Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Громадянське виховання молодших школярів

400 

Код работы: Д 00045
Дисциплина: Педагогика начальной школы
Тип работы: Дипломная (практическая)
Количество страниц:
 62
Источников литературы: 62

Описание

Дипломна робота освічує роль громадянського виховання у формуванні сучасної особистості молодших школярів, розглянуто історичні та сучасні погляди.

ВСТУП

Актуальність дослідження і ступінь наукової розробки проблеми. Сьогодні, громадянське виховання належить до одного із пріоритетних напрямів національної системи виховання і передбачає формування патріотичних почуттів, любові до свого народу, глибокого розуміння громадського обов’язку, готовності у будь-який час стати на захист Батьківщини.

Необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, справжніх патріотів, відданих Вітчизні, готових до плідної праці в ім’я рідного народу підкреслена подіями та розвитком держави в останні роки. Система освіти загалом і педагогічні колективи загальноосвітніх шкіл зокрема, повинні ефективно вирішувати складні завдання патріотичного виховання дітей і молоді, які знайшли своє відображення в офіційних документах: Законі про освіту, Державній національній програмі «Освіта», Концепції загальної середньої освіти тощо.

Гуманізація і демократизація навчально-виховного процесу як найважливіший напрям оновлення сучасної загальноосвітньої школи, вимагає на сьогоднішній момент створення умов для розвитку всіх творчих здібностей і задатків учнів. Необхідний пошук оптимальних шляхів виховання підростаючих поколінь. В сучасних умовах розвитку суспільства особливо гостро постає питання вдосконалення процесу громадянського виховання підростаючого покоління в загальноосвітніх установах.

Громадянське виховання стає невід’ємною частиною освітнього процесу. Гуманізація освіти і виховання, яка передбачає звернення до особистості дитини, має мету навчити її жити, розвиватися, утверджуватися серед людей. У цьому зв’язку формування патріотизму варто розглядати як необхідний етап у розвитку повноцінної особистості. Посилення виховної функції освіти, формування громадянства, працелюбності, моральності, поваги до прав і свобод людини, любові до Батьківщини, сім’ї, довкілля розглядається одним із стратегічних напрямів державної політики в галузі освіти.

Основний зміст громадянського виховання дітей в школі, його національні ознаки охарактеризовано в педагогічних дослідженнях Л. Пономаренко, І. Бондаренко, М. Боришевського, Н. Чернухи, Н. Дерев’янко, Ю. Завалевського, В. Іової, О. Киричука, Н. Косарєвої.

В даний час в цій області ведуться дослідження за такими напрямами: теорія і практика громадянського виховання молодших школярів у сучасних умовах (І. Агапова, В. А. Датський, В. Дяченко, Т. Коновалов та ін.); громадянське виховання учнів у процесі навчання в рамках навчальних предметів (A. Кутуков, Ю. Лазарєв, А. Любарський та ін.).

Слід зауважити, що проблема патріотичного виховання молодших школярів у рамках навчальних предметів не отримала ще належного висвітлення в наукових роботах. Недостатньо розкрите питання уточнення педагогічних умов, реалізація яких сприяє підвищенню ефективності громадянського виховання молодших школярів.

Аналіз стану теорії та педагогічної практики дозволили виявити суперечності між: сучасними вимогами суспільства до формування громадянської вихованості молодших школярів і недостатньою теоретичною та методичною розробленістю її вирішення у навчальній діяльності; необхідністю створення умов для громадянського виховання молодших школярів та недостатньою їх розробленістю, реалізація яких сприяє вирішенню досліджуваної проблеми.

Виявлені нами суперечності, недостатня розробленість проблеми громадянського виховання молодших школярів у навчальній діяльності доводять її актуальність і дозволяють сформулювати тему дослідження: «Громадянське виховання молодших школярів».

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити систему громадянського виховання молодших школярів.

Дослідження ґрунтується на припущенні, що ефективність системи громадянського виховання молодших школярів залежить від єдності впровадження технологій громадського виховання в рамках навчальних предметів та в позакласній роботі.

Вищеназвані мета, об’єкт, предмет дослідження дозволили сформулювати такі основні завдання дослідження:

  1. Висвітлити історичні та сучасні погляди на громадянське виховання підростаючого покоління.
  2. Проаналізувати сучасний стан громадянського виховання у загальноосвітніх закладах України.
  3. Обґрунтувати концептуальні засади створення громадянської виховної системи загальноосвітнього навчального закладу.
  4. Описати реалізацію системи громадянського виховання молодших школярів в навчальному закладі на прикладі Лікарського НВК.
  5. Виявити результативність проведеної дослідно-експериментальної роботи.

Об’єкт дослідження – система громадянського виховання у загальноосвітньому закладі.

Предмет дослідження – система громадянського виховання молодших школярів в навчальному закладі на прикладі Лікарського НВК.

Відповідно до визначених завдань та перевірки припущення було використано такі методи дослідження:

  • теоретичні: теоретичний аналіз психологічної та педагогічної літератури з досліджуваної проблеми; вивчення навчальних програм і досвіду роботи шкіл з громадянського виховання молодших школярів
  • емпіричні: діагностичні методи ‒ анкетування, колективний опитування; педагогічний експеримент для виявлення ефективності проведеної роботи
  • статистичні: кількісний і якісний аналіз отриманих результатів з використанням математичних

Теоретико-методологічну основу дослідження склали: ідеї гуманізму і демократії, системного підходу як найважливішої грані і загального методологічного принципу науки; системне розуміння виховання; вчення про творчу сутність особистості, закономірності її виховання, про роль діяльності і спілкування у розвитку особистості, про формування всебічно розвиненої особистості; методологічні положення «Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності».

Наукова новизна дослідження полягає у розробці та впровадженні системи громадянського виховання молодших школярів у Лікарському навчально-виховному комплексі «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад» Сумської районної ради Сумської області.

Практичне значення отриманих результатів визначається можливістю використання його результатів в практичній діяльності ЗНЗ при розробці систем громадянського виховання молодших школярів.

Експериментальна перевірка ефективності системи громадянського виховання у початковій школі проводилось на базі Лікарського навчально-виховний комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ‒ дошкільний навчальний заклад» Сумської районної ради Сумської області.

Теоретична значимість дослідження визначається тим, що його результати роблять певний внесок у теорію громадянського виховання молодших школярів; подальшого розвитку наукових уявлень набуло поняття  громадянське виховання молодших школярів як одного з аспектів цілісного виховного процесу в загальноосвітній школі; виділено особливості впровадження системи громадянського виховання в рамках навчальних предметів та у позакласній роботі.

Вірогідність та обґрунтованість основних положень і результатів дослідження забезпечується відсутністю протиріч та чітким позначенням теоретико-методологічних позицій, формуванню яких сприяв аналіз літератури з теми дослідження; застосування різних методів дослідження, адекватних його предмету, меті та завданням; поєднанням якісного і кількісного аналізів результатів експериментальної роботи та їх впровадженням у практику.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.