Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Шляхи удосконалення державного регулювання підвищення зайнятості в Україні

500 

Код работы: М 00012
Дисциплина: Экономика
Тип работы: Магистерская
Количество страниц:
 97
Источников литературы: 100

Описание

У магістерській роботі дається аналіз сучасного стану механізму державного регулювання в Україні та шляхів його вдосконалення.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку економіки України передбачає в якості одного з шляхів економічного зростання перебудову управління різними структурами, підприємствами, організаціями й зайнятістю населення.

Важлива роль у цьому процесі відведена науковому обґрунтуванню та прогнозуванню політики зайнятості населення, створенню ефективного й цивілізованого ринку праці. Зайнятість та ринок праці є пріоритетними напрямами загальноекономічних процесів і виступають активним інструментом розв’язання економічних задач. Ринок праці пов’язаний з такими економічними категоріями, як зайнятість населення та безробіття. Ці категорії мають найбільший вплив на весь комплекс трудових відносин.

Підвищений науковий та практичний інтерес спостерігається до змін, що відбулися на ринку праці в умовах ринкових відносин, бо вони безпосередньо зачіпають всі категорії населення України. В цих умовах формується нова модель трудових відносин, яка по-різному впливає на різні категорії працівників, на їх взаємовідносини з різними соціальними групами. Ось чому організаційно-економічний механізм управління зайнятістю населення в сучасних умовах переходу до ринку є актуальною науковою проблемою.

Прийняття управлінських рішень, спрямованих на зниження соціальної напруженості й розв’язання проблем зайнятості населення, потребує в даний час вивчення цих проблем. Дослідження в цій сфері допоможуть істотно знизити поріг невизначеності в процесі прийняття управлінських рішень, вироблення стратегії й тактики державного регулювання процесів у створенні робочих місць, працевлаштування населення та розвитку форм самозайнятості. Між тим, проблематика зайнятості населення в нових умовах, організаційно-економічне управління її процесами, розроблені надзвичайно слабо. Це зумовлене принциповою новизною, складністю проблем й актуальністю теми дослідження.

Важливу роль у розкритті теми дипломного дослідження відіграли праці зарубіжних авторів з різних аспектів зайнятості, безробіття. Можна виділити праці Дж.М. Кейнса, Р. Лукаса, Т.Р. Мальтуса, К. Маркса, П. Самуельсона, М. Фрідмена, Ф.А. Хайєка, Ф. Енгельса, Я. Корнай та ін.

Певну значимість для дослідження мали роботи С. Вовканич, Х. Копистянська, О. Риндзак, Н.І. Єсінова, Є.П. Качан, В.Л. Міненко та інші. Однак, серйозного наукового розгляду організаційно-економічного механізму управління зайнятістю населення, безробіття та державного регулювання підвищення зайнятості у сучасних умовах вивчені недостатньо.

Мета дослідження: шляхи удосконалення державного регулювання підвищення зайнятості в Україні.

Завдання дослідження:

  1. Розглянути поняття та сутність зайнятості.
  2. Роздивитися світовий досвід регулювання підвищення зайнятості.
  3. Дослідити принципи та механізм державного регулювання підвищення зайнятості.
  4. Розглянути сучасний стан механізму державного регулювання підвищення зайнятості.
  5. Проаналізувати правове регулювання ринку зайнятості України.
  6. Провести аналіз заходів активізації зайнятості населення.
  7. Дослідити проблеми зайнятості населення в Україні.
  8. Пропонувати шляхи удосконалення державного регулювання зайнятості в України.

Об’єкт дослідження: процес державного регулювання підвищення зайнятості.

Предмет дослідження: механізм державного регулювання підвищення зайнятості в Україні.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, аналіз нормативних документів з державного регулювання зайнятості, також було використано методологію і методи дослідження становлять загальні концептуальні здобутки і пізнавальні засоби науки менеджмент, сучасні теорії, напрацювання та дослідницький інструментарій інших наук, передовсім – економіки та менеджменту.

Практичне значення роботи полягає в тому, що основні положення й висновки дипломного дослідження можуть бути використані при розробці та подальшому коригуванні соціально-трудових відносин в Україні, методів державного регулювання зайнятості населення, а також при підготовці програм зайнятості населення, викладанні курсів: «Економіка підприємництва», «Менеджмент», «Стратегічне планування», а також спеціальних курсів з актуальних проблем розвитку української економіки. Деякі висновки дипломного дослідження можуть стати основою для розробки ефективної політики у сфері підвищення зайнятості України.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.