Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Характер взаємозв’язку між емоційним інтелектом та адаптацією студентів-першокурсників до нових умов навчання

250 

Код работы: К 00023
Дисциплина: Общая психология
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 36
Источников литературы: 31

Описание

Курсова присвячена питанням соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників до нових умов навчання, освічені результати дослідження проблеми.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Зростання невизначеності і мінливості сучасного світу загострює проблему гармонійного співвіднесення внутрішнього (емоційне здоров’я) і зовнішнього (сприятливий комунікативний статус) благополуччя. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває дослідження ролі емоційного інтелекту в соціально-психологічній адаптації особистості, зокрема вивчення здатності до розуміння та управління емоціями.

Адаптація для студента першокурсника є продуктивним виходом з адаптивної ситуації, коли особистість співвідносить власні можливості і виниклі труднощі Очевидно, що саме велика кількість, значна масштабність і новий рівень змін при переході молодої людини від шкільного життя до вузівського життя ставить проблему адаптації у центр уваги всього педагогічного колективу вузу.

Аналіз літературних джерел показав, що попри велику кількість психологічних досліджень з проблеми адаптації, недостатньо вивченою є роль емоційного інтелекту в соціально-психологічній адаптації студентів. Бракує також методологічно обґрунтованої програми цілеспрямованого розвитку емоційного інтелекту, як ефективного способу оптимізації соціально-психологічної адаптації особистості до розвитку спілкування у навчальній групі. Вищезазначені факти й зумовили вибір теми дослідження «Зв’язок між емоційним інтелектом та адаптацією студентів-першокурсників до нових умов навчання».

Мета дослідження: теоретично проаналізувати та емпірично дослідити зв’язок між емоційним інтелектом та адаптацією студентів-першокурсників до нових умов навчання.

Об’єкт дослідження: адаптація студента першокурсника до нових умов навчання.

Предмет дослідження: характер зв’язку між емоційним інтелектом та адаптацією студентів-першокурсників до нових умов навчання.

Концептуальна гіпотеза: існує зв’язок між рівнем емоційного інтелекту та успішністю адаптації студентів-першокурсників до нових.

Емпіричні гіпотези:

  1. Чим вище рівень емоційного інтелекту, тим ефективніше проходить адаптація студентів до нових умов.
  2. Рівень емоційного інтелекту матиме позитивний кореляційний зв’язок із такими факторами як: прийняття інших, самоприйняття, емоційний комфорт.

Завдання дослідження:

  1. Провести теоретичний аналіз літератури за темою «Зв’язок між емоційним інтелектом та адаптацією студентів-першокурсників до нових умов».
  2. Дати визначення поняттю «емоційного інтелекту» у сучасній психології.
  3. Визначити поняття адаптації до студентського середовища та нових умов навчання.
  4. Провести емпіричне дослідження з метою з’ясування зв’язку між емоційним інтелектом та адаптацією студентів-першокурсників до нових умов.
  5. Встановити подальші перспективи дослідження.

Методи дослідження

З метою визначення зв’язку між емоційним інтелектом та адаптацією студентів-першокурсників до нових умов використано методи теоретичного аналізу полідетермінованості і взаємовпливу психічних явищ.

Для з’ясування зв’язку між емоційним інтелектом та адаптацією студентів-першокурсників до нових умов використано такі психодіагностичні засоби: Діагностика соціально-психологічної адаптації (К. Роджерс, Р.Даймондом) [30], Опитувальник емоційного інтелекту «ЕмІн» Д.Л. Люсіна [20].

Узагальнення результатів здійснено з використанням інтерпретаційних методів (класифікація й узагальнення емпіричних даних).

Методологічну й теоретичну основу роботи склали дослідження впливу емоційного інтелекту на соціально-психологічну адаптацію особистості до умов студентського життя, що ґрунтуються на загальних положеннях про адаптацію та адаптивні характеристики особистості (І.Н. Андреева [3], Г.О.Балл [4], О.О.Реан [26], та ін.)., психосоціальних чинників адаптації молодої людини до навчання у вузі та майбутньої професії (С.П. Деревянко [11]), окремі проблеми емоційної адаптації в соціально-психологічному просторі ВНЗ розглянуто у зв’язку з розвитком адаптаційного потенціалу та корекцією дезадаптивних проявів студентів (Л.І. Дябел [13]).

Теоретична значущість роботи полягає у розширенні теоретичних відомостей про проблему зв’язку між емоційним інтелектом та адаптацією студентів-першокурсників до нових умов. Дані отримані у ході дослідження можуть використовуватись у лекціях, розробках семінарських та практичних занять.

Практична значущість роботи визначається в тому, що результати дослідження можуть бути використані у науковій галузі та в учбовій діяльності при організації навчально-виховного процесу у роботі психологів-консультантів, що працюють з проблемами адаптації, зі студентським контингентом та із клієнтами із емоційними проблемами.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.