Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови у початковій школі

100  80 

Код работы: К 00104
Дисциплина: Методика преподавания англ. языка
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 33
Источников литературы: 32

Описание

У курсовій роботі описується сутність інтерактивних методів навчання англійської мови та особливості їх включення у навчальний процес початкової школи.

ВСТУП

Актуальність роботи. Введення навчання іноземної мови як обов’язкового предмету в початковій школі було покликане, як відомо, для того щоб підвищити якість мовної підготовки школярів за рахунок збільшення терміну навчання іноземної мови.

На даному етапі можна говорити про накопичення певного позитивного досвіду, появі численних навчально-методичних комплексів, ентузіазму з боку батьків і самих учнів. Між тим, оцінка ефективності зроблених кроків є далеко не однозначною, і багато питань, що зачіпають методологічні та технологічні основи початкового навчання, чекають свого вирішення. Причини обережного ставлення теоретиків і педагогів-практиків до правомірності більш раннього шкільного навчання іноземної мови криються, на наш погляд, в галузі психолого-педагогічних особливостей дітей даної вікової групи, які не повною мірою враховуються в навчально-методичних комплексах, а, отже, і у виборі методів навчання.

На наш погляд, з лінгводидактичної точки зору необхідно ввести умовний розподіл молодшого шкільного віку на раннє шкільне навчання іноземної мови (7-9 років) і початкове навчання іноземної мови (10-11 років), що дозволить оптимізувати методи навчання на першому етапі в напрямку більш активного включення різної інтерактивної діяльності в процес навчання.

Актуальність дослідження полягає в тому, що на сьогоднішній день перед викладачами англійської мови гостро стоїть проблема пошуку шляхів підвищення пізнавального інтересу молодших школярів до вивчення мови, зміцнення їх позитивної мотивації у навчанні.

Однією з можливостей вирішення даної проблеми є використання методів інтерактивного навчання. Технологію інтерактивного навчання можна визначити як сукупність способів цілеспрямованої міжсуб’єктної взаємодії педагога і учнів, послідовна реалізація яких створює оптимальні умови для їх розвитку [23, c. 67]

На сьогоднішній день проблема все більшого переходу викладачів до інтерактивних методів навчання є найбільш актуальною в системі освіти в цілому, отже, кількість робіт присвячених цій проблематиці зростає досить швидко. До висвітлення особливостей використання інтерактивних методів у практиці загальноосвітньої школи звертаються О. Пометун [25;26], О. Струніна [31], В. Редько [28], О.А. Комар [20] та ін. Дослідження науковців показують, що інтерактивні методи дають змогу задіяти не лише свідомість дитини, а й її почуття, емоції, вольові якості, тобто залучають до процесу навчання «цілісну людину». При цьому вчитель має відмовитися від директивної ролі, даючи учням можливість діяти самостійно.

З усього вищесказаного, можна припустити, що, залучаючи молодшого школяра до вивчення іноземної мови використовуючи інтерактивні технології, викладач мотивує учнів до вивчення іноземної мови, що є значущим вкладом у розвиток мовної особистості учня та розвитку особистості у цілому. Протиріччя між нагальною потребою виявлення та впровадження у практику форм та методів навчання англійської мови у початковій школі та недостатністю досліджень, методичних та практичних розробок з цього приводу визначило тему нашого дослідження: «Інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови у початковій школі».

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити використання інтерактивних методів на уроках англійської мови у початковій школі.

Предмет дослідження – процес використання інтерактивних методів навчання англійської мови.

Об’єкт дослідження – форми й методи використання інтерактивних методів на уроках англійської мови у початковій школі.

Завдання дослідження:

  1. Визначити сутність інтерактивних методів навчання.
  2. Виявити особливості використання інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови у початковій школі.
  3. Визначити провідні психолого-педагогічні характеристики дітей молодшого шкільного віку.
  4. Вивчити практику використання інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови у початковій школі.
  5. Проаналізувати методичні особливості організації уроку із використанням інтерактивних методів.
  6. Розробити конспекти уроків англійської мови із використанням інтерактивних методів для дітей молодшого шкільного віку.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.