Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Психологічні чинники мотивації досягнення успіху у підлітковому віці

200 

Код работы: Д 00005
Дисциплина: Возрастная психология
Тип работы: Дипломная (практическая)
Количество страниц:
 48
Источников литературы: 34

Описание

Дипломна робота описує психологічні чинники мотивації досягнення у підлітковому віці, містить теоретичний, методологічний та практичний розгляд проблеми.

ВСТУП

Підлітковий вік − перехід від дитинства до дорослості, в якому тісно переплітаються суперечливі тенденції. З одного боку, досить характерними стають негативізм, дисгармонійність в будові особистості, зміщення звичної системи інтересів і спрямувань дитини. З іншого боку, підлітковий вік відрізняється безліччю позитивних факторів: зростає самостійність, більш різноманітними і змістовними стають міжособистісні відносини, розширюється сфера діяльності підлітка, з’являються нові чинники мотивації. Важливо, що цей період характеризується виходом дитини на якісно нову соціальну позицію, з якої формується її свідоме ставлення до себе як члена суспільства.

Під мотивацією досягнення розуміють мотивацію, спрямовану на можливо краще виконання будь-якого виду діяльності, орієнтованої на досягнення деякого результату (так названа продуктивна діяльність), до якої може бути застосований критерій успішності, тобто при використанні деяких стандартів оцінки він може бути зіставлений з іншими результатами.

Питаннями мотивації досягнення успіху дітьми різного віку, а зокрема підлітками займалися такі вчені, як: Л. Божович, І. Дубровіна, Н. Кузнєцова, В. Мухіна, Л. Обухова, А. Прихожан, В. Собкин, Д. Фельдштейн.

Мотивація досягнення успіхів, яка якісно удосконалюється в підлітковому віці, може змінюватися в залежності від оточуючих людей, від тих видів діяльності та сфер спілкування, які цінуються в соціальному оточенні підлітка і які йому дійсно доступні, в яких він може домогтися реальних успіхів. Якщо у молодшого підлітка (9-12 років) відбувається становлення певного типу атрибуції успіхів і невдач, то у середніх і старших підлітків (13-14 і 15-17 років) з’являється здатність зважувати зовнішні і внутрішні обставини і приймати усвідомлені рішення. Мотиви допомагають зрозуміти саму суть досягнення успіхів у підлітків. Саме тому обрана проблематика дослідження є вельми актуальною на даний момент.

Об’єкт дослідження: мотивація досягнення успіху.

Предмет дослідження: психологічні чинники мотивації успіху в підлітковому віці.

Мета дослідження: теоретично вивчити та емпірично дослідити основні психологічні чинники мотивації досягнення успіху в підлітковому віці.

Концептуальна гіпотеза: існує зв’язок між рівнем мотивації досягнення успіху вольовими якостями та самооцінкою.

Емпірична гіпотеза: основними психологічними факторами мотивації досягнення успіху є позитивна самооцінка та вольові якості, такі як завзятість і наполегливість.

Поставлена мета реалізується в наступних дослідницьких завданнях:

  1. Вивчити та проаналізувати психологічну та педагогічну літературу з даної проблеми.
  2. З’ясувати і критично оцінити сучасний стан проблеми розвитку мотиваційної сфери в підлітковому віці.
  3. Визначити шляхи розвитку мотиваційної сфери підлітка.
  4. Сформулювати та експериментально перевірити гіпотезу, що випливає з теоретичного аналізу проблеми.

Для досягнення поставлених завдань використовуються наступні методи дослідження:

  • теоретичні: аналіз педагогічної та психологічної літератури
  • емпіричні: діагностичні (методика діагностики особистості на мотивацію до успіху Т. Елерса, тест «Самооцінка сили волі» Н. Обозового, методика діагностики самооцінки Дембо — Рубінштейна) та статистичні і математичні методи обробки: критерій лінійної кореляції Пірсона (виявлення ступеня узгодженості змін двох ієрархій або профілів)

Теоретична значимість проведеного дослідження полягає в тому, що в роботі визначено шляхи розвитку мотивації досягнення успіхів у підлітковому віці і те, які саме фактори впливають на мотиви досягнення успіху у підлітків.

Практична значущість роботи полягає в тому, що отримані в ній результати можуть бути використані в якості наукової бази для подальших. досліджень в даній області.

Новизна проведеного дослідження полягає в тому, що в ньому представлена історія досліджень проблеми розвитку мотиваційної сфери підлітка, запропоновано теоретичне вирішення питання про розвиток мотиву і мотивації досягнення успіхів у підлітковому віці. В дослідницькій частині дослідженні отримані факти, що вказують на те, яким чином в підлітковому віці можуть змінюватися мотиви досягнення успіхів.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.