Формування риторичної компетентності учнів 3-4 класів на уроках української мови

400 

Код работы: М 00016
Дисциплина: Педагогика начальной школы
Тип работы:Магистерская
Количество страниц:
 74
Источников литературы: 80

Описание

У магістерській апробована програма реалізації педагогічних умов з формування риторичної компетентності учнів 3-4 класів на уроках української мови.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасні соціально-економічні умови, які обумовлені модернізацією освіти, висувають нові вимоги до педагогічної, технологічної та психологічної професійної підготовки педагогів початкової ланки освіти, спрямовані на забезпечення формування у дітей молодшого шкільного віку ключових компетентностей.

Забезпечення вимог модернізації системи загальної освіти багато в чому визначається її першим ступенем – початковою школою, в якій закладається освітній фундамент, що забезпечує дитині успішний старт у навчанні та подальшому його продовженні.

Кредо сучасного педагога – виховати вільну особистість, яка вміє відстоювати свої інтереси, грамотно та чітко висловлювати думки, самовиражатися, брати на себе відповідальність, як того вимагає сучасне суспільство. На цьому етапі розвитку освіти велике значення має проблема оволодіння компетентностями та формування ключових компетентностей зокрема.

Період початкової школи є сензитивним для оволодіння комунікативними навичками. Тому, проблема формування комунікативної компетентності молодших школярів є дуже своєчасною та важливою.

У сучасному суспільстві формування комунікативної компетентності учнів набуває особливої значущості, що забезпечує ефективне використання їхнього комунікативного досвіду. Це визначає практичну спрямованість шкільного курсу української мови, зумовлює введення нових комунікативно значущих відомостей, що забезпечують підґрунтя для формування мовної особистості учня, готової до продуктивного спілкування.

Ще з часів античності вважалося, що задовольнити потреби суспільства у формуванні грамотних людей, які вміють ефективно спілкуватися, здатна риторика.

Різні аспекти вдосконалення комунікативної підготовки учнів розглядали 3. Бакум, Є. Голобородько, Н. Голуб, С. Караман, М. Мамчур, В. Нищета, С. Омельчук, M. Пентилюк, Л. Попова, І. Хом’як, Г. Шелехова, В. Шляхова та інші дослідники.

Теоретичні засади навчання риторики розроблено в працях В. Аннушкіна, М. Кохтєва, 3. Курцевої, Т. Ладиженської, Л. Мацько, А. Михальської, С. Мінєєвої, В. Нищети, Г. Сагач, Л. Синельникової, Й. Стерніна, Л. Туміної та ін. У межах дисертаційних робіт цю проблему досліджували Н. Голуб, Л. Горобець, А. Курінна, А. Первушина, Я. Тарасевіч та ін.

Науковці одностайні в тому, що риторика стимулює мовлення учнів, розвиває їхні когнітивно-комунікативні здібності; вивчення риторичних відомостей на уроках української мови сприяє формуванню мовленнєвої креативності, культури спілкування учнів. Культура спілкування ґрунтується на риторичних знаннях, риторичних уміннях, що формуються як під час опанування відповідних тем, так і в процесі використання цих знань і вмінь у реальній комунікативній діяльності.

У школах України, на жаль, риторика не належить до переліку обов’язкових дисциплін, тому її розглядають переважно в площині мовної освіти. У процесі вивчення української мови неактуалізованим залишається комунікантівний і риторичний потенціал мовних одиниць. Вимагає розроблення механізм занурення навчального процесу в риторичний контекст.

Однак на сьогоднішній день у вітчизняній педагогіці відсутні розробки оптимальних шляхів формування риторичної компетентності учнів, недостатньо досліджена проблема риторичної компетентності. Особливо гостро це питання стосується початкової школи.

Таким чином, актуальність даної проблеми, недостатній рівень її вивчення у педагогічній теорії і практиці та наявні протиріччя зумовили вибір теми нашого магістерського дослідження: «Формування риторичної компетентності учнів 3-4 класів на уроках української мови».

Об’єктом дослідження є формування риторичної компетентності учнів 3-4 класів.

Предметом дослідження є педагогічні умови формування риторичної компетентності учнів 3-4 класів на уроках української мови.

Мета дослідження полягає у визначенні, обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов формування риторичної компетентності учнів 3-4 класів на уроках української мови.

Завдання дослідження:

  1. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу з досліджуваної проблеми.
  2. З’ясувати сутність поняття «риторична компетентність молодших школярів» та розкрити його зміст і структуру.
  3. З’ясувати місце уроків української мови у процесі формування риторичної компетентності учнів 3-4 класу.
  4. Визначити критерії та показники, охарактеризувати рівні розвитку риторичної компетентності учнів 3-4 класів.
  5. Експериментально перевірити визначені педагогічні умови формування риторичної компетентності учнів 3-4 класів на уроках української мови.

Для розв’язання комплексу визначених завдань, були використані відповідні методи дослідження: теоретичніаналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми; порівняльний аналіз – для зіставлення лінгвістичних і психолого-педагогічних підходів щодо визначення сутності ключових понять; системно-структурний аналіз – для визначення структури поняття «риторична компетентність»; узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів початкової школи щодо формування риторичної компетентності молодших школярів; емпіричні – педагогічний експеримент з метою перевірки ефективності умов формування риторичної компетентності учнів 3-4 класів на уроках української мови; методи математичної статики – для обробки результатів експерименту.

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що уточнено сутність понять «компетенція», «компетентність», «комунікативна компетентність», «риторична компетентність», «риторична компетентність молодшого школяра»; науково обґрунтовані особливості формування риторичної компетентності молодших школярів на уроках української мови; визначено критерії та показники, охарактеризовано рівні розвитку риторичної компетентності учнів 3-4 класів; визначено педагогічні умови формування риторичної компетентності учнів 3-4 класів на уроках української мови.

Практичне значення дослідження полягає у визначенні особливостей формування риторичної компетентності учнів 3-4 класів на уроках української мови, в удосконаленні діагностичних методик розвитку риторичної компетентності учнів 3-4 класів, у розробці програми реалізації педагогічних умов формування риторичної компетентності учнів 3-4 класів на уроках української мови. Матеріали можуть бути використані вчителями початкової школи і батьками в роботі з дітьми молодшого шкільного віку.

Загальні відомості про структуру та обсяг роботи: магістерська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.