Формування і розвиток професійної мотивації співробітників органів місцевої влади

700 

Код работы: М 00009
Дисциплина: Гос. служба и управление
Тип работы: Магистерская
Количество страниц:
 72
Источников литературы: 65

Описание

У магістерській розкриті особливості мотивації співробітників органів місцевої влади та основні напрями вдосконалення процесу її формування та розвитку.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Наростання суспільних протиріч, ускладнення економічної та політичної ситуації в країні обумовлює необхідність підвищення ефективності державного управління в цілому, і органів місцевої влади, зокрема. Досягнення цих цілей неможливе без підвищення ефективності праці співробітників органів місцевої влади, що в свою чергу неможливо без створення ефективної системи мотивації працівників державного апарату.

У рамках проведення адміністративної реформи одним із пріоритетних напрямків позначено якісне вдосконалення діяльності органів місцевої влади, в т.ч. підвищення ефективності праці службовців, впровадження нових методів стимулювання і оцінки їх діяльності, застосування ефективних методів відбору та підбору кадрів, створення умов для посадового зростання, що нерозривно пов’язане з модернізацією існуючої системи мотивації і стимулюванням праці державних службовців.

Важливе місце в успішній реалізації даних планів займає дослідження інноваційних підходів до формування та функціонування організаційно-економічного механізму трудової мотивації державних службовців, що підтверджує необхідність даного дослідження.

В даний час гостро постає питання про необхідність, з одного боку, систематизації вітчизняного та зарубіжного досвіду спонукання співробітників органів місцевої влади до трудової діяльності, з іншого − більш глибокого вивчення мотиваційної підструктури особистості державних службовців для розробки напрямків роботи зі співробітниками органів місцевої влади.

Мотивація праці є об’єктом вивчення різних областей соціально-гуманітарного знання: психології, соціальної філософії, соціології, менеджменту. До дослідження мотивів людської поведінки в різний час зверталися відомі зарубіжні (А. Маслоу, Г. Олпорт, Б. Скиннер, Л. Фестінгер, З. Фрейд, Х. Хекхаузен, А.Бандура та ін.) та вітчизняні автори (Є. П. Ільїн, А. Н. Леонтьев, Ю. Б. Орлов, С. Л. Рубинштейн, П. М. Якобсон та ін.).

Суттєвий внесок у теоретичному та практичному аспектах дослідження мотивації співробітників органів місцевої влади зробили  такі українські: С. Занюк, В. Захарченко, В. С. Кусакiн, Т. М. Пахомова, А. С. Сардаян, В. А. Щегорцева та iншi.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити процес формування та розвитку професійної мотивації співробітників органів місцевої влади.

Об’єкт дослідження: процес розвитку та формування професійної мотивації.

Предмет дослідження: особливості формування та розвитку професійної мотивації співробітників органів місцевої влади.

Гіпотези дослідження:

 1. Ефективність професійної діяльності співробітника органів місцевої влади знаходиться в прямій залежності від сформованості і розвитку мотивації досягнення, яка виступає в якості рушійної сили професійного та особистісного вдосконалення співробітників органів місцевої влади.
 2. Умовами, що детермінують ефективність розвитку та формування професійної мотивації є: вік, стаж роботи на держслужбі, тип освіти співробітника органів місцевої влади.

Завдання дослідження:  

 1. Визначити поняття та сутність професійної мотивації співробітників органів місцевої влади.
 2. Розглянути теоретичні засади професійної діяльності в органах місцевої влади.
 3. Обґрунтувати особливості формування та розвитку професійної мотивації співробітників органів місцевої влади.
 4. Дослідити стан законодавчої бази щодо формування та розвиток професійної мотивації співробітників органів місцевої влади.
 5. Проаналізувати процес мотивації співробітників органів місцевої влади.
 6. Виявити основні напрями вдосконалення процесу формування та розвитку професійної мотивації співробітників органів місцевої влади

Методи дослідження.

Аналіз наукової літератури та нормативно-правових актів. Використання методу аналізу літератури дозволило скласти уявлення про досліджувану проблему, визначити основні підходи до її вирішення, окреслити коло питань, які необхідно розглянути. Вивчення наукової літератури також доповнювалося вивченням нормативних документів.

Метод понятійно-термінологічного аналізу. Використання методу понятійно-термінологічного аналізу дозволило уточнити понятійно-категоріальний апарат дослідження проблеми розвитку професійної мотивації співробітників органів місцевої влади.

Метод системного підходу. Метод системного підходу дав можливість розкрити сутнісний зміст проблеми розвитку професійної мотивації співробітників органів місцевої влади.

Метод економічного аналізу використовувався під час аналізу стану розвитку професійної мотивації співробітників органів місцевої влади.

Метод кількісного аналізу. Аналіз розвитку професійної мотивації співробітників органів місцевої влади проводився методом кількісного аналізу для виявлення основних проблемних аспектів у цій сфері.

Метод системного аналізу. Метод системного аналізу – це взаємопов’язана, визначена метою розв’язання великомасштабної проблеми, сукупність багатьох методів і засобів, об’єднаних певною послідовністю. Завдяки використанню цього методу було обґрунтовано шляхи вдосконалення професійної мотивації співробітників органів місцевої влади та напрямки підвищення ефективності діяльності співробітників органів місцевої влади.

Отримані в ході роботи результати характеризуються наступними елементами наукової новизни:

 • Розглянуто основні наукові підходи до вивчення професійної мотивації, що склалися у вітчизняній і зарубіжній науці, а також визначено пріоритетні для проблематики магістерської роботи дослідницькі підходи
 • Визначено специфіку професійної діяльності у сфері місцевої влади
 • Розглянуто основні стратегії формування та розвитку ефективної професійної мотивації співробітників органів місцевої влади

Науково-практична і теоретична значущість дослідження обумовлена важкою соціально-економічною і політичною ситуацією в країні, відсутністю конструктивних відносин у системі «держава-суспільство» і «чиновник-громадянин», що багато в чому є наслідком низької мотивації праці співробітників органів місцевої влади.

Матеріали дослідження можуть бути використані при складанні та читанні курсів із соціології управління, психології управління. Також результати дослідження можуть бути використані з метою підвищення ефективності роботи співробітників органів місцевої влади регіональному рівні при розробці та реалізації проектів у галузі вдосконалення системи професійної мотивації.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.