Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
 • contact@moydiplom.com.ua
 • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Емоційний інтелект вихователя дитячого дошкільного закладу як запорука психологічного благополуччя дитини

500 

Код работы: Д 00035
Дисциплина: Коррекционная педагогика
Тип работы: Дипломная (практическая)
Количество страниц:
 53
Источников литературы: 63

Описание

Дипломна робота присвячена дослідженню взаємозв’язку емоційного інтелекту вихователя та психологічного благополуччя дітей в дитячому навчальному закладі.

ВСТУП

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що емоційний інтелект, як предмет психологічно-педагогічного дослідження є відносно новим, маловивченим феноменом. Не достатньо вивчені такі його аспекти як розвиток в онтогенезі, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на його, особливості розвитку емоційного інтелекту у представників різних професій та ін. На даний час у психологічні науці існують різні підходи до розуміння суті та структури емоційного інтелекту (І. Н. Андрєєва, Д. В. Люсін та ін.). Однак відсутньою є єдина узгоджена теорія емоційного інтелекту, що робить вивчення даного феномену вкрай актуальним.

Розвиток емоційної культури людини, складовою якої є емоційний інтелект, на сучасному ступені розвитку суспільства стає однією з найактуальніших проблем сучасної психологічної науки як у практичному так і в теоретичному планах. Це пов’язано з підвищенням сторесогенності сучасних життєвих умов. Прискорюється темп життя, збільшується число факторів стресу, зростає конкуренція і відповідальність При цьому стає все складнішим знайти час для відпочинку, релаксації. Зазначені фактори призводять до підвищення частоти та інтенсивності емоційних навантажень, на що людина реагує переживаннями тривожності, безпорадності, туги та відчаю [4].

Сучасна система освіти частіше направлена на отримання теоретичних знань та часто ігнорує емоційний розвиток людини [4]. У зв’язку з цим актуальною проблемою сучасної освіти є вивчення емоційного інтелекту педагогічних працівників та особливості його впливу на дітей [11].

Вихователь працює в режимі постійного зовнішнього і внутрішнього контролю. За день проведення занять самовіддача і самоконтроль настільки великі, що психічні ресурси до наступного робочого дня практично не відновлюються. Тривожність, депресія, емоційна ригідність і емоційне спустошення ‒ ось ціна відповідальності, яку платить вихователь. Все це посилюється і складними соціальними, економічними, житлово-побутовими факторами і хронічними відхиленнями у стані здоров’я [32].

Сучасні психологічні дослідження звернені до різних сторін емоційного інтелекту: проблемі вимірювання та застосування на практиці (Д. В Люсін), специфіці взаємозв’язку з лідерством (І. М. Андрєєва), значенням у професійній діяльності (Г. Н. Юліна) та ін. Емоційний інтелект як фактор ефективності роботи педагога вивчався Є. Л. Носенко, М. В. Голубєвою, О. В. Єгоровою та ін.

Тим не менш, проблема емоційного інтелекту залишається недостатньо проробленою в науці, зокрема, стосовно педагогічної діяльності. Виникає протиріччя між актуальністю дослідження емоційного інтелекту в структурі психологічної культури особистості педагога, з одного боку, і недостатньою вивченістю структурних та функціональних особливостей емоційного інтелекту, з іншого боку. Особливо важливим це постає у роботі з дітьми, так як педагог, що має достатньо розвинутий рівень емоційного інтелекту, краще розуміє почуття своїх вихованців. Отже, недостатня теоретична розробленість і відсутність практичних рішень вивчення особливостей емоційного інтелекту вихователів дошкільного закладу в якості запоруки психологічного благополуччя дітей, та важливість даної теми для теорії і практики спеціальної педагогіки та психології зумовили вибір теми дослідження: «Емоційний інтелект вихователя дитячого дошкільного закладу як запорука психологічного благополуччя дитини».

Метою даного дослідження є вивчення взаємозв’язку рівня емоційного інтелекту вихователя з психологічним благополуччям його вихованців.

