Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
 • contact@moydiplom.com.ua
 • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Гендерні стереотипи як фактор конфліктної взаємодії працівників трудового колективу

400 

Код работы: Д 00043
Дисциплина: Гендерная психология
Тип работы: Дипломная (практическая)
Количество страниц:
 76
Источников литературы: 62

Описание

У дипломній роботі розглянуто особливості конфліктної взаємодії працівників трудового колективу та висвітлено результати їх емпіричного дослідження.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку суспільства активно загострює проблеми, пов’язані із особливостями статі людини та її психологічними відмінностями. Гендер є водночас соціальною та біологічною характеристикою, через яку визначаються поняття психосоціальних, соціокультурних ролей чоловіка і жінки в суспільстві, а також психобіологічні особливості, на які впливає біологічна стать. Інтерес до даної проблематики пояснюється високим ступенем актуальності теми й існуванням у суспільстві ще досить сильного, стійкого традиційного погляду як на жінку, так і на чоловіка. Незважаючи на те, що багато сучасних соціальних стандартів, норм й цінностей стають більш гнучкими, сила гендерних установок і дотепер є однією з головних характеристик. Суспільство в більшій своїй частині непохитно відтворює стереотипи минулого. У зв’язку із тим, що суспільство стрімко розвивається й образи класичної поведінки чоловіка та жінки видозмінюються, вивчення гендерних стереотипів є необхідністю. Гендерні стереотипи є механізмами, що забезпечують закріплення і трансляцію гендерних ролей від покоління до покоління. У суспільній свідомості вони функціонують як стандартизовані уявлення про моделі поведінки та риси характеру відповідно до понять «чоловіче» та «жіноче».

Важливим для вивчення постає питання прояву гендерних стереотипів у контексті взаємодії трудового колективу. Погляди на роль жінки та чоловіка у професійному середовищі ще досі не знайшли свого однозначного усвідомлення та опису у працях науковців. Досить часто гендерні стереотипи у працівників можуть бути детермінантою появи конфліктів у трудовій взаємодії. Виходячи з цього, вплив гендерних стереотипів, може мати місце в появі деструктивної міжособистісної взаємодії працівників.

Важливим компонентом, який забезпечує адекватну міжособистісну взаємодію у трудовому колективі, постає правильне усвідомлення образу  та поведінкових патернів чоловіка й жінки (образу того, як саме має поводитись жінка та чоловік в контексті трудової взаємодії).

Напрямок, пов’язаний із вивченням впливу гендерних стереотипів на ефективність міжособистісного спілкування, не здобув у науці достатнього висвітлення. На сьогодні науковцями розглянуті питання, котрі пов’язані лише із особливостями формування та прояву гендеру (О. О. Бодальов,            Т. Виноградова, Т. В. Говорун, І. Головашко, І. Жеребкіна, В. П. Трусов,      Л. Х. Стрікленд,). Більшість емпіричних досліджень щодо проблеми прояву гендерних стереотипів у професійному середовищі не мають під собою стабільної теоретичної основи, а результати досліджень є епізодичними. Виходячи з цього, питання гендерних стереотипів як фактору конфліктної взаємодії у трудовому колективі є надзвичайно актуальним для вивчення.

Мета роботи: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити роль гендерних стереотипів у конфліктній взаємодії працівників трудового колективу.

Об’єкт дослідження: гендерні стереотипи.

Предмет дослідження: гендерні стереотипи як фактор конфліктної взаємодії працівників трудового колективу.

Гіпотези дослідження.

Концептуальна гіпотеза: гендерні стереотипи є фактором конфліктної взаємодії працівників трудового колективу.

Емпіричні гіпотези:

 1. Низька стереотипізованість працівника супроводжується меншою схильністю до конфліктної взаємодії на основі гендерних стереотипів.
 2. Маскулінні чоловіки і жінки схильні обирати такий спосіб вирішення конфлікту, як уникнення і суперництво.
 3. Фемінінні жінки і чоловіки схильні обирати такий спосіб вирішення конфлікту, як поступка і компроміс.
 4. Існує відмінність між рівнем прояву працівниками трудового колективу гендерних стереотипів за критерієм віку.

