Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Криза семи років та психологічна готовність дитини до навчання у школі

100  80 

Код работы: К 00115
Дисциплина: Возрастная психология
Тип работы: Курсовая теоретическая
Количество страниц:
 34
Источников литературы: 29

Описание

У курсовій роботі дана характеристика кризи семи років. Розкрито вплив особливостей протікання кризи семи років на рівень психологічної готовності до школи.

ВСТУП

Актуальність теми вікової кризи в період переходу від дошкільного дитинства до молодшого шкільного обумовлена тією роллю, яку відіграє даний період у формуванні особистості. Розглянутий віковий період розвитку дитини визначається як сенситивний період для формування соціального «Я» особистості в контексті системи відносин дитина-однолітки, дитина-дорослий і дитина-внутрішнє Я.

Вступ до школи – переломний момент у житті дитини, перехід до нового способу життя і умов діяльності, нового положення в суспільстві, нових взаємовідносин з дорослими і однолітками.

У психолого-педагогічній літературі поняття «шкільна зрілість» трактується як досягнутий рівень морфологічного, функціонального та інтелектуального розвитку дитини, який дозволяє їй успішно долати навантаження, пов’язані з систематичним навчанням, новим режимом дня в школі.

Високі вимоги життя до організації виховання і навчання змушують шукати нові, більш ефективні психолого-педагогічні підходи, націлені на приведення методів навчання у відповідність вимогам життя. У цьому сенсі проблема готовності дошкільників до навчання в школі набуває особливого значення. З її рішенням пов’язано визначення цілей і принципів організації навчання і виховання в дошкільних установах. У цей же час від її рішення залежить успішність наступного навчання дітей у школі.

Основною метою визначення психологічної готовності до шкільного навчання є профілактика шкільної дезадаптації. Для успішного вирішення цієї мети останнім часом створюються різні класи, у завдання яких входить здійснення індивідуального підходу в навчанні, по відношенню до дітей як готових, так і не готових до школи, щоб уникнути шкільної дезадаптації. А саме, важливим у дослідження є виявлення та упорядкування факторів, що впливають на готовність до школи.

Психологічна криза молодшого шкільного віку викликана змінами в психічному житті дітей при переході з однієї стадії розвитку особистості дитини на іншу. Цей феномен знаходить своє відображення в процесі подолання дітьми періоду початку диференціації внутрішньої і зовнішньої сторони своєї особистості.

Проблема психологічних особливостей дітей молодшого школяра в психології − одна з центральних, з точки зору системного підходу. З цих позицій властивість особистості є елементом системи, нерозривно пов’язаним з іншими її елементами, які підпорядковуються законом цілісного функціонування і що впливає на структурно-динамічні особливості особистості.

Об’єкт дослідження: психологічна готовність дитини до навчання у школі; криза семи років.

Предмет: вплив характеру протікання кризи семи років на успішність психологічної готовності дитини до навчання у школі.

Гіпотезою є припущення, згідно з яким, рівень підготовленості дітей старшого дошкільного віку  до шкільного навчання  пов’язаний з особливості протікання кризи семи років.

Метою дослідження є теоретичний аналіз особливостей перебігу кризи семи років та її вплив на психологічну готовність до школи.

Завдання дослідження:

  1. Провести теоретичний аналіз літератури стосовно проблеми психологічної готовності дитини до шкільного навчання.
  2. Обґрунтувати зв’язок між готовністю до шкільного навчання та особливостями перебігу кризи семи років.
  3. Розкрити психологічні умови підвищення рівня готовності дитини до шкільного навчання.
  4. Встановити подальші перспективи дослідження.

Методи дослідження. У процесі дослідження ми користувались теоретичними методами дослідження,  до яких входили: аналіз літератури,  загальнонаукові методи (аналіз, синтез), використано методи теоретичного аналізу багатодетермінованості і взаємовпливу психічних явищ.

Методологічну й теоретичну основу роботи складають психологічні дослідження таких вітчизняних дослідників як В. Мухіна [18], Є. Кравцова [15], Н. Гуткіна [7], та ін, а також закордонних дослідників Р. Гутке [6], Я. Їрасек [14], та ін.

Теоретична значущість роботи полягає у розширенні теоретичних відомостей про зв’язок особливостей перебігу кризи семи років та психологічної готовності дитини до навчання у школі.

Практична значущість роботи визначається в тому, що результати дослідження можуть бути використані у роботі психологів консультантів, шкільних психологів, що працюють з дітьми, що збираються йти до школи.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.