Об’єктом дослідження є емоційний інтелект педагога.

Предметом дослідження є взаємозв’язок рівня емоційного інтелекту вихователя з особливостями психологічного благополуччя дитини дошкільного віку.

Гіпотеза дослідження була сформульована наступним чином: існує зв’язок між рівнем розвитку емоційного інтелекту вихователя та відчуттям психологічного благополуччя дитини дошкільного віку.

Емпіричні гіпотези дослідження

 1. Високий рівень розвитку емоційного інтелекту вихователя сприяє розвитку у дошкільника позитивних відносин із однолітками та дорослими.
 2. У дітей, що виховуються у групі вихователя із високим рівнем емоційного інтелекту, рівень агресії нижче, а ніж у дошкільників, що виховуються у групі вихователя із низьким рівнем емоційного інтелекту.

Завдання дослідження:

 1. Визначити сутність феномену «емоційний інтелект» у сучасній психології та педагогіці.
 2. Виявити особливості емоційного інтелекту педагога.
 3. Визначити поняття «психологічне благополуччя» в сучасній науці та виокремити складові психологічного благополуччя дитини дошкільного віку.
 4. Провести емпіричне дослідження емоційного інтелекту вихователя та з’ясувати його вплив на психологічне благополуччя дитини в дошкільному навчальному закладі.
 5. Встановити подальші перспективи дослідження обраної теми.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань були використані як загальнонаукові методи: аналіз, синтез, метод індукції та дедукції, так і спеціальні психолого-педагогічні методи: емпіричний, психодіагностичний, мікро соціологічний, математико-статистичний.

В межах психодіагностичного методу були використані наступні методики:

 1. Тест Н. Холла «Опитувальник на емоційний інтелект» (Н. Холл, 2005).
 2. Тест Емін Д. В. Люсина.(Д. В. Люсін, 2004).
 3. Вимірювання самооцінки за методикою Дембо-Рубінштейн (О.М. Прихожан, 2005) [61].
 4. Опитувальник для вихователя: ставлення дитини до чужого дорослого (Н.В. Нижегородцева, В. Д. Шадрiков, 2002) [38].
 5. Опитувальник для вихователя: ставлення дитини до однолітків (Н.В. Нижегородцева, В. Д. Шадрiков, 2002) [38].
 6. Опитувальник для вихователя: прояви агресії у дітей (Т. О. Павленко, О. Г. Рузская, 2003)
 7. Методика виявлення дитячих страхів «Страхи в будиночках» (О.І. Захаров, М. Панфілова, 1986) [38].

Методологічна й теоретична основа роботи. При написанні роботи спиралася на методологічні принципи вітчизняної психології та педагогіки, зокрема, принципи діяльнісного, системного та особистісного підходів, розроблені в працях С. Л. Рубінштейна, Л. С. Виготського, О. М. Леонтьєва, Б. Г. Ананьєва, Б. Ф. Ломова. Теоретичну основу дослідження склали сучасні дослідження емоційного інтелекту (І. М. Андрєєва, I. Ф. Аршава, Р. Бар-Он, Д. Гоулман, Д. Карузо, Д. В. Люсін, Дж. Мейєр, Є. Л. Носенко, П. Селовей).

Наукова новизна дослідження полягає у отриманні інформації що до особливостей емоційного інтелекту вихователів та визначенні його впливу на психологічне благополуччя дитини дошкільного віку.

Теоретична значущість дослідження полягає у розширенні теоретичних відомостей про проблему емоційного інтелекту вихователів дошкільного закладу, визначенні характеру впливу емоційного інтелекту вихователя на окремі складові психологічного благополуччя дитини.

Практична значущість. Результати дослідження можуть знайти практичне застосування в різних галузях психолого-педагогічної практики: психолого-педагогічній освіті, психолого-педагогічному консультуванні та ін. Вони можуть бути використані при розробці програм професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагога.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.