостережень і роздумів читача за тим, як розвивається думка автора від першого до останнього слова в тексті. Основна мета такого розбору – зрозуміти головну авторську ідею, побачити, як вона подається в творі певного жанру. Маленькі читачі знайомляться з різними творами, розширюють свій читацький кругозір, освоюють художні мови різних письменників і немов би окреслюють шляхи подальшої роботи з текстом, яка більш глибоко буде тривати в старших класах.

Існує кілька підходів до аналізу літературного твору: лексико-стилістичний аналіз, проблемний аналіз, аналіз розвитку дії, аналіз художніх образів. Лексико-стилістичний аналіз показує, як в підборі слів-образів виявляється авторське ставлення до зображуваного. Проблемний аналіз включає в себе аналіз проблемних питань і ситуацій. Аналіз розвитку дії передбачає роботу над сюжетом літературного твору і його елементів (епізод, глава і т. ін.). Аналіз художніх образів – це робота не стільки над словом, скільки над образами в їх взаємодії.

Художнє ціле складається з багатьох тісно пов’язаних між собою елементів. При аналізі тексту не варто кожен раз піддавати розбору всі елементи художнього твору. Розгляду підлягають тільки такі елементи, які найкращим чином розкривають зміст, ідейний зміст прочитаного. Вибір вихідного пункту для аналізу, вирішення питання, на чому зосередити головну увагу при вивченні того чи іншого твору, залежать насамперед від особливостей твору, рівня загальної і літературної підготовки учнів, від літературних інтересів самого вчителя і т. ін.

Проблемою аналізу художніх текстів на уроках читання займалися Л.І. Айдарова, Т.Ф. і Ф.Ф. Бугайки, Л.В. Занков, Н.Д. Молдавська, О.І. Нікіфорова, О. Почупайло, Г.А. Цукерман, П.М. Якобсон, та ін. Зокрема, Н.Д. Молдавська визначила критерії і дала характеристику вікових рівнів літературного розвитку учнів, показуючи можливості та шляхи вдосконалення методів роботи вчителя. П.М. Якобсон, О.І. Нікіфорова розглядали проблему сприймання художньої літератури, психологічні особливості процесу сприймання, його механізми й умови більш глибокого сприймання літературних текстів.

Слід зазначити, що залучення школярів до лексико-стилістичного аналізу на уроці читання вимагає особливої методики, яка комплексно не розкрита у наявних дослідженнях. Це і зумовило вибір теми нашої роботи: «Лексико-стилістичний аналіз у структурі уроку читання».

Об’єкт дослідження – процес літературного навчання учнів.

Предмет дослідження – лексико-стилістичний аналіз як складова уроку читання.

Метою роботи є розробка системи завдань дослідження у структурі уроку читання.

У ході дослідження були визначені такі завдання:

  1. Визначити особливості лексико-стилістичного аналізу як засобу розвитку мислення і мовлення молодших школярів.
  2. Охарактеризувати лексико-стилістичний аналіз як складову уроку читання.
  3. Розкрити методику роботи над лексико-стилістичним аналізом на уроці читання у початковій школі та ознайомитись з досвідом роботи вчителів.
  4. Розробити систему завдань з елементами лексико-стилістичного аналізу у 3 класі.

У ході проведеного дослідження були використані такі методи: аналіз наукової літератури, присвяченої зазначеній проблемі; теоретичний аналіз та узагальнення отриманих даних, їх синтез та порівняння. (спостереження, бесіди).

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку літератури та додатків.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.