Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Підвищення ефективності маркетингової діяльності туристичного підприємства

500 

Код работы: Д 00011
Дисциплина: Туризм и гостиничное хоз-во
Тип работы: Дипломная (практическая)
Количество страниц:
 96
Источников литературы: 56

Описание

Дипломна робота висвітлює аспекти дослідження маркетингової діяльності туристичного підприємства та шляхи підвищення її ефективності.

ВСТУП

Актуальність дослідження. В умовах визнання України за основними показниками (здійснення процесу нагромадження капіталу і формування великих корпоративних груп, створення конкурентного середовища та ін), не реалізованою залишається проблема підвищення ефективності діяльності як окремих господарюючих суб’єктів, так і всього народного господарства.

Це викликано не використанням (можливо, недостатнім використанням) більшістю підприємств ринкових методів управління, основним з яких є маркетинг. Однак практика зарубіжних країн показує, що вивчення ринку та адаптація виробництва до його вимог стають головною сферою діяльності керівників підприємств та слугують запорукою досягнення їх кінцевих цілей. Нерозуміння багатьма керівниками підприємств сутності та ролі маркетингу в їх діяльності виражається досить обмеженим застосуванням окремих інструментів маркетингу (реклама, стимулювання збуту та інших), що не дозволяє побачити його результати, а, отже, оцінити ефективність. Це підтверджується відмовою більшості підприємств від маркетингових служб.

Слід зазначити, що проблемам організації маркетингової діяльності підприємств присвячено багато наукових праць зарубіжних та вітчизняних учених: О. М. Азарян, Е. Н. Голубкової, П. Діксона, П. Друкера, Ф. Котлера, Ж. Ламбена, А. Ф. Павленко та ін.. При цьому проблеми організації маркетингової діяльності підприємств туристичного напрямку мало досліджені. Серед авторів, що присвятили праці маркетингу туристичноїгалузі, можемо виділити таких науковців, як К. Е. Басовського, В. С. Березен, І. Н. Герчикова, А. П. Дуровича та ін.

Посилення механізму ринкової орієнтації туристичних підприємств, що функціонують в умовах нестабільного зовнішнього середовища, вимагає кардинальної трансформації їх управлінських структур. Господарюючі суб’єкти, що будують свою діяльність на принципах маркетингу, можуть зіграти провідну роль у переході до нової соціокультурної парадигми і стати ключовою ланкою у формуванні передумов довгострокового економічного розвитку та зростання добробуту нашої країни. Це обумовлює зростання ролі маркетингу та його вплив на ефективність всього суспільного виробництва і особливо його провідну ланку − конкурентоспроможність.

Відтак актуальність теми дипломної роботи обумовлена, з одного боку, недостатністю виконаних досліджень у галузі організації маркетингової діяльності туристичних підприємств і загальних тенденцій розвитку економічної науки, а з іншого − нагальною потребою у дослідженнях такого ґатунку.

Впровадження маркетингу в діяльність  туристичних підприємств має бути обґрунтовано з точки зору його ефективності, при проведенні комплексної оцінки щодо поставлених цілей і одночасно оптимальному використанні всіх наявних ресурсів. Тому в ситуації, що склалася, потрібна розробка нової концепції, принципово нових підходів до оцінки ефективності маркетингової діяльності на туристичному підприємстві з урахуванням досягнення їх кінцевих цілей, а також урахуванням посилення позицій України в конкурентній боротьбі на внутрішньому та зовнішньому ринках. Це обумовлює актуальність теми дипломного дослідження, його практичну значущість.

Об’єктом дослідження є маркетингова діяльність туристичного підприємства.

Предметом дослідження є шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності ТА «СтарТур» (м. Старобільськ).

Таким чином мета дипломної роботи обґрунтування й надання основних складових маркетингового комплексу та підвищення ефективності маркетингової діяльності на прикладі ТА «СтарТур».

Для досягнення поставленої мети поставленні наступні завдання:

  1. Розкрити сутність і визначити завдання маркетингової діяльності туристичного підприємства.
  2. Розглянути основні напрями маркетингової діяльності туристичного підприємства.
  3. Розробити методологію підвищення ефективності маркетингової діяльності.
  4. Надати організаційно-управлінську характеристику ТА «СтарТур» (м. Старобільськ).
  5. Проаналізувати основні техніко-економічні показники діяльності ТА «СтарТур» (м. Старобільськ).
  6. Дати оцінку маркетингової діяльності ТА «СтарТур» (м. Старобільськ).
  7. Запропонувати напрямки поліпшення ефективності маркетингової діяльності ТА «СтарТур» (м. Старобільськ).
  8. Економічно обґрунтувати рекомендації щодо поліпшення маркетингової діяльності ТА «СтарТур» (м. Старобільськ).

Методи дослідження – спостереження, порівняння, розрахунок, вимірювання, експеримент, узагальнення, аналіз, синтез, історичний і логічні методи.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше проаналізовано маркетингову діяльність ТА «СтарТур», м. Старобільськ, удосконалена ефективність маркетингової діяльності ТА «СтарТур», м. Старобільськ, дістали подальшого розвитку теоретичні підходи до організації маркетингової діяльності туристичного підприємства з точки зору сучасних тенденцій розвитку туризму та економічної науки, що дало змогу розробити та економічно обґрунтувати напрями підвищення ефективності маркетингової діяльності ТА «СтарТур», м. Старобільськ.

Практична значущість роботи полягає у тому, що її результати можуть бути використані при підготовці студентів за напрямом «Туризм», проведенні наукових досліджень з проблем організації маркетингової діяльності туристичних підприємств тощо. Результати дослідження можуть бути використані у практичній діяльності ТА «СтарТур», м. Старобільськ та інших підприємств туристичної галузі з метою підвищення ефективності їх маркетингової діяльності.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.