Концепт смертi у творчостi групи Nirvana

300 

Код работы: Д 00056
Дисциплина: Английская филология
Тип работы: Дипломная (теоретическая)
Количество страниц:
 41
Источников литературы: 45

Описание

У дипломній описаний аналіз концепту «смерть» у англомовному лінгвокультурологічному дискурсі та реалізація концепту «смерть» у творчості групи Nirvana.

ВСТУП

Поняття «концепту» в останні часи набуло широкого поширення, на ньому засновується багато досліджень в області гуманітарних наук, зокрема, у сфері філософії, психології, культурології, лінгвістики та літературознавства. У лінгвістиці цей термін було запозичено з логіки та філософії, і згідно «Лінгвістичному лексикологічному словнику» термін «концепт» ототожнювався з терміном «поняття» і мав наступне визначення: «Поняття (концепт) – явище того ж порядку, що і значення слова, але розглянуте у декілька іншій системі зв’язків». Проте сучасна лінгвістична наука пропонує більш ширше сприйняття концепту, що включає усі уявлення про ті чи інші фрагменти дійсності, емоції, переживання та образи. Тобто концепт є не стільки продуктом розумової діяльності, а у більшій мірі тим, що належить до емоцій, чуттєвого сприйняття оточуючого світу.

При дослідженні концептуалізації світу у художньому тексті потрібно враховувати специфіку авторського сприйняття дійсності, картини світу творця, що дозволить простежити у тексті світоглядні позиції, актуальні та важливі для читача, а також для культурологічно-історичного дискурсу. Особливості концептуального простору твору зумовлені науковим, культурним та загальнонаціональним досвідом автора, історичними умовами, дискурсивними тенденціями та світоглядно-філософськими прагненнями, що були властиві певній епосі. Саме тому особисті авторські значення або, іншими словами, концепти служать опорними точками при інтерпретації авторського світогляду.

Одним з універсальних концептів у мовній картині багатьох народів та культур є феномен смерті. Трактування смерті завжди мало проблематичний характер як для окремого індивідууму, так і у межах багатьох наукових досліджень, і у зв’язку з цим ніколи не втрачало своєї актуальності. Зазначений концепт відображує загально-історичний досвід, що був накопичений людством за весь час його існування. І, тим не менш, у кожного народу, не кажучи вже про окремих людей, існує власне бачення питання про те, що є кінцем життя та що нас чекає після смерті.

Творчі набутки групи Nirvana несуть у собі не тільки музикальну цінність для їх слухачів. Тексти цього колективу є відлунням кінця двадцятого століття, вони зображують основні тенденції, погляди та прагнення, що були властиві для молодого покоління тих часів. Цей колектив проіснував менше десятиліття, але встиг підняти значну хвилю у музичному та культурному просторі, бризки котрої ще до сих пір долітають до сучасників. Сама постать лідера колективу та автора багатьох пісень, Курта Кобейна, є у більшій мірі загадковою та маловивченою. У творчості цієї групи, що в більшій мірі несе критичне та навіть депресивне сприйняття реальності, концепт «смерть» здобув втілення у багатьох піснях, відтворюючи авторську концепцію бачення світу. І саме неоднозначність трактування концепту «смерть» у світовому дискурсі, незважаючи на багатолітню історію дослідження даного явища, у поєднанні з малою вивченістю реалізації зазначеного концепту у творчості групи Nirvana, з лексикологічного та культурологічного ракурсу, визначають актуальність даної роботи.

Метою цієї роботи є визначити особливості художнього втілення концепту «смерть» у творчості групи Nirvana.

Наступні завдання роботи були поставлені при вивченні реалізації концепту «смерть» у текстах групи Nirvana:

  1. Дослідити поняття концепту як базової міждисциплінарної категорії.
  2. Розкрити семантичну структуру концепту «смерть».
  3. Простежити реалізацію концепту «смерть» у англомовному пісенному та лінгвокультурологічному дискурсі (на матеріалі англомовної пісенної рок-лірики).
  4. Провести аналіз вербалізації «смерті» у творах музичного колективу Nirvana.
  5. Розкрити функцію концепту «смерті» як засобу втілення авторського сприйняття дійсності.

Об’єкт роботи – семантична структура концепту «смерть».

Предмет – реалізація концепту «смерть» як мовно-культурної одиниці, відображеної у творчому здобутку групи Nirvana.

У якості методологічної основи роботи для визначення поняття «концепт», а також для дослідження концепту «смерть» були використані роботи наступних вітчизняних та англомовних авторів: С.О. Аскольдов, А.П. Бабушкін, Н.Н. Болдирєв, В.І. Карасик, С.Х. Ляпін, Г.В. Шор, Ф. Арьєс, Р. Дюмон, Е. Кюблер-Росс, О.В. Дзюба. Творчість групи Nirvana була об’єктом дослідження таких авторів, як О.В. Галін, С. Клімовицький, М. Аззерад, Ч. Кросс, Дж. Гаар та ін.

Наступні методи були використані у ході дослідження: зіставний метод, концептуально-семіотичний та контекстуально-інтерпретаційний аналіз, метод моделювання семантичного поля, метод компонентного аналізу, інтертекстуальний аналіз, культурно-історичний та біографічний методи.

Наукова новизна роботи реалізується у процесі поглибленого дослідження особливостей функціонування концепту «смерть» у англомовній пісенній ліриці, заснованого на аналізі творчих набутків музичного колективу Nirvana.

Теоретичне значення дипломної роботи обумовлено визначенням аспектів реалізації концепту «смерть» у ліричних текстах колективу Nirvana з позицій лінгвокультурології та семантики.

Практичне значення роботи полягає у можливості залучення отриманих результатів при публікації навчальних посібників та підручників для вищих навчальних закладів, присвячених лінгвістичним наукам, зокрема, у сфері концептології, а також при написанні статей та монографій, що зосереджуються на творчості групи Nirvana та особливостях реалізації концепту «смерть» у пісенній ліриці.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.