Ігрові завдання для засвоєння прислів’їв та приказок молодшими школярами

100 

Код работы: Д 00052
Дисциплина: Педагогика начальной школы
Тип работы: Дипломная теоретическая
Количество страниц:
 34
Источников литературы: 40

Описание

У теоретичній частині дипломної роботи виявлено місце прислів’їв та приказок у розвитку мовлення школярів у ігровій формі.

ВСТУП

В даний час, коли йде процес відродження в духовному житті національно-культурних цінностей і у зв’язку з цим відбуваються зміни в мовній орієнтації, перед освітою постає необхідність у визначенні нових підходів до вивчення української мови, необхідність у підвищенні ефективності її викладання.

У системі шкільної освіти саме українській мові випала першорядна роль, оскільки завдяки освоєнню учнями мови здійснюється вивчення інших предметів, а також розвиваються пізнавальні здібності учнів. У вивченні української мови велику роль відіграє оволодіння фразеологічним багатством. Без оволодіння фразеологізмами, прислів’ями та приказками неможливо правильне розуміння рідної мови як в усній, так і в письмовій формі.

Значення прислів’їв та приказок для практичного оволодіння мовою обумовлено тим, що багато стійких зворотів, що містять емоційно-експресивну оцінку фактів, процесів, що використовуються в мові, служать комунікативними одиницями, інші, будучи номінативними одиницями, часом незамінні в позначенні явищ дійсності. Знайомство з фразеологізмами, прислів’ями та приказками, а тим більш усвідомлене їх засвоєння, розуміння специфіки їх вживання дозволяє значно розширити кругозір дітей.

Проблемою класифікації та упорядкування прислів’їв займались: А. Т. Багмет [1], М. Т. Дащенко [1], К. А. Андрущенко [1], Н. Н. Кусайкіна [27], В. Даль [25].

Рівень навчання і виховання в школі значною мірою визначається тим, наскільки педагогічний процес орієнтований на психологію вікового та індивідуального розвитку дитини. Особливо важливо це в молодших класах школи, коли тільки починається цілеспрямоване навчання людини, коли навчання стає провідною діяльністю, в лоні якої формуються психічні властивості і якості дитини.

Ігрові технології є однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити цікавими і захоплюючими не тільки роботу учнів на творчо-пошуковому рівні, але й буденні кроки з вивчення української мови. Цікавість умовного світу гри робить позитивною,  емоційно забарвленою монотонну діяльність із запам’ятовування, повторення, закріплення чи засвоєння інформації, а емоційність ігрового дійства активізує всі психічні процеси і функції дитини.

Іншою позитивною стороною гри є те, що вона сприяє використанню знань у новій ситуації, таким чином, вивчений учнями матеріал проходить через своєрідну практику, вносить різноманітність і інтерес у навчальний процес.

Вивчення нового матеріалу на уроках української мови диктує доцільність використання ігрових технологій, що сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів і приводять до більш осмисленого засвоєння знань. Застосування ігор  підвищить міцність і якість засвоєння знань учнів, якщо ігри відбираються і конструюються у відповідності до змісту досліджуваної теми, з цілями і завданнями уроків; використовуються в поєднанні з іншими формами, методами і прийомами, ефективними при вивченні нового матеріалу; чітко організовуються; відповідають інтересам і пізнавальним можливостям учнів.

Доцільності використання народнопоетичної творчості на певних етапах і напрямах навчально-виховного процесу торкалися у своїх  дослідженнях А. С. Зимульдінова [15], О. Г. Кобзар  [17], А. В. Литовченко [19], Л. Н.  Охрименкоь[24], М. М. Проць [15] та ін. Але місце ігрових технологій у процесі засвоєння прислів’їв та приказок молодшими школярами не достатньо розкрито у педагогічній науці, тому ми можемо обрати темою нашого дипломного дослідження: «Ігрові завдання для засвоєння прислів’їв та приказок молодшими школярами».

Об’єктом дослідження є процес розвитку мовлення учнів початкових класів на основі активізації стійких оборотів української мови.

Предмет дослідження – ігрові завдання як метод засвоєння прислів’їв та приказок молодшими школярами.

Мета дослідження − теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка системи ігрових завдань для засвоєння прислів’їв та приказок молодшими школярами.

Гіпотеза дослідження – ігрові завдання будуть ефективними,  якщо організувати процес засвоєння прислів’їв та приказок молодшими школярами на основі застосування в педагогічній практиці, що передбачає дотримання наступних умов:

  • систематичне залучення дітей до розуміння, засвоєння і вживання прислів’їв та приказок
  • поступове збільшення кількості засвоюваних прислів’їв та приказок в кожний наступний рік початкового навчання з урахуванням їх актуальності
  • комплексне використання прийомів активізації на основі засвоєння учнями єдності зв’язків прислів’їв та приказок

Відповідно до мети дослідження визначено низку науково-методичних конкретних завдань:

  1. Визначити сутність понять «прислів’я», «приказка» як мовних одиниць, їх співвідношення.
  2. Встановити ступінь володіння стійкими зворотами учнями початкових класів, виявити причини труднощів, що виникають в роботі з даним мовним матеріалом.
  3. Розробити принципи відбору стійких оборотів з метою визначення словника  прислів’їв і приказок для введення в активний словниковий запас учнів.
  4. Підібрати та перевірити ефективність ігрових методів для засвоєння прислів’їв та приказок молодшими школярами.

Відповідно до характеру поставлених завдань використовувалися такі методи наукового дослідження:

  • теоретичні − аналіз, синтез, індукція, дедукція
  • емпіричні методи − спостереження, експеримент, аналіз продуктів діяльності учнів
  • математичні − методи обробки інформації, визначення кількісних і якісних показників ефективності застосовуваної методики

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.