Особливості лексико-семантичного поля Friendship у англійській мові

150 

Код работы: К 00125
Дисциплина: Английская филология
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 47
Источников литературы: 51

Описание

Курсова робота з англійської філології, у якій описано поняття лексико-семантичне поле, та особливості лексико-семантичного поля «friendship».

ВСТУП

Сучасна лінгвістика виходить з положення про те, що мова являє собою систему, тобто таке органічне ціле, елементи якого закономірно пов’язані один із одним і знаходяться у певних відносинах. Фонетична, граматична, словотворча, лексична і інші системи виділяються ярусами мови, в результаті чого вони по-різному відображають одну і ту ж сутність – мовну діяльність. Лексико-семантична система мови є не тільки найменш дослідженою, але і найбільш складною за своєю структурою і організацією. Чисельність елементів, багатовимірність і не завжди чітка вираженість їх відносин, відкритість, наявність перехресних і взаємодіючих підсистем, «рухливість» значень в силу розвитку самої системи і взаємодії одиниць створюють складнощі при описі даної системи. Своєрідним елементом лексичної системи, яка розкриває системність лексики і відображає відповідну частину, сегмент дійсності, є елементарна одиниця, яка може бути названа як «слово-поняття», тобто слово в одному зі своїх значень. Слід зазначити, що принципова можливість послідовного опису лексики шляхом розподілу її одиниць («слів-понять») згідно семантичного поля – одне зі свідчень її системної організації.

Дослідження лексико-семантичних полів є важливим для виявлення лінгвістичних основ міжкультурної комунікації, так як поле є головною структурою, що організовує тезаурус мови. Перш ніж висловити свою думку у мові, людина складає програму свого висловлювання. Це дає підстави припускати наступне: мовні акти, що вимагають навіть мінімального творчого зусилля, призводять до оперування не словами, а семантичними полями, зі складу котрих людина має підібрати потрібне їй слово.

Варто зазначити, що при визначенні лексико-семантичного поля перші дослідження, присвячені даній тематиці, ми можемо знайти у працях В. Гумбольдта и Ф. де Соссюра. Далі ця тема ставала об’єктом робіт С. Эмана, М.М. Гухмана, А.А. Уфімцевої, К. Ройнінга, Х. Кронассера, Ю.Н. Караулова та ін. Разом із тим, вивчення семантичного поля того чи іншого поняття чи у дискурсі певної мови неможливо визначати як завершений процес. Цей факт пояснюється тим, що мова є нерозривно пов’язаною з реальністю і активно адаптується під її різноманітні зміни, у зв’язку з чим – слово може у рівній мірі як втрачати, так і здобувати нові варіанти трактування та використання, покидати одне семантичне поле та ставати елементом іншого.

Відомо, що не зважаючи на універсальну інтерпретацію загальнолюдських понять у контексті різноманітних культур, тим не менш, при більш детальному вивченні, ми маємо можливість виявити специфічні риси, притаманні тому чи іншому поняттю у ментальності носіїв певної мови. Саме тому у нашій роботі ми плануємо зосередити дослідження на понятті «friendship» та найбільш поширених компонентів, що входять до складу його семантичного поля. Таким чином, актуальність даної роботи може бути водночас обумовлена важливою роллю семантичного поля як одного з базових елементів мови на її лексичному рівні, а також необхідністю трактування концепту «friendship» у контексті сьогодення.

Мета цієї роботи зосереджена на дослідженні особливостей лексико-семантичного поля «friendship» у англійській мові.

Наступні завдання були визначені у процесі дослідження:

  1. Дати визначення поняттю лексико-семантичного поля.
  2. Дослідити склад і структуру лексико-семантичних полів.
  3. Проаналізувати роботи вчених, які досліджували лексико-семантичне поле.
  4. Охарактеризувати лексико-семантичне поле «friendship».
  5. Визначити ознаки лексико-семантичного поля «friendship».

Об’єкт роботи – лексико-семантичне поле.

Предмет – лексико-семантичне поле «friendship» у англійській мові.

У ході проведеного дослідження були використані наступні методи: описовий метод, метод компонентного аналізу, метод дистрибутивного аналізу, вибірковий метод, а також метод узагальнення та систематизації.

Теоретичне значення роботи полягає у аналізі існуючих підходів до визначення поняття лексико-семантичного поля, його базових характеристик і адаптації у відношенні до запланованого дослідження.

Практичне значення цієї роботи зосереджене на можливості використання набутих результатів при написанні статей, присвячених дослідженню поняття лексико-семантичного поля, і зокрема концепту «friendship». Розроблений матеріал також може бути залученим при розробці спецкурсів, написанні підручників і навчальних посібників із лінгвістики у вищих навчальних закладах.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.