Використання інтерактивних методів і форм навчання на уроках праці в початковій школі

150 

Код работы: К 00158
Дисциплина: Педагогика начальной школы
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 31
Источников литературы: 30

Описание

Курсова робота описує роботу в техніці квілінг з використанням інтерактивних методів і форм навчання на уроках праці в початковій школі.

ВСТУП

Соціальне замовлення не тільки України, а й світового співтовариства вимагає перш за все людей, здатних самовдосконалюватися. Людина має навчитися пізнавати, тобто оволодівати інструментарієм, необхідним для розуміння того, що відбувається у світі; діяти таким чином, щоб робити потрібні зміни у середовищі свого мешкання; жити в суспільстві, беручи участь у всіх видах людської діяльності.

Оновлення форм організації навчально-виховного процесу в Національній доктрині розвитку освіти визначено одним із пріоритетних напрямів державної політики в освітній галузі. Потреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання. Суттєві зміни в методиці навчання, які відбулися протягом останнього десятиліття, свідчать про поступове усвідомлення широким учительським загалом нової філософії освіти, необхідності орієнтації процесу навчання на розвиток особистості учнів.

З прийняттям нової парадигми освіти (гуманістичної, особистісно-орієнтованої) та поширенням педагогічних досліджень, об’єктом яких є оновлені форми навчання, педагогічних методів та технологій інноваційного характеру, розвитком науки управління в цілому, значно актуалізується проблема впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес початкової школи.

Учені переконливо доводять, що прискорення темпу життя, великий потік знань, що впливає на сучасну людину, потребує від неї вміння швидко знаходити необхідне рішення, використовуючи для цього пошукові методи, користуючись великою кількістю різноманітних джерел інформації. У зв’язку з цим, серед традиційних форм та методик навчання, у педагогічній практиці все частіше використовуються інтерактивні.

Складність розв’язання проблеми поглиблюється вкоріненою в системі шкільної освіти суперечністю між традиційним розумінням навчально-виховного процесу як інтегративної основи навчання школярів і створенням належних умов для її успішної реалізації (атмосфера співробітництва, взаємодії, довіри та ін.).

Отже, сучасна початкова школа потребує удосконалення змісту, використання нових форм та методів навчання. Ці завдання можна вирішити, впроваджуючи технології інтерактивного навчання та використовуючи інтерактивні методи навчання.

Дане протиріччя визначило тему нашого дослідження: «Використання  інтерактивних методів і форм навчання на уроках праці в початковій школі».

Мета дослідження – обґрунтувати шляхи використання інтерактивних методів і форм навчання та розробити систему завдань до уроків праці у 3 класі в початковій школі.

Завдання дослідження:

  • на основі аналізу психолого-педагогічної літератури розкрити сутність поняття «інтерактивні методи і форми навчання»
  • визначити шляхи впровадження інтерактивних методів і форм навчання
  • зробити аналіз чинних програм і підручників з дослідженої проблеми
  • встановити стан дослідженої проблеми у початковій школі
  • розробити систему завдань, які будуть застосовуватись на уроках праці і будуть ефективними

Об’єкт дослідження – використання інтерактивних методів та форм навчання в початковій школі.

Предмет дослідження – система використання інтерактивних методів і форм навчання на уроках праці в початковій школі.

Методи дослідження:

а) теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення науково-теоретичних та емпіричних даних
б) емпіричні: педагогічне спостереження, бесіда

Практичне значення: матеріали курсової роботи можуть бути використані в роботі вчителів початкової школи з метою вдосконалення роботи у техніці квілінг у 3 класі.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.