Распродажа!

Формування мотивації персоналу до професійної діяльності в системі управління соціальним закладом

500  400 

Код работы: М 00032
Дисциплина: Гос. служба и управление
Тип работы: Магистерская
Количество страниц:
 79
Источников литературы: 81

Описание

Магістерська робота розкриває питання управління мотивацією персоналу соціального закладу, включає систему розвитку професійної мотивації персоналу.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Розробка проблеми мотивації в сучасній науці пов’язана, насамперед, з аналізом джерел активації людини, спонукальних сил її діяльності, поведінки, з пошуком відповіді на питання, що спонукає людину до діяльності, „заради чого” вона її здійснює. Це робить природу мотиваційних структур визначальною для всіх напрямів професійної діяльності. Професійна мотивація виступає як внутрішній рушійний чинник розвитку професіоналізму і особистості, оскільки тільки на основі її високого рівня формування, можливий ефективний розвиток професійної освіченості та культури особистості.

Однією з чотирьох функцій управління, а також управляння соціальним закладом, є мотивація. Основна її задача − спонукання працівників і колективу до ефективної праці, активізація всієї системи управління.

На даний час очевидна пряма залежність якості застосування функції мотивації і успіху соціальної організації. В даний час проблема мотивації співробітників є однією з ключових у будь-якому закладі і вимагає постійної уваги керівників усіх рівнів управління. Існує необхідність створення цільної системи мотивації, визначення методів її реалізації, оцінки та корекції. Система мотивації повинна бути тісно пов’язана зі стратегічними цілями управління. Особливо актуальною є дослідження мотивування соціальних працівників, адже їх професійний борг допомагати іншим, і чим краще вони справлятимуться зі своєю задачею, тим більше людей отримають якісну соціальну та психологічну допомогу.

Висока мотивація персоналу − це найважливіша умова успіху організації. Жоден заклад не може досягти успіху без настрою працівників на роботу з високою віддачею, без високого рівня прихильності персоналу, без зацікавленості працівників в кінцевих результатах і без їхнього прагнення внести свій внесок у досягнення поставлених цілей.

Проблему мотивації персоналу досліджували зарубіжних та вітчизняні фахівців: А. Бурмістров [5], В. Веснін [8], С. Гайдученко [10], Л. Гуслякова [12], Г. Дмитренко [14], Е. Добролюбов [15], А. Карпов [19], А. Кредісов [23], Е. Маслов [32], М. Месков [33], Л. Федулова [34], Л. Обран-Лембрик [43] та ін..

Сучасні проблеми управління персоналом, зокрема, оцінювання і стимулювання роботи соціальних робітників досліджуються у наукових роботах багатьох вітчизняних учених. Зокрема, завдяки плідній роботі таких дослідників як А. Андрушко [2], Н. Липовська [24; 25], Г. Одінцова [42], та інших в Україні були досягнуті вагомі результати формування і розвитку системи управління персоналом соціальних служб та її інституційних компонентів [48]. Останні наукові публікації свідчать про активний пошук інноваційних підходів до процесу оцінювання мотивації працівників соціальних служб, особливо керівного складу [16]. Проте, вони сприяють вирішенню проблем оцінювання персоналу соціальних служб переважно на таких етапах управління ним як конкурс, атестація та щорічна оцінка.

Проблеми формування професійної мотивації працівників соціального закладу, які впливають на найважливіші аспекти їх роботи, обумовлені цілим рядом об’єктивних і суб’єктивних чинників психологічного, соціального, педагогічного, методичного та технологічного характеру. Вирішення цих проблем, певною мірою, залежить від змістовності професійної та педагогічної підготовки керівників, від впливу колективу, від уваги до спрямованості їх інтересів, збагачення творчого потенціалу.

Професійна мотивація працівників соціального закладу залежить від професійних якостей керівника, від його професійної та загальної ерудиції, широти світогляду, практичного та методичного досвіду. Основними орієнтирами для керівника повинні бути постійний розвиток працівників, підвищення їх кваліфікації, вдосконалення їх пізнавальних здібностей, розвиток інтересу до обраної професії, потреб у розширенні професійних знань, формування творчого професійно-орієнтованого потенціалу.

Незважаючи на регулярне звернення в останні роки до питань мотивації, аналіз публікацій дозволяє стверджувати, що вивчення мотивації персоналу до професійної діяльності в системі управління соціальним закладом є недостатньо розробленою в силу складності та багатоаспектності.

Об’єктом дослідження є мотивація персоналу до професійної діяльності.

Предметом дослідження є формування мотивації персоналу до професійної діяльності в системі управління соціальним закладом.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз існуючих теоретичних підходів мотивації персоналу до професійної діяльності та розробка рекомендацій щодо оптимізації мотивації персоналу до професійної діяльності в системі управління соціальним закладом.

У магістерській роботі передбачено вирішення таких завдань:

  • з’ясувати сутність мотивації та її місце у системі управління
  • дослідити методи мотивації персоналу до професійної діяльності працівників соціальних закладів та зарубіжний досвід мотивації персоналу соціальних закладів до професійної діяльності
  • охарактеризувати функції керівника соціального закладу як головного суб’єкта управління мотивацією персоналу до професійної діяльності
  • провести аналіз мотивацій персоналу до професійної діяльності у КЗ «Кремінський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів»
  • виявити основні проблеми мотивування працівників соціального закладу
  • запропонувати етапи формування мотивації персоналу до професійної діяльності в системі управління соціальним закладом

Методи дослідження. Для реалізації мети та завдань дослідження використовувався комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, що ґрунтуються на сучасних наукових засадах а саме: системно-аналітичний (аналіз наукової літератури, визначення об’єкта і предмета дослідження, узагальнення наукових підходів, розробок, пропозицій вітчизняних і зарубіжних учених, відбір і виявлення основних напрямів дослідження); порівняння і спостереження – при проведенні опису понятійного апарату, факторів, що впливають на професійну мотивацію персоналу соціального закладу; методи-математичної статистики: кореляційний аналіз даних; для статистичного аналізу результатів тестування та анкетування.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що основні положення та висновки дослідження можуть бути використані для подальшої розробки проблеми мотивації персоналу соціального закладу, та впровадження методів та технологій мотивації у процес керівництва соціальним закладом. Матеріали кваліфікаційної магістерської роботи можуть бути використані для розробки лекційних та практичних занять спеціальності „Управління навчальним закладом”, а також у науково-дослідній роботі студентів цієї спеціальності.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.