Завдання дослідження:

 1. Розкрити зміст поняття гендерних стереотипів та їх вплив на міжособистісне спілкування.
 2. Розглянути особливості конфліктної взаємодії працівників трудового колективу.
 3. Проаналізувати образ «фемінінної» та «маскулінної» поведінки як детермінанти появи конфліктної взаємодії у трудовому колективі.

Надати методологічне обґрунтування гіпотезам дослідження.

 1. Здійснити підбір методологічного інструментарію емпіричного дослідження.
 2. Емпірично дослідити гендерні стереотипи як фактор конфліктної взаємодії працівників трудового колективу та надати аналіз отриманих результатів.
 3. Встановити подальші перспективи дослідження проблематики прояву гендерних стереотипів у трудовому колективі.

Методи дослідження. З метою визначення особливостей гендерних стереотипів та їх ролі в контексті конфліктної взаємодії працівників трудового колективу нами використано наступні методи: теоретичний аналіз наукових робіт, систематизація, аналіз та узагальнення. Для перевірки гіпотез дослідження застосовано наступні емпіричні методи: анкетування, проективні методи, а також психодіагностичні методики: тест вивчення гендерних стереотипів методом особистісних семантичних диференціалів О. Л. Кустової, методика діагностики міжособистісних відносин Т. Лірі, методика діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки К. Томаса, методика вивчення психологічного клімату Ф. Фідлера.

Обробка результатів дослідження проведена за допомогою математико-статистичних методів: кореляційний аналіз Пірсона, порівняльний аналіз на основі визначення середніх значень показників у двох незалежних вибірках, критерій Манна-Уітні, регресійний аналіз. Узагальнення результатів здійснено з використанням інтерпретаційних методів (класифікація й узагальнення емпіричних даних).

Теоретико-методологічною основою роботи виступали наукові положення відомих вчених щодо розуміння проблематики гендерних стереотипів: (О. О. Бодальов, Т. Виноградова, Т. В. Говорун, І. Головашко, І. Жеребкіна, І. Лебединська, Л. Лушпай, Л. Х. Стрікленд, В. П. Трусов); розкритті особливостей конфліктної взаємодії працівників трудового колективу (І. Є. Ворожейкін, Дж. Гордон, Л. Джуелл, С. Драйвер, Д. К. Захаров, Д. М. Каммероу, А. Я. Кібанов, В. Г. Коновалова); розкритті образу «фемінінної» та «маскулінної» поведінки в контексті трудової взаємодії (С. Бем, Д. Гілмор, І. Кон, Р. Сарсембаева, Ж. Спенс, С. Ушакін).

Теоретичне  значення дослідження полягає у розширенні та поглибленні знань про гендерні стереотипи та їх роль у розкритті особливостей прояву гендерних стереотипів в контексті взаємодії працівників трудового колективу; у здійсненні аналізу образів «жіночої» та «чоловічої» поведінки в контексті трудової взаємодії.

Практичне значення полягає у тому, що результати дослідження можуть бути використані: у роботі HR-менеджера для профілактики та корекції прояву конфліктної поведінки на основі гендерних стереотипів працівників трудового колективу; у роботі викладачів ВНЗ для розробки курсу лекцій із дисциплін: психологія управління та конфліктологія.

Наукова новизна дослідження полягає у вияві та систематизації основних гендерних стереотипів як фактору конфліктної взаємодії працівників трудового колективу; у можливості та доцільності застосування отриманих результатів дослідження викладачами ВНЗ та HR-менеджерами.

Надійність і вірогідність досліджень забезпечувались використанням методів, що відповідали меті, завданням, гіпотезі дослідження, математично-статистичним аналізом отриманих даних з їх подальшою якісною інтерпретацією.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.