Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Антицерковна політика держави в Україні кінця 50-х поч. 60-х років та її наслідки

300 

Код работы: Д 00003
Дисциплина: История Украины
Тип работы: Дипломная (теоретическая)
Количество страниц:
 48
Источников литературы: 52

Описание

Дипломна робота розкриває сутність антицерковної політики держави в Україні кінця 50-х початку 60-х років та її наслідки.

ВСТУП

Процеси національного та релігійно-духовного відродження, які мають місце в сучасній Україні, супроводжуються поглибленням інтересу до вітчизняної історії та культури. Нинішнє суспільство переосмислює події, що відбувалися в умовах радянської дійсності. Зокрема, це стосується сфери державно-церковних взаємин.

Домінування упродовж усього радянського періоду атеїстичної ідеології спричинило з’явлення негативного ставлення до культової спадщини. Під загрозою опинилася історична пам’ять нації, уособленнями та хранителями моральних, етичних, естетичних норм і цінностей якої завжди були церкви та монастирі.

Актуальність теми. Вкрай важливим є глибоке і всебічне історичне вивчення комплексу соціально-політичних, конфесійних, церковно-інституційних та культурних, акумульованих в українському релігійно-суспільному просторі внаслідок реалізації компартійно-радянської політичної стратегії і практики 1950–1960-х рр. у релігійній сфері. Системне дослідження ідеологічних засад, структури та механізмів цих стратегії і практики, що спричинили утворення масштабних конфліктогенних зон та соціальне відчуження сотень тисяч громадян, постає важливим чинником виявлення та врегулювання пов’язаних з недалеким минулим між – та внутрішньоконфесійних протиріч і конфліктів, оптимізації сучасної політики Української держави щодо релігії і релігійних спільнот.

Спроби наукової класифікації та інтерпретації державних політик стосовно релігії, церков (релігійних організацій) і віруючих дотепер ще не знайшли великого попиту у наукових дослідженнях. Ми маємо зазначити, що даною проблематикою займались такі вчені як: С. Білоконя [Приватні збірки 2009], В. Бондаренко [Самопізнання. 1991], О. Васильєва [Червоні конкістадори. – 1994], В. Єленський [Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах. 2013], О. Ігнатуша [Міжконфесійні взаємини на Півдні України ХVІІІ – ХХ століття. 2000.], О. Лисенко [Духовна культура соціалізму. 1986.], О. Нестулі [Духовний поступ в Українi. 1999], М.Одінцова [Религії СРСР. 1999.], В. Пащенко [Питання релігії та церкви. 2009] та iн.

Але кількість досліджень за темою не відповідає її актуальності та значущості у контексті сучасного знання, тому ми можемо обрати темою нашого дослідження «Антицерковна політика держави в Україні кінця 50-х – поч. 60-х рр.. її наслідки».

Метою дипломного дослідження є комплексний теоретико – методологічноий аналіз політики КПРС та Радянської держави щодо релігії, церкви та віруючих в Україні в кінця 50-х – початку 60-х рр. ХХ століття.

Завдання дослідження:

  • з’ясувати зміст, а також взаємодію об’єктивних і суб’єктивних чинників на кожному з етапів реалізації антицерковної політики держави в Україні кінця 50-х – поч. 60-х рр..
  • проаналізувати методи забезпечення радянської церковної політики в Україні
  • розглянути реформу парафіяльного управління та закриття храмів як один із найважливіших напрямків антицерковної політики в Україні кінця 50-х – поч. 60-х рр..
  • дослідити сутність суспільної реакції на антицерковну компанію в Україні кінця 50х – поч. 60х рр..
  • з’ясувати зміст та характер впливу політики КПРС та Радянської держави щодо релігії, церкви і віруючих в означений період на динаміку релігійно-суспільної і релігійно-культурної ситуації на подальший стан релігійно-церковного життя

Об’єкт дослідження − сукупність дій КПРС і Радянської держави в сфері антирелігійної політики в Україні на кінці 50х – початку 60х рр.

Предмет дослідження – наслідки антицерковної політики держави в Україні кінця 50х – поч. 60х.

Хронологічні рамки дослідження включають період 1958–1964 р. Це пояснюється хронологією часів антирелігійних гонінь Микити Хрущова.

Джерельну базу дослідження становлять правові акти та інші офіційні документи органів державної влади і міжнародних організацій, документи КПРС, матеріали документальних збірок, наукових і публіцистичних праць, інформаційно-аналітичних видань, партійно-радянської й церковної періодики, повідомлення засобів масової інформації.

Методологію і методи дослідження становлять загальні концептуальні здобутки і пізнавальні засоби політичної науки, сучасні теорії, напрацювання та дослідницький інструментарій інших соціогуманітарних наук, передовсім – релігієзнавства, історії та соціології.

Наукова новизна результатів дослідження полягає в такому:

  • визначено загальне і особливе у здійсненні антицерковної політики держави на території України кінця 50х – поч. 60х
  • встановлено характер наслідків антицерковної політики держави в Україні кінця 50х – поч. 60х

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.