Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
 • contact@moydiplom.com.ua
 • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Дослідження та удосконалення маркетингової стратегії торговельного підприємства

400 

Код работы: Д 00048
Дисциплина: Экономика
Тип работы: Дипломная (практическая)
Количество страниц:
 117
Источников литературы: 100

Описание

Дипломна розкриває теоретичні основи маркетингової стратегії торговельного підприємства та дає аналіз маркетингової стратегії на прикладі ТОВ «Супутник».

ВСТУП

Актуальність дослідження. На нашу думку, маркетингова стратегія підприємства є системою маркетингових цілей підприємства і шляхів їх досягнення, розроблених на довгострокову перспективу.

Як і переважна більшість довгострокових рішень, маркетингова стратегія, а точніше, її втілення, найчастіше є витратною з точки зору часових, управлінських та фінансових ресурсів.

Все це спонукає до пошуку максимально достовірної інформації, перевірки гіпотез, що характеризують ринкову ситуацію, що досягається шляхом проведення маркетингових досліджень, результати яких і лягають в основу маркетингової стратегії підприємства.

В умовах економічної кризи добре розроблена маркетингова стратегія може забезпечити стійку конкурентну перевагу торговельному підприємству, необхідну йому для успішного ведення підприємницької діяльності та досягнення певних фінансових результатів навіть у цих складних умовах.

Маркетингова стратегія дозволяє орієнтувати підприємницьку діяльність торговельного підприємства на задоволення потреб ринку через фокусування його зусиль на цільових сегментах і забезпечує підвищення ефективності прийнятих заходів у різних сферах діяльності.

Актуальність теми дослідження полягає в необхідності: творчого осмислення ролі й місця маркетингу в діяльності торговельного підприємства; постійного пошуку нових способів і засобів впливу підприємства на його потенційних клієнтів; вдосконалення маркетингової стратегії торговельного підприємства «Спутник» в умовах сучасного українського ринку.

Ступінь розробленості теми дослідження. Істотний внесок у вивчення проблеми дослідження та удосконалення маркетингової стратегії внесли праці О.М. Азарян, Р. Асселя, Л.В. Балабанової, А.В. Войчака, В.В. Герасимчука, Е.Н. Голубкової, Е.П. Голубкова, П. Діксона, П. Друкера, Ф. Котлера, І.І. Кретова, Н.В. Куденко, Ж. Ламбена, Д. Макконелла, А.Ф. Павленко, І.В. Петенко, Л.О. Попової, А.Н. Романова, В.Д. Секеріна, Э.А. Уткіна, О.О. Шубіна та ін..

Але в цих працях управління маркетингом практично не розглядається з точки зору комплексного підходу та не враховує його специфіку в сучасних умовах України. Також в цих працях не розглядаються особливості удосконалення маркетингової стратегії саме торговельних підприємств.

Мета дослідження: шляхи удосконалення маркетингової стратегії торговельного підприємства.

Завдання дослідження:

 1. Розглянути соціально-економічну сутність, завдання та функції маркетингової стратегії підприємства.
 2. Привести класифікацію видів маркетингової стратегії.
 3. Вивчити основні закони і кодекси, що регулюють маркетингову діяльність підприємства.
 4. Відокремити проблеми та перспективи маркетингової діяльності підприємства.
 5. Розглянути сучасні маркетингові стратегії торговельних підприємств.
 6. Роздивитися методи удосконалення рекламної стратегії.
 7. Пропонувати методичні підходи до удосконалення маркетингової стратегії.
 8. Розглянути організаційно-економічну характеристику підприємства.
 9. Проаналізувати динаміку економічних показників ТОВ «Спутник».
 10. Провести дослідження маркетингової стратегії на підприємстві.

Об’єкт дослідження: маркетингова стратегія торговельного підприємства «Спутник».

Предмет: дослідження та удосконалення маркетингової стратегії торговельного підприємства.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, аналіз службової документації та фінансово-господарської звітності ТОВ «Спутник», також було використано монографічний метод, методи порівняння, узагальнення, систематизації, аналіз і синтез, методи кількісного, абстрактно-логічного аналізу тощо.

Методологію і методи дослідження становлять загальні концептуальні здобутки і пізнавальні засоби науки маркетинг, сучасні теорії, напрацювання та дослідницький інструментарій інших наук, передовсім – економіки, та менеджменту.

Наукова новизна дипломної роботи полягає у тому, що в  уперше було зібрано, узагальнено і систематизовано матеріал для торговельного підприємства «Спутник», на основі аналізу якого були сформульовані рекомендації щодо дослідженні та удосконалення ефективної маркетингової стратегії.

Прикладне значення роботи полягає в тому, що в ній автором зроблена спроба аналізу діяльності торговельного підприємства «Спутник» в умовах сучасного українського ринку та в реальній можливості використання методичних розробок проведеного дослідження в діяльності торговельного підприємства «Спутник».

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.