Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
 • contact@moydiplom.com.ua
 • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Формування словесної творчості у старших дошкільників із затримкою психічн. розвитку і загальним недорозвиненням мовлення

400 

Код работы: Д 00019
Дисциплина: Коррекционная психология
Тип работы: Дипломная (практическая)
Количество страниц:
 58
Источников литературы: 48

Описание

Дипломна присвячена дослідженню формування словесної творчості у старших дошкільників із затримкою психічного розвитку і загальним недорозвиненням мовлення.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасна людина існує в нових умовах і новому культурному, життєвому просторі. Економічні, політичні, соціальні зміни диктують необхідність розгляду актуальних і потенційних можливостей сучасної особистості із «нормальним» розвитком і з відхиленнями у розвитку у вирішенні складних питань буття, коли людині потрібно в новому середовищі навчитися функціонувати в соціокультурному просторі, творчо вирішувати проблеми, вибирати своє місце в моральних відносинах , будувати діалог з різними людьми. Однак готовність до цих дій не може виникнути сама по собі, вона складається в умовах цілеспрямованого соціально-особистісного формування дитини, здатної до самостійності, творчої активності в процесі взаємодії в соціумі, культурі.

Розкриття потенційних можливостей розвитку дитини з проблемами психічної організації, у тому числі у творчих проявах, обумовлює більшу чи меншу ступінь свободи і самодіяльності особистості, її соціокультурному становленні, що є однією з важливих задач спеціальної психології та педагогіки.

Словесна творчість − це складний вид творчої діяльності дитини, розглядається як «діяльність, що виникає під впливом сприйняття творів мистецтва і проявляється у створенні успішних поєднань − оповідань, казок, віршів» [4, c. 132].

Проблема розвитку словесної творчості у дітей із затримкою психічного розвитку (далі ЗПР), загальним недорозвиненням мовлення (далі ЗНМ) та їхнього взаємозв’язку з розвитком особистості вивчена недостатньо.

На сьогоднішній день можна констатувати наявність протиріччя між значимістю формування словесної творчості для розвитку у старших дошкільнят з ЗПР і ЗНМ в контексті соціокультурного становлення таких суб’єктних якостей особистості, як самостійність, рішучість, мовна активність, воля, відповідальність і невивченістю даного виду художньо-творчої діяльності в системі психологічної допомоги таким дітям в освітній установі. У зв’язку з цим, на етапі пошуку технологій психологічного супроводу дітей 6-7 років з ЗНМ і ЗПР в їх соціокультурному розвитку, вивчення процесу формування словесної творчості у дітей даної категорії є досить актуальним.

Мета дослідження: виявити особливості формування словесної творчості у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку та загальним недорозвиненням мовлення.

Об’єкт дослідження: діти старшого дошкільного віку із ЗПР та ЗНМ.

Предмет дослідження: особливості формування словесної творчості у дітей старшого дошкільного віку із ЗПР та ЗНМ.

Концептуальна гіпотеза: своєчасна і цілеспрямована корекційно-розвиваюча робота з дітьми із ЗПР та ЗНМ із формування словесної творчості сприятиме активізації їх потенційних можливостей щодо самостійності, ініціативності, мовної активності та оволодіння способами творчої дії, що створюватиме умови для їх соціокультурного розвитку.

Емпіричні гіпотези: корекційна робота із формування словесної творчості дітей із ЗНМ та ЗПР буде ефективною, при дотримуванні такі умови:

 • систематичність і планомірність з розвитку словесної творчості
 • планувати роботу необхідно з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей та структури дефекту їх розвитку
 • залучати в роботу різноманітні методи і прийоми розвитку дитячої словесної творчості

Завдання дослідження:

 1. Теоретично обґрунтувати проблему розвитку словесної творчості у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення.
 2. Виявити рівень сформованості умінь складати творчі розповіді у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення.
 3. Скласти та апробувати на практиці серію занять, спрямованих на формування словесної творчості дошкільників з порушеннями мовлення.
 4. Визначити ефективність психокорекційної роботи.
 5. Підбір діагностичного інструментарію для визначення специфіки формування словесної творчості
 6. Окреслити написання висновків.

Методи дослідження: для вирішення поставлених завдань і перевірки вихідних припущень було використано комплекс методів: теоретичний аналіз загальної та спеціальної психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження; спостереження за дітьми в процесі художньо-словесної  діяльності; емпіричне дослідження; якісний і кількісний (статистичний) аналіз експериментальних даних.

З метою виявлення загального рівня сформованості словесної творчості дітей із ЗПР та ЗНМ та перевірки ефективності формуючого впливу ми обрали такі методики:

Методика 1. «Де чиє місце?» (О.Є. Кравцова) [20].

Мета: вивчити рівень уяви, перевірити вміння змінювати зміст; визначити здібності нестандартного вирішення завдання в жанрі оповідання.

Методика 2. «Склади свою історію» з опорою на план-картинку (Р.С. Немов) [15]

Методика 3. «Придумай загадку по картинці» (Ж.І. Журавльова) [15].

Мета: визначити здібності дітей до словесної творчості при творенні загадки про запропонований предмет з опорою на картинку.

Методика 4. «Склади казку про побутовий предмет» (Є. І. Кульчицька,  Л. Г. Чорна [24])

Мета: перевірити здібності до самостійної словесної творчості.

Інструкція. Дитині пропонується вибрати будь-який побутовий предмет, який їй подобається, і придумати про нього казку [15].

Методика 5. «Зміна ситуації в знайомій казці» (Ж.І. Журавльова)

Мета: перевірити вміння змінювати, складати, комбінувати текст, знаходити нестандартне рішення при введенні непередбаченої ситуації [15].

Методологічну й теоретичну основу роботи складають дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, в яких розкриваються питання:

 • культурно-історичного підходу до психічного розвитку та соціального становлення особистості при нормальному і аномальному розвитку (Л. С. Виготський [9], Т. О. Власова [7] та інші);
 • особистісно-орієнтованого підходу в корекційно-розвиваючому і виховному процесі, що сприяє формуванню індивідуальності, розкриттю творчого потенціалу та соціалізації (О. В. Бондаревська [6], Л. С. Виготський [9], У. В. Ульєнкова[41] та інші);
 • про зв’язок мовної діяльності  із спеціальним навчанням, важливою умовою якого стає вибір засобів корекції (О. П. Короткова [19], Є. І. Тiхеєва [38], О. С. Ушакова [42], та інші);
 • розгляд казки як одного з найбільш доступних і педагогічно ефективних засобів формування у дітей творчих мовленнєвих умінь (В. О. Сухомлинський [36], А. Є. Шібіцька [47]).

Наукова новизна і теоретична значущість роботи полягає у розширенні та систематизації теоретичних відомостей  про розвиток словесної творчості  дітей із затримкою психічного розвитку та загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня.

Практична значущість роботи визначається в тому, що результати дослідження можуть бути використані у процесі корекційно-розвивальної роботи з дітьми  старшого дошкільного віку, що мають затримку психічного розвитку та загальне недорозвинення мовлення ІІІ рівня.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.