Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
 • contact@moydiplom.com.ua
 • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Особливості формування уявлень про неживу природу у дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку

400 

Код работы: Д 00047
Дисциплина: Коррекционная педагогика
Тип работы: Дипломная (практическая)
Количество страниц:
 56
Источников литературы: 66

Описание

Диплом присвячено особливостям формування уявлень про неживу природу у дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Останнім часом наша країна взяла впевнений курс на підвищення рівня освіти, орієнтацію всебічного розвитку особистості та підвищення рівня її освіченості. Згідно з Законом України «Про освіту», серед основних принципів освіти в Україні є: «доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою», «рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку» [28].

У системі загальної освіти особливою проблемою залишається стійка неуспішність учнів. На даний час труднощі у навчанні, за даними різних авторів, мають від 15 до 40% учнів початкових класів загальноосвітньої школи, причому відзначається тенденція до подальшого зростання їх числа. Основний контингент стійко невстигаючих учнів загальноосвітніх шкіл складають діти із затримкою психічного розвитку.

Питання про особливості формування уявлень у дітей з затримкою психічного розвитку привертає увагу вчених різних сфер діяльності (психологів, педагогів, соціологів тощо). Адже за характером поведінки, особливостями пізнавальної діяльності молодші школярі із затримкою психічного розвитку значно відрізняються від їх однолітків, які нормально розвиваються і потребують спеціальних корекційних впливів для компенсації порушення.

Проблему формування уявлень, протягом історії розвитку початкової освіти, досліджували багато вчених. Серед них – педагоги і методисти Т. М. Байбара, К. Д. Ушинський, К. П. Ягодовський та ін.. [3; 59-60; 65].

Одним з пріоритетних напрямів реформування, окресленим у Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), є досягнення якісно нового рівня у вивченні базових навчальних предметів до числа яких входять природничі науки [22].

Відповідно до змісту початкової загальної освіти, затвердженої Державними стандартами початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, програмою передбачено ознайомлення дітей з неживою природою [35].

Класики української та зарубіжної педагогіки (Я. А. Коменський, М. М. Подд’яков, Ж. Ж. Руссо, В. О. Сухомлинський, К. Д. Ушинський та ін.) неодноразово підкреслювали, що роль природи в навчанні та вихованні дітей неоціненна. Спілкування з природою позитивно впливає на людину, робить її добрішою, м’якішою, пробуджує у ній найкращі почуття [21; 56; 59-60].

В. О. Сухомлинський справедливо вважав за необхідне вводити дітей у навколишній світ, щоб вони кожен день відкривали в ньому щось нове, щоб кожен їх крок був подорожжю до витоків мислення і мови — до чудової краси природи, щоб кожна дитина росла мудрим мислителем і дослідником, щоб кожен крок пізнання облагороджував серце і загартовував волю [56].

Ознайомлення школярів з явищами неживої природи займає особливе місце в системі навчання і виховання, оскільки предмет ознайомлення постійно присутній в найближчому оточенні школяра і безперервно впливає на розвиток дитини. Включаючи її в процес пошуку причини того чи іншого фізичного явища, вчитель створює передумови формування у неї нових практичних і розумових дій. Це і зумовило вибір нами теми дослідження «Особливості формування уявлень про неживу природу у дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку».

Об’єктом дослідження є процес формування уявлень про неживу природу у дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку.

Предмет дослідження: особливості формування уявлень про неживу природу у молодших школярів з затримкою психічного розвитку.

Мета дослідження виявити ефективні форми і методи формування уявлень про неживу природу у молодших школярів з затримкою психічного розвитку.

Гіпотеза дослідження – активне використання різноманітних форм і методів роботи сприятиме збагаченню та підвищенню рівня уявлень про неживу природу дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку.

Завдання дослідження:

 1. Проаналізувати загальну та спеціальну психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження.
 2. Визначити методику ознайомлення молодших школярів із затримкою психічного розвитку з неживою природою.
 3. Дослідити рівень сформованості сприймання, мислення та уяви у дітей з затримкою психічного розвитку.
 4. Проаналізувати вихідний рівень сформованості уявлень про неживу природу у дітей з затримкою психічного розвитку.
 5. Розробити комплекс корекційно-педагогічних заходів для формування уявлень про неживу природу у молодших школярів із затримкою психічного розвитку.
 6. Виявити кінцевий рівень сформованості уявлень про неживу природу у дітей з затримкою психічного розвитку.

Методи дослідження – в роботі використовувалися комплекс взаємодоповнюючих методів, адекватних предмету дослідження:

 1. Аналіз та узагальнення даних загальної і спеціальної психолого-педагогічної, науково-методичної літератури з теми дослідження.
 2. Експеримент: констатуючий, формуючий.
 3. Кількісна та якісна обробка результатів дослідження, обрахування коефіцієнту кореляції t-критерію Стюдента з метою перевірки достовірності результатів щодо сформованості уявлень про неживу природу учнів з затримкою психічного розвитку.

Наукова новизна дослідження полягає у отриманні інформації що до особливостей формування уявлень про неживу природу у дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку; розробці заходів з ознайомлення молодших школярів із затримкою психічного розвитку з об’єктами неживої природи.

Теоретична значущість дослідження полягає у розширенні теоретичних відомостей про проблему формування уявлень про неживу природу у дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку; вивченні рівня мислення, уяви, сприйняття та загального рівня знань.

Практична значущість роботи полягає в тому, що розроблений комплекс заходів можна використовувати в роботі направленій на формування уявлень про неживу природу у молодших школярів із затримкою психічного розвитку.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.